2017.11.16 Press release, Regulatory

ASTG tillför kapital genom lån och förlänger löptiden för konvertibler

ASTG har kommit överens med existerande långivare om en förlängning av konvertibla skuldebrev uppgående till 15 MSEK samt återbetalning av reverslån uppgående till 1 MSEK, jämte avtalad ränta, tills 30 juni 2018. Ytterligare finansiering har samtidigt överenskommits med en investerargrupp genom reverslån uppgående till 5,5 MSEK till en årsränta om 1% och med förfallodag den 30 juni 2018.

De nya reverslånen ger långivarna 5 teckningsrätter för varje inlånad krona vederlagsfritt. Varje teckningsrätt, som löper till den 30 december 2019, ger innehavaren rätten att teckna en ASTG- aktie för 10 öre och omfattas av svensk lag lagstiftning avseende finansiella instrument varvid värdet av teckningsrätterna räknas om vid eventuell utspädning och/eller aktiesplit. Teckningsrätterna innebär att antalet aktier i ASTG, vid fullt utnyttjande, ökar med 27 500 000 till totalt 398 731 528 aktier allt annat lika.

Vad avser existerande lån kommer konvertibelägarna, R-Östman Invest AB och Lars-Otto Hylbo Förvaltning i Svedala AB, vid konvertiblernas tidigare avtalade förfall den 31 december 2017 att erbjuda förlängning av löptiden fram till den 30 juni 2018. Villkoren blir då desamma som gällt innan (10% årsränta samt konverteringskurs 2 kronor per aktie). Samma förlängningsperiod gäller för det utestående reverslånet om 1 MSEK från R-Östman Invest AB. Förfallodag förlängs från 31 december 2017 till den 30 juni 2018 till samma ränta som tidigare, det vill säga 1% per månad.

Tf VD Ulf Sundqvist säger i en kommentar att “det nya tillskottet av kapital och förlängningen av löptiden för de existerande lånen möjliggör fortsatta investeringar i pågående upphandlings- projekt och ger styrelsen förbättrade möjligheter att hitta en långsiktigt hållbar lösning för företagets finansiering. Vi ser fortfarande positivt på förutsättningarna för ett genombrott för försäljningen av antenner till våra existerande kunder under det kommande året och vi kan också konstatera att ASTG kommit ett steg närmare i kampen om att bli leverantör i den större upphandlingen av IMU’er som vi tidigare informerat om. Det kvarstår nu ett fåtal konkurrenter och vi förbereder oss för tester som kommer att genomföras i början av nästa år.”