2019.11.28 Press release, Regulatory

ASTG offentliggör prospekt

Styrelsen i Advanced Stabilized Technologies Group AB (“ASTG”) har med anledning av den företrädesemission som offentliggjordes den 24 oktober 2019 upprättat ett prospekt som idag den 28 november godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.astg.se) samt på Eminova Fondkommissions webbplats (www.eminova.se). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

Företrädesemissionen i sammandrag

Varje per avstämningsdagen den 27 november 2019 innehavd aktie av serie A eller B ges rätt att teckna en ny aktie av serie B till kursen 2,94 kr per aktie. Emissionen omfattar högst 12 807 110 B-aktier som till ovan nämnda teckningskurs kan inbringa bolaget högst 37 652 903 kronor vid full teckning, före emissionskostnader. Aktiekapitalet kan vid fulltecknad nyemission öka med högst 876 902,19 kronor.

Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 29 november till och med den 13 december 2019.

Emissionen täcks av emissionsgarantier uppgående till 70 procent av högsta emissionslikvid, samt av teckningsförbindelser.

För närmare information om företrädesemissionen hänvisas till offentliggjort prospekt.

28 November 2019