2015.04.24 Press release

ASTG genomför riktad kvittningsemission

ASTGs styrelse har utifrån det bemyndigande som gavs vid extra stämman i mars 2015 nu genomfört en riktad kvittningsemission om cirka 1,6 MSEK. Emissionen har framförallt riktats mot leverantörer men även långivare för att därigenom reducera ASTGs utestående leverantörsskulder och lån. 22 933 885 aktier emitteras till kurs 0,07 kronor per aktie.

I en kommentar säger ASTGs VD Jan Otterling

– Om vi skall kunna behålla och bygga vidare på de starka referenskunder och projekt vi idag har såsom pågående projekt med IAI och Indra måste vi nu kraftfullt reducera vår skuldsättning och samtidigt stärka upp vår likviditet. Det är mot bakgrund av detta som den riktade kvittningsemissionen genomförts.

Antal utgivna aktier före emissionen var 82 372 257. Efter emissionen finns 105 306 142 aktier. ASTGs aktiekapital ökar från 1 970 756 kronor till 2 519 499 kronor.