2014.06.19 Press release

ASTG: Utfall av ASTGs teckningsoptioner

STOCKHOLM, SVERIGE, 19 juni 2014 – (NGM MTF, ASTG). Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)

Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) (”ASTG” eller ”Bolaget”) genomförde under våren 2014 en fullt tecknad nyemission med företrädesrätt för dåvarande moderbolaget ExeoTechs aktieägare (”Emissionen”). De som tecknade nya aktier i Emissionen erhöll även vederlagsfria teckningsoptioner (”Teckningsoptionerna”).

Teckningsperioden för anmälan om nyteckning av aktier i ASTG med stöd av Teckningsoptionerna löpte under tiden från och med den 26 maj till och med den 13 juni 2014. Totalt tecknades 19 687 713 nya aktier med stöd av Teckningsoptionerna vilket motsvarar cirka 47 procent av samtliga teckningsoptioner och Bolaget tillförs därmed totalt cirka 19,7 MSEK före emissionskostnader.

När slutlig registrering av emissionen har skett hos Bolagsverket kommer automatisk omvandling ske av interimsaktier till vanliga aktier utan vidare avisering till innehavaren. Fram till dess pågår handel i interimsaktierna på NGM Nordic MTF.

Genom de nytecknade aktierna ökar antalet aktier i ASTG med 19 687 713 st från 62 684 544 st till totalt 82 372 257 st. Kvotvärdet uppgår till cirka 0,02393 SEK vilket innebär att aktiekapitalet i Bolaget efter slutlig registrering hos Bolagsverket uppgår till 1 971 114,05 SEK.

Finansiell rådgivare

Mangold Fondkommission AB har agerat finansiell rådgivare till ASTG i samband med Emissionen och utfärdandet av Teckningsoptionerna.

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)

I ASTG ingår de helägda dotterbolagen C2SAT communications AB, C2SAT Communications Technology AB, C2SAT Asia Pacific (Pte.) Ltd samt AIMS AB.

C2SAT communications AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserade VSAT antenner för framförallt marina installationer. C2SAT Communications Technology AB, ansvarar för utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. C2SAT Asia Pacific ansvarar för försäljningen, att bygga upp, koordinera och stödja nätverk av distributörer och service- och installationspartners i Sydostasien, baserat på lokal produktion i Singapore. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMUer som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm. ASTGs aktie är noterad på NGM Nordic MTF med Mangold Fondkommission AB som bolagets mentor och likviditetsgarant (market maker).

För mer information, kontakta: 

Fredrik Nygren, Styrelseordförande, fredrik.nygren@astg.se    

Fredrik Gisle, VD/CEO, fredrik.gisle@astg.se    

Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)

Isafjordsgatan 32 B, 164 40 Kista, Sverige  

www.astg.se                                 

Tel: 08-705 95 00