2015.05.27 Press release

ASTG och GEM har ingått ett finansieringsavtal om sammanlagt 30 MSEK. GEM erhåller därtill 15 miljoner teckningsoptioner med en löptid om tre år till kurs 0,10 SEK

Avtalet innebär att Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) (“ASTG”) har rätt att begära att Global Emerging Markets Group (“GEM”) tecknar aktier i ASTG genom ett antal riktade nyemissioner över en period om tre år. I enlighet med detta avtal har GEM förbundit sig att teckna nya aktier i ASTG upp till ett värde om 30 MSEK. Varje nyemission kommer att vara baserad på den genomsnittliga handelsvolymen under en period av 15 dagar före det att ASTG påkallar teckning. Teckningskursen kommer att motsvara 90 % av 15 dagars volymviktad genomsnittlig aktiekurs.

Därutöver tillförsäkras GEM 15 miljoner teckningsoptioner i ASTG med en teckningskurs om SEK 0.10 aktie och en löptid om tre år.

I en kommentar säger ASTGs ordförande Fredrik Nygren “Avtalet med GEM sänder en viktig signal till både befintliga och potentiella kunder och tydliggör att ASTG, trots att vi är en relativt liten aktör på marknaden, kan med finansieringsavtalet med GEM fullgöra våra åtaganden såsom motpart”.