2016.02.24 Press release, Regulatory, Report

Bokslutskommuniké för perioden 2015-01-01 till 2015-12-31

· Nettoomsättningen för koncernen Q4 uppgick till 5,1 MSEK (2,6 MSEK) och för helåret till 6,6 MSEK (12,3 MSEK). Moderbolagets nettoomsättning för Q4 uppgick till 0,0 MSEK (0,0 MSEK) och för helåret 1,1 MSEK (0,0 MSEK) 
· EBITDA för koncernen Q4 uppgick till +1,4 MSEK (-4,7 MSEK) och för helåret till -21,3 MSEK (-22,5 MSEK). Moderbolagets EBITDA för Q4 uppgick till +1,8 MSEK (-1,4 MSEK) och för helåret -11,2 MSEK (-3,3 MSEK). 
· Koncernens resultat efter finansiella poster för Q4 uppgick till +2,9 MSEK (-7,6 MSEK) och för helåret -39,9 MSEK (-32,7 MSEK). Moderbolagets resultat efter finansiella poster för Q4 uppgick till +0,4 MSEK (-67,6 MSEK) och för helåret -69,7 MSEK (-68,8 MSEK). 
· Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten Q4 uppgick till -0,2 MSEK (-5,6 MSEK) och för helåret till -13,6 MSEK (-20,8 MSEK). Moderbolagets kassaflöde från den löpande verksamheten Q4 uppgick till +0,4 MSEK (-1,2 MSEK) och för helåret till -20,4 MSEK (-0,9 MSEK). 
· Koncernens och moderbolagets nyinvesteringar i anläggningstillgångar för Q4 och helåret uppgick till 3,9 MSEK (helåret för koncernen fg år 28,8 MSEK och moderbolaget 58,9 MSEK).
  • Koncernen och moderbolaget har för helåret 2015 haft en kapitalförsörjning genom 6 stycken registrerade och slutförda emissioner och 4 stycken per rapportdagen ännu ej slutregistrerade emissioner. Totalt har tillförts kapital till koncernen och moderbolaget för Q4 om 16,2 MSEK och för helåret 30,1 MSEK.
  • Nuvarande antal registrerade aktier uppgår till 237.661.092 stycken och efter att samtliga emissioner, (optioner och konvertibler) slutregistrerats uppgår antalet aktier till 305.661.092 stycke. 
  • Koncernens soliditet var vid utgången av Q4 27,3% (27,9%) och moderbolagets soliditet vid utgången av Q4 uppgick till 47,7% (75,2%) 
  • Koncernen har under 2015 omstrukturerat sin koncernstruktur och moderbolaget vid ut- gången av räkenskapsåret endast ett helägt dotterbolag (fg år 4 stycken). Under året har 2 stycken dotterbolag försatts i konkurs och ett dotterbolag är under tvångslikvidation. Dessa åtgärder har medfört att nedskrivningar av innehav i dotterbolag företagits med -56,9 MSEK och belastar moderbolagets resultat som en engångseffekt. 
  • Under Q4 har med stor framgång orderstrukturen och prototypframtagandet säkerställts av såväl kundrelationer, humankapitalet, som med bolagets finansiella förtroende. 
  • Koncernens industriella plattform i form av patent, katalogisering och utveckling har under Q4 överförts och säkrats i sin helhet till moderbolaget. För framtiden är det avsikten att moder- bolaget skall bedriva industriell verksamhet i egen regi och försäljning och utveckling kommer att ske direkt från moderbolaget.

VD-ord: (Andreas Adelgren)

Ett historiskt år
2015 blev på många sätt ett historiskt år för ASTG AB. Under våren var jag själv initiativtagare till bildandet av den grupp aktieägare som fått nog av vad vi ansåg vara grov misskötsel av ett företag med produkter av världsklass. Den 30 juli valde sittande styrelse att någon timma före öppnandet av årsstämman att genom pressmeddelande avisera sin avgång. Till ny styrelse valdes Nils Eriksson, Olov Widigsson samt undertecknad. Jag åtog mig även arbetet som VD. Vid det konstituerande styrelsemötet kunde vi konstatera att skulderna uppgick till cirka 40 MSEK medan saldot på bank var 888 kronor. Några villiga medarbetare i form av anställd personal fanns inte heller att luta sig mot då de få som fortfarande var anställda i dåvarande dotterbolaget C2SAT, först ville få en av den f.d. styrelsen upprättad exponentiell pensionssnurra utbetald innan vidare diskussioner. Vi fick även veta att spanska Indra sagt upp all form av samarbete med ASTG.

Räddningsaktion och avsiktsförklaring
Undertecknad presenterade en avsiktsförklaring publikt där varje enskild aktieägare erbjöds möjligheten att både tycka till liksom delta. Med hjälp av några aktieägare, i synnerhet några få större, Reidar Östman, Johannes Svensson och Joakim Ilemark, lyckades ASTG få in 10 MSEK i form av villkorat aktieägartillskott. För varje inbetald krona erhölls rätten att i mars 2017 teckna en ASTG-aktie för 5 öre. Maximal utspädning vid fullt tecknande blir således 10 miljoner aktier.

Med dessa pengar startade en mycket omfattande skuldsanering. All form av egentligt värde såsom ritningar, IP etcetera fanns utspridda hos ett antal teknikkonsultfirmor och utgjorde deras enda säkerhet för deras fordringar mot ASTG-koncernen. Vi gjorde skyndsamt upp med samtliga i denna sfär, det vill säga betalade enligt överenskommelse. De tre dotterbolag som vi i samråd med jurister tvingades titulera bortom all räddning försattes i likvidation/konkurs. Med konkurserna följde en hel del borgensåtagande, där ASTG var en av flera parter. ASTG betalade beträffande lånet till Swedbank och ALMI totalt cirka 5 MSEK, helt utan stöd från någon av de övriga. I de andra fallen kunde uppgörelser slutas med fordringsägarna vilket resulterade i att ASTG enbart betalade sin del av åtagandena. Tilläggas här skall att Exeotech Invest AB som är en av borgenärerna slutit ett avtal med ASTG där samtliga skulder och borgensåtaganden paketerats. Ärar Exeotech Invest AB denna uppgörelse hamnar slutnotan för dem på drygt 5 MSEK gentemot ASTG. Den 31 mars 2016 har vi facit men än så länge har de inkommit med sina veckoinbetalningar enligt avtal. Beträffande Gestrike Invest ABs borgensåtagande ligger våra krav sedan en tid hos kronofogdemyndigheten.

ASTG AB förvärvade sedan inkråmen, det vill säga all form av verktyg, material och rättigheter i samtliga likviderade/konkursade bolag. I början av mars får vi hem alla antenner och en gigantisk mängd reservdelar från Asien.

Under hösten lyckades vi knyta ytterst kompetent personal till bolaget. Under ledning av Thomas Selander har vi idag ett 20-tal av landets absoluta specialister inom VSAT-markanden knutna till bolaget. NDA, så kallade sekretessavtal har upprättats med samtliga.

Återupprättat förtroende
ASTG har genom kombinationen städning och kapitalisering och rakhet, öppenhet, ärlighet och unika produkter fått tillbaka både israeliska IAI och spanska Indra som kunder. Dessa företag är i allra högsta grad två giganter. Det finns ingenting som idag tyder på att vi kommer att göra dem besvikna. Istället för att försöka dölja för oss kända tveksamheter i systemen har vi påtalat dem. Vi har även varit lyhörda gentemot kunderna, tagit deras tekniska specifikationer på fullt allvar och arbetar idag med dialog istället för monolog förd av ASTG.

Framtidsutsikter
I pressmeddelande daterat 2016-02-18 kunde vi presentera valberedningens förslag på ny styrelse, en styrelse mer än väl skickad för att efter årsstämman i mars leda ASTG in i industri/serietillverkningsfasen. Vi är sedan en tid tillbaka i full färd med att få fram vad vi kallar en dokumenterad produkt. Med detta menas utförda och godkända MIL-tester, så kallade tester för militärt bruk, CE-märkning etcetera. Vi lämnar ingenting åt ödet utan vet att när detta är slutfört har vi en världsprodukt i form av P9an. Vi ser även stor potential i den så kallade P7-antennen. ASTG har mottagit ett antal mycket intressanta förfrågningar, allt från Asien till Nordamerika. Vi är dock övertygade om att vårdar och ärar vi de samarbeten/åtaganden vi har gentemot IAI och Indra så finns där en betydande merförsäljning, så kallade optioner att gå vidare med.

Ingenting tyder i skrivande stund på att vi inte skall starta industrifasen redan till hösten. Ordern till Indra kommer allt annat lika, börja distribueras redan under Q1-Q2.

ASTG är idag helt skuldfritt, kapitaliserat och väl rustat personellt för att göra år av ord till handling!

Kista den 26 februari 2016

Framtida rapporteringstillfälle
Delårsrapport för januari – mars (Q1) 2016 lämnas måndagen den 30 maj 2016
Delårsrapport för januari – juni (Q2) 2016 lämnas fredagen den 26 augusti 2016
Delårsrapport för januari – september (Q3) 2016 lämnas tisdagen den 29 november 2016
Bokslutskommuniké för 2016 lämnas måndagen den 27 februari 2017

Årsstämma och årsredovisning
Årsstämman planeras äga rum tisdagen den 29 mars 2016 i Kista. Klockslag och plats meddelas senare. Slutreviderad årsredovisning för 2015 publiceras innan årsstämman och hålls tillgänglig på bolagets kontor och skickas med post till de aktieägare som önskar få den hemsänd.

Rapporten i sin helhet bifogas.