2017.12.18 Press release

ASTG planerar en till 50% garanterad företrädesemission om cirka 24 miljoner SEK

ASTG planerar en nyemission om cirka 24 miljoner SEK i syfte att med initial erhållen inköpsorder från Israel om cirka 25 miljoner SEK säkerställa industrifasen samt stärka koncernens balansräkning genom att sänka belåningen och därigenom skapa ökat handlingsutrymme. ASTG:s styrelse kommer att föreslå att en extra bolagsstämma bemyndigar styrelsen att fatta beslut om en nyemission med företrädesrätt för ASTG:s aktieägare. Emissionen omfattas till över 50% av en teckningsförbindelse och en garanti från bolagets styrelsemedlemmar, personer i ledande befattning, förre VD:n Andreas Adelgren och personer i dennes nätverk.

“ASTG är nu med erhållen inköpsorder från kund i Israel avseende bolagets egenutvecklade satellitantenn KU 100-MIL redo att påbörja industrifasen. Inköpsordern är ett tydligt bevis för produktens förträfflighet och dess konkurrenskraft avseende prestanda/pris. Emissionslikviden kommer att utöver säkerställd produktionskapacitet för israelordern även minska bolagets skuldsättning samt förstärka ASTG:s chanser till order i den pågående omfattande upphandlingen av IMU:er. Vi vill dock agera snabbt och kraftfullt för att skapa ökat handlingsutrymme och därför garanteras denna nyemission till över 50% “, säger Claes Lindqvist, styrelseordförande i ASTG AB.

ASTG:s styrelse ser goda affärsmöjligheter för de båda verksamheterna avseende såväl den befintliga kundbasen som den potentiella. För att säkerställa att båda verksamheterna har kapacitet och beredskap att tillvarata affärsmöjligheter på både kort och längre sikt föreslår ASTG:s styrelse att stärka kapitalstrukturen genom en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare.

“Med en välfylld kassa samt lägre skuldsättning får vi en finansiell styrka och skapar bra förutsättningar för verksamheten både i nutid och framöver”, säger Ulf Sundqvist, VD för ASTG. “Den upphandling i vilken vi deltar gällande IMU:er är verkligen en potentiell game changer”, tillägger Ulf Sundqvist.

Garanti och teckningsåtagande
ASTG:s huvudaktieägare Reidar Östman, via R-Östman Invest AB representerande 13,5% av kapitalet och rösterna i ASTG, har förbundit sig att rösta för och teckna sin del av nyemissionen. Vidare har styrelsemedlemmar, personer i ledande befattning och förre VD:n Andreas Adelgren tillsammans med icke namngivna investerare i avtal med ASTG åtagit sig att teckna maximalt 50% av de aktier som eventuellt inte tecknas av övriga aktieägare.

Preliminär tidplan
En extra bolagsstämma planeras äga rum i januari 2018 för beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemissionen, ändrad bolagsordning samt andra formella förutsättningar för genomförandet av nyemissionen. Dessutom kommer ett antal strategiska ställningstaganden att framläggas inför den extra bolagsstämman genom separat kommunikation. En mer detaljerad tidplan samt kallelse innehållande agenda kommer att presenteras inom kort.

Rådgivare
ASTG har anlitat Eminova Fondkommission AB som emissionsinstitut avseende nyemissionen.