2017.03.02 Press release, Regulatory, Report

ASTG offentliggör årsredovisning med förtydligande om upplysning kring väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift och anmärkning

Årsredovisningen samt revisorberättelsen från PWC kommer nu i dess helhet att finnas tillgänglig på bolagets hemsida. Se även bifogat dokument.

Styrelsen för Advanced Stabilized Technology Group AB (publ) (“ASTG”) vill förtydliga, enligt noteringskravet, att det i revisionsberättelsen där revisorerna tillstyrker att årsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och tillstyrker att årsstämman beviljar styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret finns väsentliga osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift och anmärkningar enligt nedan.

Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift
Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa uppmärksamheten på styrelsens och verkställande direktörens uttalande i förvaltningsberättelsen “förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer” om bolagets finansiering av verksamheten. Bolagets likvida medel uppgick vid utgången av 2016 till 1,4 Mkr och dess kortfristiga skulder till ca 25 Mkr.

Under 2017 har bolaget erhållit lån om 2 MSEK i enlighet med en muntlig överenskommelse mellan bolaget och större aktieägare. Överenskommelsen innebär att de avser säkerställa finansieringen av industrifasen till dess att kassaflödet från verksamheten blir positivt. Bolaget bedömer att det utöver de 2 MSEK som erhållits, behövs ytterligare lån eller tillskott i storleksordning 5 MSEK för att säkerställa rörelsekapitalbehovet för 2017.

Utöver rörelsekapitalbehovet så finns konvertibla skuldebrev om 20 MSEK som förfaller till betalning eller kvittning mot aktier den 31 mars 2017. Bolaget arbetar med alternativa lösningar då teckningskursen om 2 kr indikerar att det inte är sannolikt att konvertibler omvandlas till aktier. De alternativ som diskuteras avser förlängning eller kvittning. Som framgår ovan så finns ett antal osäkerhetsmoment rörande den framtida finansiering som är beroende av framtida händelser. Ovanstående medför att det kan finnas betydande tvivel för bolagets fortsatta drift. Bolaget bedömer att det finns goda möjligheter till lösningar av finansieringen med en numera färdigställd och MIL godkänd produkt samt stora välrenommerade kunder. Dessa förhållanden tyder på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten.

Anmärkning
Utan att det påverkar våra uttalanden så vill vi anmärka på att skatter och avgifter inte har betalats i tid under året. Försummelserna har dock inte medfört någon väsentlig skada för bolaget utöver dröjsmålsräntor.

Vd Andreas Adelgren lämnar följande kommentar:

Vid upprättandet av denna skrivelse har avtal slutits och undertecknats gällande konvertibler inklusive ränta a 5,5 MSEK. Kontant ersättning kommer inte att krävas för denna del av konvertiblerna vid förfall den 31 mars 2017. Vidare har bolaget slutit en överenskommelse med en långivare som senast fredagen den 3 mars tillskjuter 4 MSEK i form av reverslån.