2018.01.24 Press release, Regulatory

Bolagsstämmokommuniké

ASTG AB har per denna dag genomfört extra bolagsstämma på Memory Hotel i Kista

Närvarande aktieägare
Det upprättades förteckning över närvarande aktieägare.

Övriga närvarande:
Lars Jehrlander, Patrik Gustafsson Sonne, Claes Lindqvist, Ulf Sundqvist, Otto Persson.

Stämmans öppnande
Stämman öppnades av styrelsens ordförande Claes Lindqvist.

Val av ordförande samt sekreterare vid stämman
Till ordförande valdes Patrik Gustafsson Sonne samt till protokollförare Per Stenfeldt.

Upprättande och godkännande av röstlängd
Upprättad förteckning godkändes som röstlängd vid bolagsstämman.

Godkännande av dagordning
Förslag till dagordning lades fram och godkändes att gälla som dagordning vid stämman.

Val av personer att justera protokollet
Börje Axelsson valdes till att justera dagens protokoll jämte stämmans ordförande.

Prövning om stämmans blivit behörigen sammankallad
Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad efter att ha sammankallats genom annons i Post- och Inrikes Tidningar 20 december samt att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet 21 december.

Information från styrelsen och VD
Claes Lindqvist och Ulf Sundqvist informerade om bakgrunden till dagens beslutspunkter.

Förslag till ändrad bolagsordning
En enhällig stämma beslutade i enlighet med styrelsen förslag om ändring av gränser för aktiekapital och antal aktier i § 4 bolagsordningen. Beslutet innebär:
Att nuvarande aktiekapitalgränser om lägst 2 392 500 kronor och högst 9 570 000 kronor ändras till att aktiekapitalet utgör lägst 6 310 229,42 kronor och högst 25 240 917,69 kronor

samt

att aktieantalsgränserna om lägst 100 000 000 stycken och högst 400 000 000 stycken ändras till att antalet aktier skall vara lägst 263 750 000 stycken och högst 1 055 000 000 stycken fördelade på 2 (två) aktieslag, serie A och serie B.

Antalet A-aktier ska vara lägst 13 750 000 stycken och högst 55 000 000 stycken, där varje A-aktie medför 10 (tio) röster.

Antalet B-aktier ska vara lägst 250 000 000 stycken och högst 1 000 000 000 stycken där varje B-aktie medför 1 (en) röst.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler ska alla aktieägare ha företrädesrätt att teckna nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler i förhållande till den andel av aktiekapitalet som deras aktier utgör, oberoende av aktieslag (lika företrädesrätt).

Styrelsens förslag till beslut om nyemission av B-aktier
En enhällig stämma beslutade i enlighet med styrelsens förslag att emittera B-aktier.

Styrelsens förslag till beslut om nyemission av A-aktier utan företrädesrätt för befintliga aktieägare, samt genom kvittning
En enhällig stämma beslutade i enlighet med styrelsens förslag att emittera A-aktier.

Avslutning
Bolagsstämman avslutades av Patrik Gustafsson Sonne.