2022.05.02 Press release, Regulatory, Report

Delårsrapport för januari – mars, 2022

Fler beställningar och kommande nyemission

Kebnis första kvartal har genomsyrats av försäljningsaktiviteter och den stundande emissionen. Bolaget är verksamt på bland annat marknaden för försvarsmateriel och den senaste tidens geopolitiska utveckling gör att bolaget behöver ha finansiellt utrymme att agera proaktivt och långsiktigt. Genom detta kapitaltillskott tryggas Kebnis leverans- och produktionskapacitet.

Bolaget har fortsatt att förstärka sin försäljningskapacitet och sin geografiska närvaro genom utökad säljstyrka och strategiska samarbeten.

Händelser januari – mars 2022

 • 2022-01-20: Kebni erhåller en order och genomför första leverans av IMUn SensAItion och dess utvärderings kit.
 • 2022-01-24: Bolaget sluter avtal med lokal representant i Indonesien.
 • 2022-01-26: Bolaget sluter avtal med lokal representant i Sydkorea.
 • 2022-03-07: Bolagets CFO, Viveka Hiort af Ornäs, lämnar på egen begäran företaget för ett nytt uppdrag. Karima Svedjefält tar över som interim CFO.
 • 2022-03-17: Kebni erhåller en kompletterande order från SAAB avseende det pågående IMU-projektet.
 • 2022-03-21: Kebni erhåller en order på IMU:n SensAItion från en ledande aktör inom självkörande fordon.
 • 2022-03-28: Styrelsen för Kebni beslutar att, med stöd av bemyndigandet som lämnades av årsstämman den 20 maj 2021, genomföra en företrädes emission av units om initialt cirka 43,5 MSEK plus en riktad emission om cirka 10 MSEK.

Nyckeltal

 • Nettoomsättning, 6 053 tkr (1 788 tkr)
 • Rörelseresultat, -10 761 tkr (-11 888 tkr)
 • Balansomslutning, 85 781 tkr (105 005 tkr)
 • Periodens resultat, -11 692 tkr (-11 798 tkr)
 • Periodens kassaflöde, 5 803 tkr (23 847 tkr)
 • Soliditet (%), 56,7% (87,7%)
 • Antal anställda vid periodens slut, 18 st (18 st)

Spännande utveckling under årets början, våra ansträngningar börjar ge resultat.

Under februari levererades tre av fem antenner och ett antal viktiga antenn-komponenter till Israel Aerospace Industries (IAI). Resterande hårdvaruleveranser genomfördes under april.

Under slutet av kvartalet kunde vi annonsera en företrädesemission och en riktad emission som genomförs under maj 2022. Ett antal befintliga aktieägare och externa investerare har lämnat tecknings-förbindelser och garantiåtaganden uppgående till sammanlagt 100% av företrädesemissionen, vilket skapar en trygghet för emissionens genomförande. Jag gläder mig speciellt åt att flera befintliga ägare samt hela styrelsen är med och garanterar emissionen. I den riktade emissionen återfinns ett antal tidigare långsiktiga investerare från bolagets IMU-verksamhet, vilket för mig indikerar styrkan i vår IMU satsning.

Nettolikviden från kapitaliseringen förväntas användas, i prioritetsordning:

 • Investera i produktionskapacitet inom IMU-området: cirka 30 procent
 • Vidareutveckling av produkter och produkttillämpningar: cirka 20 procent
 • Ökade satsningar inom marknadsföring och försäljning: cirka 20 procent
 • Återbetalning av brygglån: cirka 20 procent
 • Strategiska partnerskap: cirka 10 procent

Oron i vårt närområde och speciellt kriget i Ukraina påverkar självklart hela världen.

För Kebnis del handlar det bland annat om accelererad utveckling samt initiala serieförberedelser av IMU till Saabs pansarvärnsrobot NLAW. Ett antal länder har valt

att stödja försvaret av Ukraina genom att skänka NLAW till Ukraina.

Den fortsatta ryska retoriken gentemot såväl NATO som dess medlemsländer samt potentiella nya NATO länder skapar mycket stor oro. Det faktum att FMV tecknat avtal med de baltiska staterna och nu senast även Storbritannien indikerar det stora intresse som finns för bland annat NLAW. Avtalet möjliggör exempelvis en snabbare anskaffning av NLAW. Intresset för NLAW innebär att vi kommer att prioritera leverans- och produktionskapacitet på IMU sidan mycket tidigare än väntat.

Kebni är i ett fantastiskt utgångsläge för att ta vara på de nya marknadsförutsättningarna med rätt organisation, efterfrågade produkter och med en pågående kapitalisering.

Våra tidigare kommunicerade finansiella mål behöver därför anpassas till lönsamhets-ambitioner som är bättre lämpade att styra verksamhetens långsiktiga inriktning.

Stockholm, 2 maj 2022