2019.11.20 Press release, Regulatory

Bolagsstämmokommuniké

ASTG AB har per den 20 november 2019 genomfört extra bolagsstämma på advokatbyrån Synch i Stockholm.

Bolagsstämman beslutade enhälligt, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen, i huvudsak innebärande i) att gällande gränser för aktiekapital samt antalet aktier ändras på så sätt att bolagets aktiekapital ska vara lägst 821 639 SEK och högst 3 286 558 SEK och antalet aktier ska vara lägst 12 000 000 och högst 48 000 000, (ii) att antalet A-aktier oförändrat ska vara lägst 150 000 och högst 600 000 samt att antalet B-aktier ska vara lägst 11 850 000 och högst 47 400 000, samt (iii) att det införs tillägg om att aktieägare som vill delta vid bolagsstämma ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av aktieboken avseende förhållandena fem (5) vardagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämma. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än fem (5) vardagar före stämman.

Ytterligare information samt den nya bolagsordningen finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.astg.se.