2018.02.02 Press release

ASTG offentliggör memorandum

Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) offentliggör memorandum för nyemission som styrelsen föreslagit och som godkändes av en enhällig extra bolagsstämma den 24 januari 2018.

ASTG erhöll i december 2017 inköpsorder från Israel om cirka 25 miljoner SEK. Bolaget deltar även i en mycket omfattande upphandling av IMU:er. En prototypleverans är avtalad till början av det andra kvartalet 2018. Mot bakgrund av detta beslutade styrelsen att genomföra en nyemission för att säkerställa industrifasen samt stärka koncernens balansräkning.

Nyemissionen av högst 371 231 528 aktier med företrädesrätt för ASTGs aktieägare har en teckningstid från och med den 5 februari till och med den 19 februari 2018. Teckningskursen är 6 öre per aktie.

Bolaget har i samband med denna nyemission upprättat ett memorandum. Memorandumet kan erhållas från ASTG och hålls även tillgängligt på Bolagets webbplats:
http://investor.astg.se/emissionen/ samt på Eminova Fondkommission AB:s webbplats:
www.eminova.se

Anmälningssedel för teckning skickas med post till samtliga aktieägare med företrädesrätt. Anmälningssedel samt möjlighet till elektronisk teckning för intressenter utan företrädesrätt finns tillgängligt på bolagets hemsida från och med måndagen den 5 februari.