2015.09.24 Press release, Regulatory

ASTG: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ), orgnr 556943-8442, kallas härmed till extra stämma onsdagen den 13 oktober 2015 kl 13.00 i lokal Isafjordsgatan 32 B, 6 tr. Kista. Registrering till stämman börjar kl 12.00.

A. RÄTT TILL DELTAGANDE VID STÄMMAN

Registrering och anmälan

 

Aktieägare som önskar delta i stämman skall

dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken senast

fredagen den 9 oktober 2015,

dels anmäla sig till bolaget senast fredagen den 9 oktober 2015, under adress

Advanced Stabilized Technologies Group AB, ”Stämma”, Isafjordsgatan 32 B, 6 tr,

164 40 Kista, eller via e-post till andreas@astg.se.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt uppgift om ev. biträden.

Förvaltningsregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rätt att delta på stämman tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast fredagen den 9 oktober 2015, vilket innebär att aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före detta datum.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Advanced Stabilized Technologies Group AB, ”Stämma”, Isafjordsgatan 32 B, 164 40 Kista. För fullmaktsformulär vänligen kontakta vår ordförande Nils Eriksson på mail: nekonsult@tele2.se eller tel. 070-34 17 486

B. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Val av personer att justera protokollet
  6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Information från styrelsen
  8. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till bolagsledningen
  9. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler.
  10. Stämmans avslutande.

 

 

C. KRAV PÅ KVALIFICERAD MAJORITET

För giltigt beslut under punkterna 8-9 erfordras att aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

 

D. ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET

I bolaget finns per dagen för kallelsen 237 661 092 aktier med en röst vardera.

 

E. RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

 

Kista i september 2015

 

ADVANCED STABILIZED TECHNOLOGIES GROUP AB (publ)

Styrelsen

 

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB

I ASTG ingår det helägda dotterbolaget AIMS AB.

 

ASTG AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserande VSAT antenner för framförallt marina installationer. Bolaget driver dessutom utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. C2SAT. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU:er som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm.

För mer information, kontakta: 

Nils Eriksson 070-34 17 486

Olov Widigsson 070-488 48 86

Andreas Adelgren 072-73 74 317                         

Advanced Stabilized Technologies Group AB

Isafjordsgatan 32B, 164 40 Kista, Sverige  

www.astg.se