2015.02.23 Press release, Regulatory

ASTG: Kallelse till extra stämma för beslut om val av ny styrelse samt emissionsbemyndigande

STOCKHOLM, SVERIGE, 23 februari 2015 – (NGM MTF, ASTG). Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)

Styrelsen i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) (”ASTG”) har beslutat kalla till extra bolagsstämma den 9 mars 2015 för att besluta om dels ny styrelse, dels emissionsbemyndigande. Detta sker mot bakgrund av de förändringar som skett i Bolaget under hösten, med en ny ledning, ett tydligare strategiskt fokus samt förändringar i bolagets ägarstruktur.

Därtill går ASTG in en ny fas i och med genomförd leverans av prototyper till IAI som efter gemensamma tester relativt omgående innebär serieleveranser. C2SAT kan dessutom nu visa upp C2SATs nya produkter och därigenom slutföra påbörjade diskussioner om nya order, men även att optioner under befintliga kontrakt kan komma att utnyttjas. C2SAT är också i slutfas av att verifiera den X/Ka antenn C2SAT utvecklar tillsammans med Indra. Vid ett lyckat utfall kan detta snabbt utvecklas till C2SATs mest betydelsefulla projekt. ASTG brottas dock fortsatt med begränsade resurser, både personellt och finansiellt, vilket hämmar verksamheten.

Olle Widigsson föreslås som ny ordinarie styrelsemedlem. Olle, som bl.a. varit aktieägare i många år, har lång erfarenhet av företagsledning och utveckling, har av flera aktieägare, både mindre och större, föreslagits till ny styrelsemedlem och representerar således en bred krets av ASTGs ägare. Vidare föreslås omval av Fredrik Nygren och Henrik von Essen. I samband med detta lämnar även Jan-Axel Näsman och Olof Stjernberg styrelsen. Förslaget stöds av aktieägare som representerar cirka 49 % av det totala antalet aktier och röster i ASTG. Avsikten är att styrelsen kommer att kompletteras i samband med ordinarie bolagsstämma.

Vidare förslås att stämman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)

I ASTG ingår de helägda dotterbolagen C2SAT communications AB, C2SAT Communications Technology AB, C2SAT Asia Pacific (Pte.) Ltd samt AIMS AB.

C2SAT communications AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserade VSAT antenner för framförallt marina installationer. C2SAT Communications Technology AB, ansvarar för utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. C2SAT Asia Pacific ansvarar för försäljningen, att bygga upp, koordinera och stödja nätverk av distributörer och service- och installationspartners i Sydostasien, baserat på lokal produktion i Singapore. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMUer som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm. ASTGs aktie är noterad på NGM Nordic MTF med Mangold Fondkommission AB som bolagets mentor och likviditetsgarant (market maker).

För mer information, kontakta: 

Fredrik Nygren, Styrelseordförande, fredrik.nygren@astg.se    

Jan Otterling, VD/CEO, jan.otterling@astg.se    

Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)

Isafjordsgatan 32 B, 164 40 Kista, Sverige  

www.astg.se                                 

Tel: 08-705 95 00