2021.02.26 Press release, Regulatory, Report

Bokslutskommuniké 2020

KEBNI HAR SLÄPPT SIN BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2020 OCH VISAR ETT ÅR SOM PRÄGLATS AV ETT FLERTAL HÄNDELSER SOM BEDÖMS BIDRA TILL FORTSATT TILLVÄXT INOM KEBNI FRAMÖVER.

Stockholm, 26 februari 2021 – Året präglades av ett flertal händelser som bedöms bidra till fortsatt tillväxt inom KebNi framöver. KebNi har satsat på att expandera produktportföljen genom teknikförvärv, bygga en stark utvecklings- och säljorganisation samt fokusera på ett fastare grepp om kostnaderna i bolaget. KebNis ambition är att fortsätta växa inom våra två produktområden – Satellitkommunikation och Tröghetssensorer. KebNi investar både i organisk tillväxt och fortsatt förvärv i närliggande områden. Den mest framstående situationen som skapade osäkerhet inom bolaget under året är pandemin (COVID-19). Här nedan följer utmärkande händelser under året följt av finansiell information.

 • Leveransprojektet till kund i Israel fortgår väl trots senarelagda intäkter p.g.a. Covid-19
 • Nytecknat ramavtal med Saab Dynamics AB och KebNi blir därmed en viktig komponentleverantör
 • Tester av ny produkt i Satmissions SMP175 DA startade i Ryssland, avslutas under Q1, 2021
 • KebNi förvärvade markbaserad SatCom-On-The-Move teknik från svenska ReQuTech
 • KebNi förvärvade företaget Satmission med markbaserad Satcom-On-The-Pause teknik från Allgon AB
 • ASTG AB blev KebNi AB
 • KebNi flyttade från NGM SME till Nasdaq First North Growth Market
 • KebNi genomförde två emissioner under året för att säkra kapital till hållbar tillväxt
 • KebNi fick en ny VD, Torbjörn Saxmo
 • Företaget har betalat årets brygglån till fullo och tagit ett fast grepp om kostnaderna

Finansiell information

 • Koncernens nettoomsättning för Q4 uppgick -1,1 MSEK (13,1 MSEK) och beror på en ändrad bedömning p.g.a. Covid-19 av upplupna intäkter i Q3, vilket har justerats med -4 MSEK. Motsvarande siffror för 2020 landar därmed på 38,5 MSEK (34,8 MSEK).
 • Övriga rörelseintäkter Q4 avser aktiverade utvecklingskostnader 4,4 MSEK (1,6 MSEK). För 2020 visar motsvarande siffror därmed 7,3 MSEK (1,7 MSEK), vilket visar en ökning i utvecklingsinsatserna under året.
 • Kvartalets ökade rörelsekostnader -23,7 MSEK (-14,2 MSEK) beror främst på ökade personalkostnader på 4,7 MSEK samt en del tidigare aktiverade utvecklingskostnader som har blivit omklassificerade till projektkostnader med successiv avräkning, vilket ger ett negativt justerat nettovärde på 3 MSEK i Q4.
 • EBITDA för Q4 uppgår därmed till -20,4 MSEK (0,5 MSEK) och -21,4 MSEK (-4,0 MSEK) för helåret 2020.
 • Avskrivningar under kvartalet landar på -3,9 MSEK (-4,8 MSEK) där 0,9 MSEK avser årets avskrivning på Goodwill som uppstått vid köpet av Satmission och resterande är främst avskrivningar på utvecklingskostnader. Årets totala avskrivningar speglar motsvarande förhållande och visar en slutlig kostnad på -9,5 MSEK (-7,3 MSEK).
 • Övriga kostnader i Q4 på -3,2 MSEK (-0,9 MSEK) orsakas av en valutajustering på upplupna intäkter.
 • Finansiella poster Q4 på -0,6 MSEK (-2,0 MSEK) består av en omklassificering av tidigare lånekostnader samt balanserade kursdifferenser.
 • Finansiella poster på helåret 2020 visar -2,1 MSEK (3,3 MSEK).
 • Immateriella tillgångar på 42,5 MSEK (26,4 MSEK) består av teknikförvärvet från Requtech 9 MSEK, Goodwill från förvärvet av Satmission 5,2 MSEK samt utvecklingskostnader 28,3 MSEK.
 • Kortfristiga fordringar 12,2 MSKE (9,3 MSEK) består främst av upplupna intäkter som uppstått p.g.a. Covid-19.
 • Avsättningar 8,9 MSEK (0,4 MSEK) avser slutliga betalningar till Allgon för Satmission samt avgångsvederlag till tidigare VD.
 • Övriga skulder avser interimsskulder till leverantörer samt revision.
 • Eget kapital har främst genom under årets två emissioner stigit till 65,3 MSEK (50,8 MSEK).
 • Emissionerna har också, efter att lån och emissionskostnader betalats, gett företaget en kassa på 10,6 MSEK (8,1 MSEK).
 • Resultat per aktie efter avskrivningar och finansiella poster för Q4 uppgick till -0,44 SEK (-0,56 SEK) och för helåret 2020 till -0,59 SEK (-1,21 SEK).
 • Genomsnittligt antal aktier under Q4 var 48 374 998 och för helåret 2020 38 097 721 (10 054 904).
 • Antal aktier vid periodens utgång var 63 388 333 (12 807 111), varav 63 093 031 är B-aktier och 295 302 A-aktier.
 • Under Q4 har en ökning av likvida medel skett hänförligt till den emission som genomfördes under kvartalet, vilket ger företaget en utgående balans på 10,6 MSEK (8,1 MSEK) för 2020.

Finansiering av verksamheten

För att säkerställa finansiering av bolaget och trygga rörelsekapital för verksamheten har styrelsen gjort en bedömning att bolaget har behov av externt kapital för att klara bolagets drift de närmaste 12 månaderna. Styrelsen har därför under Q4 beslutat att en nyemission ska utföras under Q1, 2021. Denna nyemission är vid rapportens publicerande, pågående.

Aktiens prisutveckling under perioden

Vid ingången av 2020 var aktiekursen 3,54 SEK och vid periodens slut 1,326 SEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2020

2020-01-08: ASTG anställer en COO.

2020-02-07: ASTG meddelar att man nått en överenskommelse med stor försvarentreprenör om att omedelbart starta det IMU-utvecklingsprojekt som tidigare kommunicerats.

2020-02-10: ASTG tecknar ett preliminärt avtal om teknikförvärv med svenska ReQuTech AB om att förvärva markbaserad “On the move” lösning.

2020-02-19: ASTG lämnar bokslutskommuniké 2019

2020-03-05: ASTG anställer en Chief Sales Officer.

2020-04-03: ASTG tecknar det slutliga avtalet om att med omedelbar verkan förvärva markbunden “SatCom on the Move” teknik från svenska ReQuTech

2020-04-06: ASTG meddelar att bolaget genom för en riktad kontant nyemission om 1 750 000 B-aktier till “Formue Nord”. I Samband med nyemissionen har ASTG ingått ett avtal om kortfristigt lån om 6,5 MSEK med Formue Nord.

2020-05-12: ASTG förvärvar Satmission AB från Allgon AB.

2020-05-15: ASTG får sin första Satmission-order.

2020-05-15: ASTG får ny Satmission-order från Tjeckien.

2020-05-31: ASTG har fått ytterligare order från Israel.

2020-06-08: ASTG får ny Satmission-order

2020-06-08: ASTG har fått en orderökning från Israel

2020-06-11: ASTG stärker ledarskapet med ny CFO.

2020-06-17: ASTG har ingått ett ramavtal med SAAB Dynamics AB.

2020-06-23: ASTG beslutar om namnändring till KebNi AB.

2020-07-16: ASTG utvidgar företagets marknadsnärvaro till Nordamerika och Indien.

2020-07-21: ASTG initierar flytt från NGM Nordic SME till Nasdaq First North.

2020-07-29: ASTG byter namn till KebNi AB.

2020-08-12: Kebni lanserar en ny antenn, SMP175, för testning.

2020-08-13: Kebni erhåller nästa beställning på 2 MSEK från SAAB Dynamics.

2020-08-21: KebNi får ytterligare beställning på 1,3 MSEK från kund i Saudi Arabien.

2020-08-25: Kebni listas på Nasdaq First North.

2020-09-22: Kebni tar brygglån på 5,0 MSEK

2020-10-05: KebNi beslutar om en 90% garanterad företrädesemission.

2020-11-04: Utfallet från emissionen offentliggörs och stärker KebNis kassa med 45 MSEK.

2020-11-04: KebNi avslutar VD Carsten Drachmanns anställning.

2020-11-06: KebNi anställer Torbjörn Saxmo som ny VD.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER 2020

2021-01-15: KebNi adjungerar Jan Wäreby till styrelsen.

2021-02-05: KebNi ökar utvecklingstakten av tröghetssensorer (IMU:er) och utreder eventuell nyemission.

2021-02-17: KebNi beslutar om riktad nyemission.

ÖVRIG INFORMATION

Årsstämman planeras till den 13 maj 2020. Tid och plats meddelas på bolagets hemsida i samband med att årsredovisning för 2020 publiceras den 22 april 2021.

Rapporten för första kvartalet 2021 publiceras torsdagen den 25 maj 2021.

Redovisningsprinciper Bokslutskommunikén för koncernen är upprättad enligt årsredovisningslagens 9 kap. samt BFNAR 2012:1, de så kallade K3-reglerna.

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.