2020.04.20 Press release, Regulatory, Report

Delårsrapport ASTG Q1 2020

ASTG släpper rapport för första kvartalet 2020 som visar intäkter på 14,1 MSEK och EBITDA på 0,5 MSEK vilket gör det till tredje kvartalet i rad med positiv EBITDA. Begränsad påverkan från Covid-19. VD signalerar att företaget kommer att hålla fart och inte sakta ner. 3,5 MSEK i rörelsekapital anskaffat för nytt teknikförvärv, som kommer att tävla i marknadssegment med 29% CAGR.

ASTG har släppt sin delårsrapport för första kvartalet 2020 och visar stabila försäljningsintäkter och en fortsatt positiv EBITDA.

Klicka här för att se en intervju med VD, Carsten Drachmann

Q1 2020: Januari – Mars 2020 (samma period föregående år)

  • Nettoomsättningen uppgick till 14,1 MSEK (0,4 MSEK)
  • Rörelseresultat före avskrivn. och övriga utgifter (EBITDA) uppgick till 0,5 MSEK (-3,4 MSEK)
  • Rörelseresultat efter avskrivn. och finansiella poster uppgick till -1,4 MSEK (-4,2 MSEK)
  • Resultat per aktie efter avskrivn. och finansiella poster uppgick till -0,05 SEK (-0,49 SEK)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5,2 MSEK (-4,8 MSEK)

VD-ord

Kära Aktieägare och Investerare,

Det gläder mig att kunna lämna denna delårsrapport som för tredje kvartalet i rad visar positivt EBITDA. Vår nettokassa under första kvartalet förändrades från 8,1 MSEK den 31 december 2019 till 6,3 MSEK den 31 mars 2020. Det inkluderar att vi har kunnat genomföra aktiviteter som ingår i vår leverans- och produktionsverksamhet, liksom investeringsaktiviteter utförda av våra ingenjörer och utvecklingsteam. Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till -1,4 MSEK. Som jämförelse var rörelseresultatet -15,5 MSEK för helåret 2019, eller cirka -3,8 MSEK per kvartal under 2019. Den huvudsakliga skillnaden mellan EBITDA och rörelseresultat är en avskrivning av immateriella tillgångar på 1,8 MSEK per kvartal, eftersom vi inte hade några räntebetalningar eller andra finansiella kostnader under första kvartalet 2020.

Vi har arbetat på många fronter under det första kvartalet. Först och främst lyckades vi genomföra och slutföra vår produktion av maritima satellitantenner som planerat, trots de globala utmaningar som Covid-19 innebär. Vi fick vår första beställning om 500 000 SEK avseende IMU-utvecklingsprogrammet med den stora försvarsentreprenören. I enlighet med vår strategi avslutade vi förvärvet av “Coms on the Move (COTM) for Land” från ReQuTech, vilket är ett viktigt steg framåt. Med avseende på vår ambition att bredda vår produktportfölj har vi också startat processen med att omdefiniera vår försäljnings- och marknadsföringsstrategi. Den 2 april 2020 anlitade vi en Chief Sales Officer med bakgrund inom systemförsäljning och satellitkommunikation, som kommer att leda våra insatser mot kunder, återförsäljare och partners.

ASTG har hittills varit förskonade genom att Covid-19 har haft en begränsad inverkan på vår verksamhet. När vi blickar framåt kan vi inte förutsätta att vi inte kommer att påverkas av Covid-19 i framtiden och vi övervakar situationen dagligen. Vi är dock ett teknik- och tillväxtföretag med en tydlig strategi. Det kommer ett liv efter Covid-19, och inget förändras med avseende på hur vi planerar att bygga vår verksamhet och framgång. Försäljning och marknadsfokus är avgörande och vi vill fortsätta arbeta enligt våra “Diversifiering” och “Accelerera” strategier. Jag tror att det bästa sättet framåt för företaget är att hålla fart och inte bromsa ner.

För att säkerställa att vi inte får utmaningar med avseende på kassan under sommaren godkände styrelsen två finansieringsåtgärder med verkan från 6 april 2020. Den första är en riktad nyemission till företaget Formue Nord A/S, vilket ger oss 3,5 MSEK före transaktionskostnader. Detta är främst avsett för att säkerställa att vi kan genomföra vidareutveckling och produktifiering av vår nya COTM-lösning för markbaserad kommunikation utan att tveka. Den andra delen är ett “bridge-lån” på 6,5 MSEK, vilket är avsett att låta oss fortsätta verkställa enligt vår strategi och fortfarande ha tillräckligt med rörelsekapital under sommaren. Detta är ett proaktivt beslut för att hantera risk, i fall det blir förseningar utanför vår kontroll med avseende på de aktiviteter som genererar inbetalningar från leveranser och kunder. Förutsatt att det allmänna läget normaliseras något under de kommande månaderna, räknar vi med att betala tillbaka lånet efter sommaren när kundfordringarna kunnat omsättas till kontanter.

Jag vet och uppskattar att våra investerare är angelägna om att höra nyheter beträffande vårt IMU-avtal med den stora försvarsentreprenören. Ingenting har förändrats och status har kommunicerats i tidigare pressmeddelanden. Utvecklingsprogrammet kommer att genomföras i faser, och vi fick den första beställningen för utvecklingsarbete som förväntat den 7 februari 2020. Under Q1 genomförde vårt team det utvecklingsarbete som avtalats med kunden och utvecklingsprogrammet kommer att gå in i nästa fas under Q2.

Vårt förvärv av “Coms on the Move (COTM) for Land” lösningar är ett bra steg framåt i vår strategi om “Diversifiering” och “Acceleration”. Det finns goda synergier i vår teknologi och leveranskedja, och vi förväntar oss att kunna återanvända våra sofistikerade mjukvarualgoritmer från den maritima antennen, som utvecklats och optimerats under många år. Medans utvecklingsarbetet och produktifieringen pågår kommer vi omedelbart att börja marknadsföra och sälja produkten. Produkten riktar sig initialt till transportfordon, t.ex. bussar och tåg, i syfte att erbjuda bredbandstjänster till kunder ombord. En mer robust version för militär användning kommer också att omfattas. “COTM for Land” lösningar förutspås vara en växande marknad, vilket visas i den bifogade kvartalsrapporten.

CAGR, den sammantaget genomsnittliga tillväxten per år, är cirka 29% under tioårsperioden 2017 till 2027, och den ackumulerade marknadsmöjligheten är cirka. 1,2 miljarder USD. Observera att grafen endast visar antenner som ansluter till kommersiellt ägda satelliter, t.ex. Eutelsat eller Inmarsat. Det finns ytterligare en marknad speciellt för statlig och militär användning som ansluter till statligt ägda satellitkonstellationer, t.ex. ASTRA drivs från USA och används av Nato. Det kommer att finnas olika tekniker och formfaktorer som används i dessa COTM-lösningar, och ASTG är nu ägare till en av dem.

Sammanfattningsvis har Q1 2020 gett oss ytterligare en positiv EBITDA för tredje gången i rad. Vi har förvärvat en ny teknik- och produktportfölj för “Coms on the Move”. Vårt IMU-utvecklingsprogram med försvarsentreprenören pågår. Vi växlar upp för att genomföra vår försäljnings- och marknadsföringsstrategi och har anställt en Chief Sales Officer. Ytterligare kapital och finansiering har ordnats, vilket gör att vi kan fortsätta genomföra vår strategi utan att bromsa, trots potentiell inverkan av Covid-19.

Liksom i tidigare rapporter hoppas jag att ni finner innehållet är användbart och intressant. Teamet på ASTG, styrelsen och jag förblir engagerade och fokuserade på att bygga vårt företag för att leverera fortsatt framgång och avkastning.

Jag önskar alla god hälsa och en trygg vår och sommar!

Med allra bästa hälsningar,