2016.02.24 Press release, Regulatory

ASTG: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2016.

Aktieägarna i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ), (ASTG), orgnr 556943-8442, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 29 mars 2016  kl. 10.00 på Hotell Memory, Kista. Registrering till årsstämman börjar kl. 09.00.

A. RÄTT TILL DELTAGANDE VID STÄMMAN

 

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

 

dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken senast tisdagen den 22 mars 2016,

 

dels anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 22 mars 2016, under adress ASTG AB, ”Årsstämma”, Isafjordsgatan 32 B, 6 tr, 164 40 Kista, eller via e-post till: andreas@astg.se

 

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisations- nummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt uppgift om ev. biträden.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rätt att delta på stämman tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast tisdagen den 22 mars 2016, vilket innebär att aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före detta datum.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman, dock senast den 22 mars 2016, insändas till ASTG AB, ”Årsstämma”, Isafjordsgatan 32 B,6 tr, 164 40 Kista. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.astg.se.

 

B. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

 

Förslag till dagordning

 

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av personer att justera protokollet
 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Information från styrelsen och VD.
 9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 12. Fastställelse av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 13. Fastställelse av arvoden till styrelse och revisor
 14. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och styrelsesuppleanter.
 15. Val av revisionsbolag eller revisorer
 16. Årsstämmans avslutande.

 

       C. ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET

 

I bolaget finns per dagen för kallelsen 237 661 092 aktier med en röst vardera.

 

D. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR

 

Årsredovisning, koncernredovisning, revisionsberättelse och valberedningens    förslag kommer från och med den 11 mars 2016 att finnas tillgängliga på bolagets webbplats. Alla handlingar kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på stämman.

                     

E. RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

 

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

 

Kista i februari 2016

 

ADVANCED STABILIZED TECHNOLOGIES GROUP AB (publ)

 

Styrelsen