2018.01.08 Press release, Regulatory

ASTG guidar runt pågående IMU-upphandling

Den 18 december 2017 kommunicerade ASTG om en erhållen order av satellitantenner till ett värde av cirka 25 miljoner kronor från en kund i Israel samt om en planerad emission med företrädesrätt för de befintliga aktieägarna om cirka 24 miljoner kronor. Emissionen syftar till att säkerställa leveranskapaciteten för Israelordern, sänka skuldsättningen samt att med oförminskad styrka gå vidare i ett omfattande upphandlingsprojekt avseende IMU-er (Inertial Measurement Unit eller Tröghetssensorsystem på svenska).

Då all information av väsentlig karaktär skall föregås av separata pressmeddelande innan de kan publiceras i planerat emissionsmemorandum väljer vi att redan nu ge en uppdatering runt omfattningen av pågående IMU-upphandling.

Den potentiella kunden, en etablerad systemleverantör, avser att rationalisera en beprövad produkt eftersom volymerna förväntas öka radikalt under de närmaste åren. IMU är en viktig komponent i systemet och behöver specialanpassas för ändamålet. Då en av ASTGs specialiteter är att leverera högkvalitativa och kundanpassade IMU-lösningar till attraktiva priser ser vi mycket goda förutsättningar att på allvar vara med och konkurrera om detta projekt.

Kunden arbetar med lång planeringshorisont. Vi uppskattar att serieleveranser kan påbörjas under senare delen av 2019. Med den information vi har idag uppskattar vi att ordervärdet för IMU i detta projekt under en femårsperiod uppgår till som lägst 200 MSEK. Volymerna kan mycket väl bli både tre och fyra gånger större. I detta sammanhang vill vi poängtera att större volymer kan komma att pressa priserna samt även öppna för att kunden väljer fler än en leverantör.

Arbetet med att ta fram en prototyp för tester har initierats av ASTG och möten med den potentiella kunden är inplanerade i närtid för att mer i detalj diskutera tekniska krav och samordna tidplanen runt prototyparbete och tester. Vi räknar för närvarande med att testerna ska kunna genomföras under andra kvartalet 2018.

Vi bedömer att våra största fördelar i denna upphandling är att vi kan erbjuda ett mycket nära samarbete och en komplett integration med kunden. Detta förenklar det totala rationaliseringsprojektet och frigör resurser för kunden.