2019.04.23 Press release, Regulatory, Report

ASTG offentliggör årsredovisning samt revisionsberättelse för 2018

Vi presenterar härmed årsredovisning samt revisionsberättelse för 2018.

Under året har vi arbetat intensivt med att säkra upp försäljningen gentemot vår israeliska kund. Vi har stärkt den nuvarande ordern och vi har erhållit ett letter of intent som kommer att formaliseras i en uppskriven order om ca 6,7 MUSD. Jag ser även möjligheter till ytterligare försäljning gentemot den israeliska kunden. Parallellt med detta ser vi ett ökat intresse på världsmarknaden rörande vårt antennsystem. Detta innebär att vi hyser goda förhoppningar om att kunna ta fler orders på andra marknader. För att kunna ta fler orders på världsmarknaden driver ASTG och Datapath gemensamt försäljningssamarbete framåt genom aktiv marknadsbearbetning och deltagande i förfrågningar om nya affärer. ASTGs bedömning är att intresset för ASTGs antenner är stort men att det är långa säljcykler innebärande en längre tid mellan första förfrågningsunderlaget besvarats och intill dess en ny order erhålls. Datapath och ASTG kommer gemensamt att under 2019, bland annat, ställa ut på mässan Satellite 2019 i Washington.

Vi har under året arbetat intensivt med den stora volymupphandling som vår IMU deltager i. Efter omfattande tester av IMU’n är vi trygga med att vår IMU är robust och fortsätter leverera data efter att ha blivit utsatt för stenhårda påfrestningar, vilket vi tror bådar för goda chanser att vinna upphandlingen. Jag känner mig trygg med att vår IMU tillhör eliten på IMU-marknaden och ser i dagsläget mycket begränsade risker som skulle kunna äventyra vårt deltagande i upphandlingen. Som aktieägare bör man dock vara medveten om att denna typen av upphandlingar – av stora företag – kan ta lång tid.

Vetskapen om att vi har en av marknadens bästa IMU:er gör att ASTG även vill passa på att ta ut IMU:n på en större marknad. Vi ser stora möjligheter, att inom Sverige, kraftigt öka försäljningen av IMU:er. Vi ser också att försäljningsfönstret är öppet nu under 2019. Därför gäller det att agera omgående vilket vi nu gör. Bolaget har startat arbetet med att sätta upp försäljningsmål för IMU verksamheten och med att utveckla en sälj- och produktionsorganisation för IMU-verksamheten. För att uppnå de interna säljmålen behöver bolaget, i snabb takt, vidareutveckla säljorganisationen och intensifiera försäljningsinsatserna. Säljorganisationen och marknadsföringsinsatser behövs för att, initialt, kunna ta en betydande del av den inhemska marknaden.

Som ASTG har kommunicerat i såväl kvartalsrapporter som i bokslutskommuniké är bolagets bedömning att antennverksamheten, finansiellt, kommer att stå på egna ben under 2019. I samband med produktion- och leveranser av antennerna kommer vissa fluktuationer i likviditeten att ske, vi har bland annat sett det under februari/mars 2019 då vi har tagit ett lån för att hantera likviditetsfluktuationerna. På årsbasis kommer antennverksamheten att stå på egna ben finansiellt och kommer därmed att generera ett överskott till ASTG. Dessa intäkter bedömer ledningen att vi i huvudsak kommer att se under Q3 och Q4 2019.

Det är min övertygelse att ASTG, med sin produktportfölj av såväl högteknologiska antenner som avancerade tröghetssensorer, i kombination med försäljning ute på marknaden, nu står på randen till att lyfta sig från ett utvecklingsbolag till ett välmående industriföretag. En sådan resa kräver att vi omgående, med kraft, satsar på att få ut ASTGs IMU:er på den snabbväxande marknaden. Jag hoppas att Du som aktieägare gör oss sällskap på denna spännande resa.

I övrigt hänvisar vi till årsredovisningen för mer detaljer om vår verksamhet och dess finansiella status.

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB

I ASTG ingår det helägda dotterbolaget AIMS AB.

ASTG AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserande VSAT antenner för framförallt marina installationer. Bolaget driver dessutom utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU’er som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm.