2016.08.22 Press release, Regulatory, Report

Delårsrapport januari – juni 2016

Andra kvartalet 2016

· Intäkterna uppgick till 4 MSEK (-0,3), en påtaglig ökning jämfört med andra kvartalet 2015
· Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 3 MSEK (-3,7 MSEK)
· Rörelseresultatet efter avskrivningar och finansiella poster uppgick till 1,4 Mkr (-12,1 MSEK)
· Vinst per aktie efter avskrivningar och finansiella poster uppgick till 0,005 Kr (-0,14 Kr)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8,3 MSEK (*)
· (*) Jämförelsetal irrelevanta eller saknas helt då första kvartalet 2015 var felaktigt rapporterat och dessa poster ej var föremål för den justering som gjordes i den rättade versionen

Första halvåret 2016

· Intäkterna uppgick till 4,9 MSEK (0,3 MSEK)
· Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 1,4 MSEK (-10,9 MSEK)
· Rörelseresultatet efter avskrivningar och finansiella poster uppgick till -0,6 MSEK (-20,4 MSEK)
· Vinst per aktie efter avskrivningar och finansiella poster uppgick till -0,002 Kr (-0,13 Kr)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -10,5 MSEK (-0,8 MSEK)

VD-kommentar
Blygsamma intäkter ger påtagligt genomslag
Jag är mycket glad över att nu kunna påvisa resultatet av 11 månaders intensivt och framgångsrikt arbete, utfört av ett väl sammansvetsat team. Kvartalet återspeglar väl hur begränsad försäljning av i huvudsak 10 styrsystem får genomslag i rörelseresultatet i ett numera sanerat och kostnadseffektivt ASTG.

Högre intensitet än planerat
Vi har under innevarande kvartal, trots begränsade personella resurser lyckats att både slutleverera styrsystem i det samarbetsprojekt runt P7-systemet som vi driver med en kund i Spanien liksom att säkerställa att MIL-testerna av P9-systemet löper enligt plan. MIL-standarderna är som vi kommunicerat tidigare, mycket krävande och omfattar genomgång av dokument på över 1000 sidor. Reaktionen vi hittills fått från expertis inom satellitbranschen, är att de krav vi i samråd med kund ställt och nu genom MIL-tester utsätter P9-antennen för är världsunika.

MIL-status och leveransstart av P9-antennen
Vår samlade bedömning är att precis som kommunicerats tidigare erhålla MIL-status i närtid. Den första leveransen av ett MIL-godkänt system i ASTGs historia, P9:an är avtalad att ske den 30 september innevarande år, till en kund i Israel.

Breddad produktportfölj
Jämte vårt flaggskepp, P9:an har vårt samarbetsprojekt med vår aktör i Spanien utmynnat i att även P7-systemet aktualiserats. ASTGs del i projektet har hitintills varit att ansvara för leverans av styrsystem och säkerställa dess driftsäkerhet. I varje styrsystem ingår förutom mjukvara även ett Fiber Optic Gyro (FOG-IMU)

I samband med ingången av detta samarbete stod ASTG inför en stor utmaning, att få vår FOG-IMU färdigutvecklad, driftsäker och kompatibel med de övriga komponenterna.

Vi lyckades med detta och kan idag addera en serieanpassad FOG-IMU till vår övriga produktportfölj.

Jag vill passa på att tacka mina medarbetare för deras fantastiska uppoffringar och insatser. Jag är mycket stolt över den ordning och reda vi lyckats skapa både rent bolagsspecifikt liksom produktmässigt.

ASTG bör ha alla möjligheter, att med en världsledande produkt, P9-antennen, möta den efterfrågan som finns att säkerställa satelitkommunikation i de mest krävande miljöer, i en orolig värld som inte alltid ser ut som vi önskar.
Andreas Adelgren, Vd

Nästa rapporttillfälle
Delårsrapport för det tredje kvartalet, publiceras tisdagen den 29 november 2016, 08:30.

Rapporten i sin helhet bifogas.