2015.10.09 Press release

ASTG: Kompletterad och korrigerad version av Q2-rapport som offentliggjordes 2015-09-07

Denna rapport är kompletterad med jämförelse år och text avseende väsentliga händelser under perioden. Rapporten innehåller även en uppdaterad, justerad kassaflödesanalys, sammanfattande text om framtidsutsikter samt specifikation av förändring av eget kapital.

I rapporten har följande korrigeringar gjorts

  • Det egna kapitalet har ökat från -0,2 MSEK till 7,8 MSEK och kortfristiga låneskulder har minskat med samma belopp. Detta beror på den kvittningsemission om 8 MSEK som styrelsen beslutade om den 26 juni 2015. I den tidigare offentliggjorda Q2 rapporten hade detta belopp inte omförts från skulderna.
  • Goodwill har i denna rapport ökats med 4,3 MSEK och de immateriella Anläggningstillgångarna minskat med samma belopp. Detta beror på ett klassificeringsfel vid det tidigare offentliggörandet.
  • I texten om väsentliga händelser efter periodens slut har även komplettering skett avseende en kvittningsemission som beslutades av styrelsen den 10 juli 2015.
  • Omsättningen under perioden april-juni 2015 har justerats med 2,1 MSEK från -2,4 MSEK till -0,3 MSEK och omsättningen för perioden jan-mars 2015 har justerats med -2,1 MSEK.  Kostnaderna under perioden april-juni 2015 har justerats med -1,5 MSEK från -3,4 MSEK till -4,9 MSEK och kostnaderna jan-mars 2015 har justerats med 1,5 MSEK från -9,7 MSEK till -8,2 MSEK. Detta avser upparbetade kostnader kopplade till intäkten ovan, vilka borde återförts i Q1 rapporten. Vid upprättande av Q2 rapporten uppmärksammades att det i posten upplupna intäkter och förutbetalda kostnader i koncernens balansräkning 31 december 2014 ingår sådana poster som borde ha återförts mot resultaträkningen redan i bolagets rapport för det första kvartalet 2015. Återföringen kom dock att ske först vid utgången av det andra kvartalet. Effekterna, vilka framgår ovan, påverkar resultatet i perioden jan-mars 2015 med -0,6 MSEK och perioden april-juni 2015 0,6 MSEK. Justeringen medför att det egna kapitalet i Q1 rapporten påverkas negativt med -0,6 MSEK. Nettoeffekten sett över perioden jan-juni 2015 uppgår till 0 MSEK.
  • Den negativa omsättningen under perioden april-juni 2015 beror på återförda periodiserade intäkter och tillhörande valutaeffekter som hänförs till dotterbolaget C2SAT Asia Pasific Ltd.
  • Justeringarna framgår av nedanstående tabell med noter

 

RES. i sammandrag MSEK

Offentlig gjord Q1

Justering[1]

Justerad Q1

Offentlig gjord Q2

Justering[2]

Justerad Q2

Nettoomsättning

2,7

-2,1

0,6

-2,4

2,1

-0,3

Övr.rörelseintäker

0,4

 

0,4

1,5

 

1,5

Summa rör.intäkter

3,1

-2,1

1

-0,9

2,1

1,2

Rörelsekostnader

-9,7

1,5

-8,2

-3,4

-1,5

-4,9

EBITDA

-6,6

-0,6

-7,2

-4,3

0,6

-3,7

Av/nedskrivning

-1,7

 

-1,7

-6,1

 

-6,1

Rörelseresultat

-8,3

-0,6

-8,9

-10,4

0,6

-9,8

Finansiella poster

0,6

 

0,6

-2,3

 

-2,3

Res.efter fin poster

-7,7

-0,6

-8,3

-12,7

0,6

-12,1

 

[1] Avser återföring av periodiserade intäkter/upplupna kostnader som redovisats i Q2 2015 men som egentligen skulle påverkat Q1 2015.

[2] Avser återföring av periodiserade intäkter/upplupna kostnader som redovisats i Q2 2015 men som egentligen skulle påverkat Q1 2015.

 

Balans i sammandrag MSEK

Offentlig gjord Q2

Justering

Justerad Q2

Goodwill

0

4,3

4,3

Imm. Anläggningstillgång

20,9

-4,3[1]

16,6

Mat. Anläggningstillgång

0,6

 

0,6

Fin. Anläggningstillgång

0

 

0

Lager och kortfristig fordran

22,3

 

22,3

Kundfordran

2,3

 

2,3

Likvida medel

0,1

 

0,1

Totala tillgångar

46,2

 

46,2

 

 

 

 

Eget Kapital

-0,2

8

7,8

Långfristiga skulder

0,9

 

0,9

Kortfristiga skulder

14,6

-8[2]

6,6

Leverantörsskulder

8,6

 

8,6

Övriga skulder

22,3

 

22,3

Totalt EK och skulder

46,2

 

46,2

 

[1] Avser omklassificering av goodwill som i förevarande Q2 rapport ingått i immateriella anläggningstillgångar.

[2] Avser omföring av skulder som regleras i samband med kvittningsemission beslutad av styrelsen den 26 juni 2015.

 

För fullständig korrigerad rapport, vänligen se bifogad fil