2015.05.29 Press release, Regulatory, Report

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 till 2015-03-31

– Nettoomsättningen uppgick till 2,7 MSEK (9,8 MSEK).
– EBITDA uppgick till -6,6 MSEK (-2,1 MSEK).
– Orderingång för Q4 uppgick till 1,6 MSEK (4,4 MSEK).
– Orderbok per den siste mars uppgick till 35,6 MSEK (26,1 MSEK).
– Resultat efter finansiella poster uppgick till -7,8 MSEK (-5,2 MSEK).
– Kassaflöde från den löpande verksamheten var -0,1 MSEK (0,0 MSEK).
– Koncernens soliditet uppgår till 18 % (41 %).

VDs kommentar
Begränsade resurser, både finansiellt och personellt, har inneburit att uppsatta mål inte nåtts och att pågående projekt och leveranser försenats och fördyrats. Risknivån i pågående projekt med referenskunder har därav ökat. Det är därför av väsentlig betydelse att Bolaget får en tillräcklig finansiering för att genomföra och vidareutveckla pågående och potentiella projekt. Arbete pågår därför kontinuerligt med att förbättra resurssituationen. Det är mot bakgrund av detta Bolaget nyligen genomfört kvittningsemissioner samt ingått finansieringsavtal om 30 MSEK med Global Emerging Markets Group (“GEM”). Ytterligare åtgärder krävs dock för att skapa en långsiktig finansiell bas som gör det möjligt för Bolaget att fullt utnyttja den betydande potential som finns i Bolagets produkter och referenskunder.

Väsentliga händelser under Q1
I januari ingick AIMS ett distributörsavtal med Beijing Taihang Age Technology Co. Ltd i Kina. I samma månad meddelade C2SAT att samarbetet med Fong’s Advanced Technology (Pte) Ltd i Singapore avslutas och att all antenntillverkning nu koncentreras till C2SATs produktionspartner Högbloms Legomontage AB. I januari erhöll C2SAT ytterligare en order från AICOX Soluciones S.A. på en s.k. BAM antenn (Buque de Acción Marítima).

I februari levererade C2SAT den andra prototypen till IAI, Israel Aerospace Industries och AIMS erhöll en första order på en FOG IMU från AIMS distributör Beijing Taihang Age Technology Co. Ltd i Kina. Dessutom ingick ASTG och SETEX ett MOU (Memorandum Of Understanding), att gemensamt utveckla båda företagens affärer i Brasilien.

Den 9 mars hölls extra stämma och där omvaldes ordinarie styrelseledamot Henrik von Essen och nyvalde Olle Widigsson till ordinarie styrelseledamot. Fredrik Nygren omvaldes till styrelseordförande. Jan-Axel Näsman och Olof Stjernberg avgick som ordinarie styrelseledamöter vid stämman. Stämman fastställde styrelsens förslag till beslut om bemyndigande.

Nästa rapporttillfälle
Rapport för Q2 2015 kommer att lämnas måndagen den 31 augusti 2015.

Rapporten i sin helhet bifogas.