2015.11.27 Press release, Regulatory, Report

ASTG: Kvartalsredogörelse Q3 för perioden 2015-07-01 till 2015-09-30

 –    Nettoomsättningen för Q3 uppgick till 1,2 MSEK (4,3 MSEK) och för nio månader till 1,5     MSEK (19,2)                 

–    EBITDA för Q3 uppgick till -11,8 MSEK (-5,9 MSEK) och för nio månader till -22,7 MSEK     (-13,0 MSEK)                 

–    Resultat efter finansiella poster för Q3 uppgick till -22,4 MSEK (-7,9 MSEK) och för nio     månader -42,8 MSEK (-20,5 MSEK)           

 –    Kassaflödet för den löpande verksamheten för årets första nio månader uppgick     till -14,5 MSEK (-13,3 MSEK)             

–    Koncernens soliditet var vid utgången av Q3  37,8%  (38,0%)

 

Nyckeltal MSEK

 

 

Q3

Q3

jan-sep

jan-sep

 

 

 

 

2015

2014

2015

2014

Nettoomsättning

 

 

1,2

4,3

1,5

19,2

EBITDA

 

 

 

-11,8

-5,9

-22,7

-13,0

Resultat efter skatt

 

-22,4

-7,9

-42,8

-20,5

Likvida medel

 

 

0,0

0,4

0,0

0,4

Resultat per aktie, SEK

 

-0,09

-0,16

-0,18

-0,37

Synligt eget kapital per aktie  SEK

 

0,032

0,42

0,032

0,42

Antal aktier vid rapport-

 

 

 

 

 

periodens utgång, stycken

 

237 661 092

68 092 592

237 661 092

68 092 592

 

VD Andreas Adelgrens kommentar:

Det är nu i dagarna fyra månader sedan undertecknad tillsammans med Nils Eriksson, Olov Widigsson och Reidar Östman tog över styret, städningen och kapitaliseringen av vad vi idag kallar ”det nya ASTG AB”. Redan från start talade vi ut att vi med alla tänkbara medel skulle göra precis allt som stod i vår makt för att rädda och vända bolaget. Idag är ASTG AB uppstädat, kapitaliserat och personellt väl rustat för att på allvar börja ägna sig åt sin ursprungsidé, nämligen att serietillverka och kommersialisera sina 4-axliga stabiliserande VSAT antenner. Att jag inte klämmer in försälja före serietillverka beror helt enkelt på att en beställning redan funnits. Men en beställning kan ju med all rätt annulleras om köparen inte får vad som utlovats. Olle Widigsson och Thomas Selander har här gjort ett mycket gediget arbete med att säkerställa så att denna åsyftade order till israeliska IAI kommer bli verklighet.

Just denna antenn ( P9:an ) ser vi som vår katapult för framgång och vidare värdebygge. Vi har mottagit ett antal förfrågningar som lett till skarpa offerter på P9:or både från Asien och Afrika. Antennen är riktigt vass både vad gäller storlek, vikt, prestanda och lätthet att kundspecificera. Här tror jag faktiskt att vi har en potentiell storsäljare.

Istället för att beklaga mig över att det kostar pengar att på 4 månader städa bort 35-40 miljoner kronor i gamla skulder samtidigt som en potentiell storsäljare skall färdigställas för serieproduktion, vill jag hissa några hjältar. Reidar Östman, Johannes Svensson och Joakim Ilemark har på ett smått overkligt sätt säkerställt huvuddelen av hela bolagets finansiering. Tro kan förflytta berg men det behövs även finansiella ”muskelknuttar” som är villiga att agera. Jag vill även rikta ett varmt tack till mina medarbetare i styrelsen liksom till hela vårt hängivna operativa gäng bestående av både konsulter och direktknutna personer till bolaget.

Avslutar med orden min far en gång gav mig, ”Det är stor skillnad på att vara nedslagen kontra utslagen”. ASTG AB var för cirka fyra månader sedan nere för räkning men reste sig och har enligt min mening goda utsikter att bli något ytterst få trodde var möjligt för bara några månader sedan!

 

Resultat och omsättning:

Koncernens nettoomsättning för tredje kvartalet 2015 uppgick till 1,2 MSEK (4,3 MSEK).

Den magra omsättningen grundar sig på en total omstrukturering, från reservdelsförsäljning och ostrukturerad styckesförsäljning till fokus på omställning för serieleveranser. Den ackumulerade försäljningen för perioden januari – september uppgick till 1,5 MSEK (19,2 MSEK) efter full genomlysning och granskning. 

Rörelsekostnaderna uppgick för tredje kvartalet till  -13,0 MSEK (-9,9 MSEK) vilket är ett resultat av städning från flera års vanskötsel. Tidigare perioder har brustit i en fullständig avsaknad av skuld och kostnadskontroll varför våra bortförhandlade skulder också belastar tredje kvartalet.

Av och nedskrivningar för tredje kvartalet uppgår till -10,2 MSEK (-1,8 MSEK) och detta är ett resultat av konkursade dotterbolag (3 st) som enligt vår mening var bortom all räddning.

 

Finansiell ställning

Koncernen består per rapportperiodens utgång av moderbolaget samt två stycken dotterbolag, AIMS och Asia Pacific, det senare under likvidation. Koncernens soliditet vid rapportperiodens utgång uppgår till 37,8% (38,0%). Soliditeten är bibehållen tack vare ägartillskott om totalt 7,8 MSEK och totalt eget kapital uppgår till 7,6 MSEK (28,9 MSEK). Bolagets likviditet har varit ansträngd och är alltjämt ansträngd varför ytterligare ägartillskott efter rapportperiodens utgång tillförts bolaget med 2,2 MSEK samt att det företagits en betalning för en förestående riktad kvittningsemission om 4,8 MSEK.

Med dessa små åtgärder är bolagets likviditet och finansiella ställning trygg men inte säker, och bolaget sköter sina betalningar och åtagande regelmässigt.

Bolagets omstrukturering till kommande serieleveranser har gått klart över förväntan och redan under tredje kvartalet lades stor möda på att rädda befintlig orderstock vilket gett resultat under kvartal 4.

 

Kassaflöde

Kassaflödet för den löpande verksamheten är alltjämt negativt och uppgår för perioden januari – september 2015 till -14,5 MSEK (-13,3 MSEK).  Det bedöms fullt möjligt att under kvartal 3 2016 uppvisa positivt kassaflöde från den löpande verksamheten. För nästkommande kvartal beräknas kassaflödet från den löpande verksamheten förbli negativt, men inte i samma utsträckning som tidigare.

 

Investeringar

Under kvartal 3 2015 har inga investeringar i vare sig materiella eller immateriella tillgångar företagits 0,0 MSEK (5,0 MSEK).

 

Transaktioner med närstående

Under kvartal 3 har inga inköp eller försäljningar skett av närstående kretsen.

Närstående till bolaget har dock tillfört ägartillskott om 7,8 MSEK (0,0 MSEK).

 

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

9/7 Jan Otterling avgår som VD för ASTG AB.

10/7 Den förra styrelsen beslutar om riktad nyemission om 1,4 MSEK, betalning sker via kvittning av skulder.

30/7 Den gamla styrelsen avgår strax före öppnandet av årsstämman. Ny styrelse väljs bestående av: Nils Eriksson, Olov Widigsson samt Andreas Adelgren.

31/7 Den nya styrelsen offentliggör information rörande det finansiella läget och avsikt att inleda diskussioner med bolagets fordringsägare i syfte att minska skuldbördan via frivilligt ackord.

 

31/7 Styrelsen offentliggör information att Aicox Soluciones S.A. samt Indra Sisternas S. A sagt upp kontraktet på grund av bristande leveranser från bolagets sida.

3/8 Styrelsen presenterar sin ”Avsiktsförklaring” där man även vädjar om 10 miljoner kronor i aktieägartillskott.

4/8 Huvudägaren R Östman Invest AB jämte Reidar Östman privat minskar, i enlighet med vad vederbörande sagt, sitt gemensamma ägande i ASTG AB till strax under budpliktsnivån 30 %

5/8 Andreas Adelgren går in som tillförordnad VD i Bolaget.

17/8 ASTG AB offentliggör ASTG ABs kontrollbalansräkning per den 30/6. Mot bakgrund av den nya styrelsens förnyade bedömning sker stora nedskrivningar av tillgångsvärden vilka i huvudsak belastar moderbolagets resultat. Aktiekapitalet är intakt.

17/8 Olov Widigsson meddelar efter besök hos israeliska kunden IAI att serieleveranserna är säkerställda, ”bara” de får sin tredje final-antenn. Nu är det upp till ASTG AB att se till att IAI får vad de hela tiden efterfrågat.

21/8 Aktieägartillskottet á 10 miljoner fulltecknas.

24/8 Exeotech Invest AB gör sin första amortering på skulden till ASTG AB i enlighet med det förslag som deras egen styrelseordförande Fredrik Nygren presenterat.

 28/8 ASTG ABs styrelse beslutar om att försätta dotterbolaget C2SAT Asia Pacific Pte Ltd i konkurs.

31/8 ASTG AB tillsätter projektgrupp för IAI-projektet.

1/9 ASTG AB försätter dotterbolaget C2SAT Communications AB i konkurs.

3/9 ASTG AB försätter även C2SAT Communications Technologies AB i konkurs.

4/9 ASTG ABs representanter Olov Widigsson och Reidar Östman besöker den spanska kunden Indra. Kritiken från Indra över hur illa de har blivit behandlade av ASTG AB innan är svidande. Inför framtiden uttrycker de dock hopp om samarbete runt P9-antennen, det vill säga den mindre modell som tagits fram i IAI-projektet.

11/9 R-Östman Invest AB avyttrar 10 miljoner aktier till närstående. Priset sattes av Svenska Handelsbanken till aktuell kurs som var 21 öre.

25/9 ASTG AB påbörjar utredning av tidigare VD och COO.

 

Väsentliga händelser efter perioden:

9/10 ASTG AB publicerar ny kompletterad halvårsrapport.

14/10 ASTG AB och GEM ingår slutuppgörelse.

15/10 ASTG AB uppdaterar marknaden runt det helägda dotterbolaget AIMS AB.

15/10 Den före detta huvudägaren Gästrike Invest AB får samtliga sina ASTG-aktier försålda.

22/10 Förtydligande kommuniceras runt R-Östman Invest ABs roll runt slutuppgörelsen mellan ASTG AB och GEM.

23/10 ASTG AB förvärvar inkråmen i C2SAT-bolagen.

28/10 ASTG AB offentliggör insiderköp i bolaget.

3/11 ASTG AB knyter operativa nyckelpersoner till bolaget.

5/11 ASTG AB kallar till extra bolagsstämma.

6/11 ASTG AB förstärker bolagets ekonomistyrning genom Otto Persson.

10/11 ASTG AB överlämnar regressärende runt Gästrike Invest AB till kronofogen.

17/11 Israeliska IAI bekräftar och utökar ordern på P9-antenner till ASTG AB.

23/11 ASTG AB meddelar att Lars Jehrlander anställs på 20% från och med 1 december.

24/11 ASTG och Exeotech AB når slutuppgörelse rörande Exeotech Invest ABs skuld till ASTG AB.

 

Framtidsutsikter:

Arbetet med att göra de sista förberedelserna inför serietillverkning av vår P9-antenn har gått över förväntan. Vi har en solid bas att stå på, både rent produktmässigt liksom personellt. Alla inblandade i projektet är mycket målmedvetna och intresset från tidigare, befintlig och presumtiva kunder har varit stort. Intresseförfrågningar har lett till skarpa offerter och sist men inte minst är ASTG AB nu sanerat och kostnadseffektivt. I nästa redogörelse ( Q4:an ) kommer den omfattande skuldsaneringen och kostnadseffektiviseringen visa på fullt genomslag.

Vår målsättning är att få upp volym i orderboken, men aldrig lova mer än vi kan hålla!

 

(för fullständig rapport, se bifogad fil)

 

Kontaktinformation:

Nils Eriksson 070-341 74 86

Olov Widigsson 070-488 48 86

Andrers Adelgren 072-73 74 317