2015.09.24 Press release

Avtalet med GEM Investments America LLC och GEM Global Yield Fund LLC SCS sägs upp

I pressmeddelande den 27 maj 2015 meddelade ASTG AB att man ingått avtal med Global Emerging Markets Group ( GEM ) om finansiering med upp till 30 MSEK. Den nya styrelsen har i samråd med de nya huvudägarna valt att vid upprepade tillfällen meddela GEM att avtalet sägs upp.

Avtalet med GEM förutsätter att största aktieägarna är avtalspart, dock var inte R Östman Invest AB jämte Reidar Östman privat ägare då avtalet slöts den 27 maj 2015, utan blev störste ägare i ASTG först i början av juli 2015.

Med anledning av den förändrade ägarbilden har ASTG AB inga som helst ambitioner att gå vidare i något som tidigare huvudägare idag inte kan leva upp till.

Vi förväntar oss att GEM i enlighet med den seriösa och flexibla bild de ger av sig och sin verksamhet nu lever upp till avtalsparagrafen ” Change of control”.

ASTG AB för även en pågående diskussion med förra styrelseorföranden i ASTG tillika med sittande styrelseordförande i Exeotech Invest AB Fredrik Nygren och har erbjudit denne skuldnedskrivning för Exeotech Invest ABs skuld gentemot ASTG AB om han hjälper oss att annullera GEM-avtalet.