2016.01.18 Press release

ASTG har förvärvat inkråmet i C2SAT Asia Pacific Pte Ltd

Den 28 augusti 2015 meddelade ASTG, att det helägda dotterbolaget C2SAT Asia Pacific stod bortom all räddning. Den samlade ackumulerade förlusten i området uppgick per 2014-12-31 till cirka 27 MSEK. C2SAT Asia Pacific försattes i likvidation i enlighet med engelsk lagstiftning, så kallad “Compulsory Liquidation”. På årsbasis innebar detta en direkt besparing för ASTG på över 5 MSEK. ASTG har nu definitivt avslutat Asienäventyret samt säkrat och förvärvat de materiella tillgångarna.

VD Andreas Adelgren kommenterar

Det är med stor glädje, vi nu kan delge er aktieägare i ASTG, att alla materiella tillgångar från “Asienäventyret” hamnar hos ASTG. Ni gamla aktieägare får åtminstone viss rättmätig återbetalning av allt riskkapital som investerats i och runt dessa tillgångar. I samband med att vi under augusti 2015 försatte C2SAT Asia Pacific i likvidation blev den naturliga åtgärden att vi redan under hösten 2015 skrev ner det bokförda lagervärdet, från cirka 13 MSEK till 0.

Olov Widigsson tog i detta läget på sig huvudansvaret, för att göra allt som stod i dennes makt, för att gå till botten med, varför C2SAT Asia Pacific åsamkat ASTG sådan bedrövelse. Olov Widigsson har tillsammans med en av våra finansiärer, Joakim Ilemark besökt regionen. De har träffat jurister, likvidatorer, ägarna till Fong’s, representanter för Transtel med flera samt inspekterat varulagret. Vår bild är klar – misskötsel och brist på bruklig affärsetik från dåvarande ledning i ASTG är enligt vidtalade huvudorsaken. Jag kan dessutom tillägga att den kunskap som fanns från tillverkningen i Söderhamn aldrig kom Fong’s till del. Detta orsakade leveranser av ej konsistent kvalitet.

Olov Widigssons insatser i Singapore har resulterat i att vi trots allt räddat de samlade årens materiella tillgångar, till en kostnad av cirka 1 MSEK. I denna summa ingår även kostnader kopplade till likvidation enligt engelsk rätt, samt hemtagning genom båtfrakt av hela inkråmet. ASTG har redan betalat merparten, cirka 850 000 kronor i förskott. I och med detta får vi, förutom en uppsjö av komponenter, hem ett antal antenner, både P7:or och C-bandare som efter viss “handpåläggning” är redo att försäljas.
Reidar Östman kommer under innevarande vecka själv att vara på plats i Singapore för att vara behjälplig när ett antal containrar stuffas, det vill säga fylls. Jag vill vara tydlig med att denna affär kommer att påverka ASTGs balans synnerligen positivt under Q1-Q2 2016, i och med att bokfört lagervärde per 2014-12-31 ändå uppgick till cirka 13 MSEK.