2015.06.17 Press release

ASTG genomför riktad kvittningsemission om cirka 1,4 MSEK

ASTGs styrelse har utifrån det bemyndigande som gavs vid extra stämman i mars 2015 genomfört en riktad kvittningsemission om cirka 1,4 MSEK. Emissionen har riktats till långivare för att därigenom ytterligare reducera ASTGs utestående låneskulder.

14 414 440 aktier emitteras till kurs 0,10 kronor per aktie. Tillsammans med de kvittningsemissioner som tidigare genomförts i april och maj så har ASTGs skuldsättning därigenom minskat med ca 4,5 MSEK.

Antal utgivna aktier före emissionen var 131 226 892. Efter emissionen finns 145 641 332 aktier. ASTGs aktiekapital ökar från 3 139 613 kronor till 3 484 478 kronor.