2017.04.07 Press release

ASTG genomför kvittnings- och riktad emission

Styrelsen för ASTG AB har, med stöd från sitt bemyndigande från årsstämman, beslutat att genomföra två stycken emissioner till Joakim Ilemark. Emissionerna omfattar totalt 15 837 103 aktier till kursen 0,442 kronor per aktie. Kvittningsemissionen slutreglerar den konvertibelfordran Joakim Ilemark hade på bolaget om totalt 5,5MSEK (Kapitalbelopp 5MSEK, Ränta 0,5MSEK). Den riktade emissionen utan företrädesrätt för befintliga aktieägare stärker bolagets kassa med 1,5MSEK genom kontant likvid.