2019.05.02 Press release, Regulatory, Report

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2019

Första kvartalet 2019 (samma period föregående år)

· Nettoomsättningen uppgick till 0,4 MSEK (0,6 MSEK)
· Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -3,4 MSEK (-3,8 MSEK)
· Rörelseresultat efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -4,2 MSEK (-3,9 MSEK)
· Resultat per aktie efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -0,005 SEK (-0,005 SEK)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4,8 MSEK (-3,7 MSEK)

VD-ord

Under Q1 2019 har produktionen av antennerna kommit igång samtidigt som vi har drabbats av leveransförseningar. Anledningen till leveransförseningarna är bland annat att ASTG tillsammans med den israeliska kunden kommit överens om att göra materialförändringar som leder till en bättre produkt. Ytterligare en anledning till leveransförseningarna är att ASTG har erhållit felaktiga komponenter från underleverantör. ASTG har beslutat att byta ut dessa innan leverans istället för att utföra utbytet som en garantiåtgärd. Efter utbytet av komponenter är antennerna klara att levereras till den israeliska kunden. Utbytet sker under Q2.

Som tidigare har meddelats har ASTG och den israeliska kunden ingått ett letter of intent avseende tilläggsbeställningar av antenner från ASTG. ASTG och den israeliska kunden slutför nu arbetet med att skriva om den befintliga ordern för att omfatta ett ordervärde om ca 6,7 MUSD. Överenskommelsen om tilläggsbeställningar innehåller även en överenskommelse om delbetalningar från den israeliska kunden, för redan producerade antenner, uppgående till 350 KUSD som erhålls under första delen av Q2.

ASTG har under Q1 producerat ca 1/3 av antennerna som ingår i beställningen från den israeliska kunden om ca 4,6 MUSD vilket syns tydligt genom att lagervärdet har ökat kraftigt. Lagervärdet uppgick per den 31 mars 2019 till 10 MSEK. Leverans av de, under Q1 producerade antennerna, sker nu under Q2 – så snart komponentutbyte har skett. Därefter fortsätter produktion och leveranser i enlighet med leverans- och betalningsplan som överenskommits med den israeliska kunden under Q3 och Q4 varvid intäkterna från leveranserna i huvudsak sker under Q3 och Q4 2019. Min bedömning är att man redan i resultatet för Q2 kommer att se ökade intäkter men att huvuddelen av intäkterna kommer att synas i räkenskaperna först under Q3 och Q4 2019. Likviditetsmässigt är det min bedömning att ASTG, trots den stora lageruppbyggnaden, saknar behov av tillskott av ytterligare externt kapital för att finansiera rörelsen under Q2. Jag gör även bedömningen att intäkterna som erhålls i Q3 och Q4 är tillräckliga för att säkra bolagets drift och därmed generera ett överskott till ASTG.

Under april-månad har ASTG genomfört en nyemission som tecknades till 122 %. På det sättet har bolagets likviditet stärkts samtidigt som ASTG har amorterat på skulderna till bolagets finansiärer. Resterande del av bolagets skulder bedöms kunna amorteras med kassaflöde från antennverksamheten.

Kista i maj 2019

David Svenn Tf. VD.