2023.02.24 Press release, Regulatory, Report

Bokslutskommuniké 2022

Full aktivitet emot lönsam tillväxt

Finansiell utveckling Q4

Kvartalet belastas av nedskrivningar av engångskaraktär, om ca 15,1 MSEK, hänförliga till gamla förvärv och investeringar som omvärderats i och med bolagets nya strategiska inriktning.

 • Nettoomsättning, 5 402 tkr (9 021 tkr)
 • Rörelseresultat, -35 782 tkr (-9 146 tkr)
 • Periodens resultat, -36 428 tkr (-8 930tkr)
 • Periodens kassaflöde, -14 858 tkr (7 601 tkr)
   

Finansiell utveckling 2022

 • Nettoomsättning, 26 278 tkr (18 264 tkr)
 • Rörelseresultat, -63 738 tkr (-38 288 tkr)
 • Periodens resultat, -63 845 tkr (-37 839 tkr)
 • Periodens kassaflöde, -3 859 tkr (5 067 tkr)

Viktiga händelser Q4

 • Kebni erhåller en första volymorder från Saab värd 76 MSEK. Ordern gäller de skräddarsydda IMU sensorer som Kebni utvecklar till Saab’s NLAW-system
   
 • Kebni offentliggör ny strategisk plan för 2023 – 2027
   
 • Kebni meddelar etableringen av en ny produktionslokal i Karlskoga för flera kommande storskaliga Inertial Sensing-projekt, däribland produktionen av IMU-sensorer till Saab’s NLAW-system och den egna produktfamiljen SensAItion.
   
 • Kebni erhåller SatCom-beställningar värda 2.4 MSEK
   
 • Hela ledningen tecknar optioner i Kebni

Viktiga händelser efter perioden

 • Kebni etablerar sig ytterligare i APAC-regionen och rekryterar Head of Region
   
 • Kebni och Solideq startar joint venture för att erbjuda banbrytande säkerhetslösning för byggnadsställningar
   
 • Kebni offentliggör utfallet av nyttjande av teckningsoptioner serie TO2. Nyttjandegraden uppgick till 95,7% och Kebni tillfördes ca 24,4 MSEK före emissionskostnader.
   

VD har ordet

I april 2022 erhölls kontrakt avseende fortsatt utveckling och initiala serieförberedelse på 8,2 MSEK för IMU till Saabs NLAW. Drygt halvvägs igenom detta projekt kan jag med stolthet konstatera att vi följer och i vissa fall till och med ligger före överenskommen tidplan. Genomförda prov och tester påvisar god prestanda gentemot uppställda krav. Sedan en tid har verifiering av konstruktionen påbörjats.

Den nyanskaffade produktionslokalen på ca 1000 m2 håller på att anpassas för uppskalad serieproduktion av IMU:er. Anpassning av lokalen förväntas färdig i början av Q2 2023, därefter installeras maskiner och testutrustningar. Design av fixturer och jiggar till de nya maskinerna pågår för fullt, samtidigt som programvara utvecklas och testas. Produktionen kommer att användas för såväl Saab-projektet som produktfamiljen SensAItion. Självklart eftersträvas en så hög automatiseringsgrad som möjligt. Kvalificerad produktionspersonal är kontrakterad och börjar sin anställning inom kort.

I oktober 2022 erhölls initialt seriekontrakt avseende IMU:er till Saabs NLAW. Serieleveranserna ska påbörjas i slutet av Q2 2023. Materialsäkring till hela kontraktet är i det närmaste färdig och förväntas klart väl innan serieproduktion påbörjas. Kebni är inom kort redo för regelmässig serieproduktion av IMU:er. Värt att notera är att seriekontraktet till NLAW erhölls väl innan Saab erhöll sina kontrakt från Storbritannien på 2 900 MSEK, Sverige på 900 MSEK och Finland på 400 MSEK. Jag hoppas och tror att det ska resultera i väsentligen fler beställningar av IMU:er. Vidare konstaterar jag att Saab AB:s VD Micael Johansson, i en intervju i samband med Saab’s bokslutskommuniké 2022, anger att man förväntar sig fler NLAW-affärer.

För vår IMU-familj SensAItion pågår för fullt den avslutande verifieringen, vilken förväntas helt färdig under Q1 2023. Detta innebär att SensAItion kommer kunna säljas mot sin fulla prestanda i stället för en konservativ bedömning av prestanda för produkten. Självklart blir det försäljningsjobbet lättare när de tekniska gränserna är definierade. Under slutet av 2022 påbörjades leveranser av SensAItion, bland annat till den Top-Tier Fortune 500 Corporation som tidigare under året kontrakterats.

Säljteamet åker i mars till mässan Satellite 2023 i Washington DC, där vi kommer att visa upp delar av vår produktportfölj. En nyhet för året är att vi har med oss vår SOTM, Satmission-On-The-Move, vilket är ett samarbetsprojekt som avser
satellitkommunikation för fordon i rörelse på land.

Arbetet med nästa leverans till IAI (Israel Aerospace Industries) pågår för fullt, parallellt med diskussioner om kommande affärsmöjligheter.

Under första kvartalet 2023 startar vi upp ett 50/50 Joint venture-bolag tillsammans med Solideq Group AB kring den byggnadsställningsapplikation som utvecklats. Testprojektet är i sin slutfas och pilotprojekt med externa partners och myndigheter i Sverige och Norge är planerade att startas under Q2 2023.

I november 2022 presenterades strategin för den kommande 5-årsperioden. Kebni’s finansiella mål för 2023-2027 är:

– Att uppnå en nettoomsättning på 150-200 MSEK år 2024 och därefter 20-25% årlig tillväxt

– Att uppnå en EBITDA-marginal på 5-10% samt positivt kassaflöde det finansiella året 2024

Positivt resultat och kassaflöde 2024 innebär en stor vändning för företaget. Vi går in i 2023 med en rekordhög orderstock som lägger en grund för både 2023 och 2024. Arbetet med att stötta vändningen pågår för fullt, bl.a. genom att skapa rutiner och processer lämpliga för ett litet agilt företag med stora krävande och kvalitetsmedvetna kunder, exempelvis Saab, IAI m.fl. I strategiarbetet har vi noggrant gått igenom vår produktportfölj och väljer bl.a. att skriva ner några gamla förvärv och investeringar.

Utfallet av de teckningsoptioner av serie TO2 som emitterades i samband med bolagets företrädesemission av units under maj 2022 gav en nyttjandegrad på 95,7 procent och Kebni tillförs cirka 24,4 MSEK före emissionskostnader. Detta ger en stabil grund på väg mot vändningen.

Avslutningsvis, efter två år som VD för Kebni, vill jag påstå att jag aldrig haft roligare på jobbet. Vi har fantastiska medarbetare som ger allt varje dag, en hängiven styrelse och ett unikt engagemang från intresserade aktieägare. En enastående sammanhållning i ett stort Kebni-team utan gränser!

Torbjörn Saxmo, VD

För mer information, kontakta Kebni Head of Marketing, Communication & Investor Relations Maya Larsson: maya.larsson@kebni.com / +46 (0) 70-971 00 05

Bolagets aktie (KEBNI B) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission. Denna information är sådan som KebNi AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 februari 2023 kl 08.00 CET.

Om KebNi AB (publ)
Kebni har en lång historia och stor erfarenhet inom Inertial Sensing samt satellitantennlösningar. Företaget, med huvudkontor i Stockholm, är inriktat på att bli en ledande leverantör av tillförlitlig teknik, produkter och lösningar för stabilisering, positionering, navigering och säkerhet. Kebni’s produkter och lösningar riktar sig till statliga, militära och kommersiella kunder. Företaget verkar på en global marknad, direkt och genom ett nätverk av återförsäljare. Läs mer på www.kebni.com

Kebni – Bringing stability to a world in motion