2018.02.26 Press release, Regulatory

Bokslutskommuniké 2017 ASTG

Fjärde kvartalet: oktober-december (jämfört med samma period 2016)

· Nettoomsättningen uppgick till 1,3 MSEK (1,1)
· Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -2,7 MSEK (-1,5)
· Rörelseresultat efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -4,0 MSEK (-3,2)
· Vinst per aktie efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -0,01 SEK (-0,01)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2,5 MSEK (0,5 MSEK)

Helår: januari-december (jämfört med samma period 2016)

· Nettoomsättningen uppgick till 4,6 MSEK (6,4 MSEK)
· Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -8,2 MSEK (-2,0 MSEK)
· Rörelseresultat efter avskriv. och finans. poster uppgick till -11,8 MSEK (-7,1 MSEK)
· Vinst per aktie efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -0,03 SEK (-0,03 SEK)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -11,7 MSEK (-7,0 MSEK)

VD-kommentar

Vi hade stora förhoppningar om att försäljningen av antenner baserad på vår nya P9 plattform skulle få ett genombrott under 2017. Det dröjde dock till slutet av året innan vi erhöll den sedan länge emotsedda beställning från Israel, till ett värde av omkring 24 MSEK (2,9 MUSD) omräknat till dagens växelkurs. Samtidigt har Indra skjutit på starten av det gemensamma dual-band projektet baserat på P9 plattformen eftersom man prioriterat andra mer brådskande projekt. Sammantaget innebar detta en markant förskjutning av planerade leveransprojekt och att nettoförsäljningen inom området stabiliserade VSAT-antenner under 2017 begränsades till dryga 4 MSEK. Mer glädjande är att vi kunnat notera en stadig och ökande försäljning av tröghetssensorer (IMU) för automatiserade gruvfordon genom dotterbolaget AIMS där nettoförsäljningen under året uppgick till drygt 570 KSEK.

Flytten till DataPaths lokaler i Kista under november blev ett stort lyft och har inneburit förbättrad effektivitet och arbetsmiljö eftersom lokalerna är speciellt anpassade för den typ av verksamhet som vi bedriver. Testverksamheten är nu samlad till samma lokaler som övrig teknisk och administrativ verksamhet vilket innebär besparingar både i restid och lokalkostnader. Dessutom har vi tillgång till bättre instrument och verktyg än tidigare.

Vi har under året lagt stor energi på att säkerställa det fortsatta samarbetet med Indra och vår israeliska kund men även arbetat med att skapa bättre förutsättningar att marknadsföra våra antennprodukter i större skala. Under augusti kom vi överens med DataPath om ett försäljningssamarbete och deras försäljningsorganisation är nu i full gång med att marknadsföra ASTGs antenner. Samarbetet innebär att vi fått tillgång till en internationell försäljningsorganisation som har etablerade kontakter med potentiella kunder till ASTG.

Ny fas med fokus på leveranser och merförsäljning

Vi går nu in i en ny fas där fokus flyttas från utveckling till leveranser och att intensifiera marknadsföringen av våra antennprodukter. Det arbete som ASTG lagt ner med avseende på utveckling och MIL tester av P9/Ku100MIL under 2016 och 2017 innebär att vi har en stabil och genomtestad teknisk plattform som vi med mindre anpassningar kan återanvända för att skapa ett dussintal produktvarianter.

Israelprojektet är i skrivande stund inne i ett intensivt skede där vi nu tillsammans med kunden förbereder leveranser av beställda antennsystem. Lägger vi till förväntade beställningar från Indra och en fortsatt stabil utveckling av IMU-verksamheten ser vi att det finns goda förutsättningar till en positiv försäljningsutveckling. Vårt samarbete med DataPath har genererat en lista med drygt en handfull projekt som vi kommer att bearbeta tillsammans framöver och ett antal gemensamma kundbesök har också genomförts.

Vad avser tröghetssensorsystem kommer fokus att vara inriktat på att vinna den volymupphandling som vi tidigare informerat om. Vi arbetar nu med att ta fram prototyper för de tester som kunden planerar under Q2 och Q3 2018. Vi uppskattar värdet av IMU-leveranserna i denna affär till minst 200 miljoner kronor över en 5-årsperiod, där första serieleverans beräknas ske under 2020. Upphandlingen kommer att pågå under större delen av 2018 där resultatet av prototyptester kommer att ligga till grund för hur kunden väljer att gå vidare i urvalsprocessen med det fåtal alternativ som nu kvarstår.

Stärkt kassa och minskad skuldmassa

Bolaget genomförde en nyemission med företrädesrätt för ASTGs aktieägare under början av 2018 som tecknades till omkring 89% och visar på fortsatt förtroende från aktieägare och långivare. Resultatet av emissionen är att kassan stärks med omkring 8,8 MSEK före emissionskostnader och att en stor del av skuldmassan kvittas mot B-aktier. Tillsammans med styrelsens överenskommelse med R-Östman Invest AB, om att kvitta konvertibelfordran jämte reverslån och räntor om totalt 6,5 MSEK mot en kombination av A- och B-aktier, kommer endast konvertibelskulder om 7,5 MSEK att kvarstå i balansräkningen efter emissionen. Styrelsen har inlett förhandlingar om en förlängning av den kvarvarande konvertibelskulden som förfaller till betalning den 30 juni innevarande år.    

Med kassan påfylld kan vi konstatera en lättnad för den likvida situationen under första halvåret. Ytterligare åtgärder kommer dock att vara nödvändiga för att upprätthålla ett positivt kassaflöde i takt med att framför allt israelprojektet närmar sig leveranser eftersom betalning sker först efter leverans. Baserat på att tidpunkten för återbetalningen av kvarvarande konvertibelskuld förlängs behöver vi, enligt nuvarande beräkningar, balansera ett negativt kassaflöde under sommaren och hösten, med en topp i oktober uppgående till drygt 12 MSEK. Bland de åtgärder som planeras ingår omförhandling av betalningsvillkor med kunder och leverantörer, ansökan om exportgarantier, hypotekslån/bankfinansiering och även möjligheten till en riktad emission till förmån för en industriell partner. Styrelsen bedömer därför att nuvarande likvida medel och befintliga krediter samt ovan planerade aktiviteter är tillräckliga för att säkerställa driften de kommande 12 månaderna.

Framtidsutsikter

Med tanke på våra nu etablerade samarbetspartners och liggande beställningar har vi ett bra utgångsläge beträffande bolagets försäljning under 2018. Förhoppningsvis kan vi utnyttja detta för att säkerställa bolagets fortsatta utveckling efter 2018. Listan över potentiella leveransprojekt fylls på och vi arbetar med att komma in tidigt i planeringen av militära SatCom-projekt. Det ger oss möjlighet att påverka kundernas teknikval och bygga förtroende för våra antennlösningar. Till detta ska läggas den nu pågående upphandlingen av tröghetssensorsystem som vid lyckat utfall kan göra detta affärsområde till en självständig och långsiktigt lönsam verksamhet med stor utvecklingspotential.

Vi börjar nu se resultat av det utvecklingsarbete som företaget lagt ner under de senaste åren och kan räkna med en förbättrad affärsmässig utveckling av verksamheten. Vår utmaning är att vi finansiellt måste orka vara långsiktiga och uthålliga både i utvecklings-arbetet och i vår marknadsbearbetning. Styrelsen har av den anledningen inlett förhandlingar om samarbete med ett antal industriella partners. Målet är att presentera resultatet av detta arbete under första halvåret 2018.

Avslutningsvis vill jag och rikta ett varmt tack till samtliga medarbetare för ert lojala arbete och till våra aktieägare som fortsätter att stötta oss.

Ulf Sundqvist, tf VD

Rapporten i sin helhet bifogas.