2015.07.20 Press release

ASTG genomför riktad kvittningsemission om cirka 1,4 MSEK

ASTGs styrelse har utifrån det bemyndigande som gavs vid extra stämman i maj 2015 genomfört en riktad kvittningsemission om cirka 1,4 MSEK. Emissionen har framförallt riktats mot leverantörer men även långivare för att därigenom reducera ASTGs utestående leverantörsskulder och lån.

11 717 850 aktier emitteras till kurs 0,12 kronor per aktie. Antal utgivna aktier före emissionen var 225 943 242. Efter emissionen finns 237 661 092 aktier. ASTGs aktiekapital ökar från 5 405 702:12 till 5 686 051:68.