2019.03.26 Press release, Regulatory

ASTG genomför företrädesemission om cirka 13,6 Mkr

För att accelerera utvecklingen av dotterbolaget AIMS AB och satsningen på försäljning av tröghetssensorer samt för att i samband med detta stärka balansräkningen genomför ASTG AB nu en mindre nyemission.

För att uppnå de interna säljmålen behöver bolaget, i snabb takt, vidareutveckla säljorganisationen och intensifiera försäljningsinsatserna. Säljorganisationen och marknadsföringsinsatser behövs för att, initialt, kunna ta en betydande del av den inhemska marknaden. För att kunna finansiera vidare investeringar i verksamheten och för att kunna använda positivt kassaflöde från antennverksamheten till att utveckla IMU-verksamheten stärker Bolaget nu sin balansräkning genom att återbetala bolagets reversskulder.

Styrelsen för Advanced Stabilized Technologies Group AB ( “Bolaget”) har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 19 juni 2018, beslutat att genomföra en emission av B- aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (“Företrädesemissionen”). Villkoren i Företrädesemissionen innebär att Aktieägare i Bolaget erhåller två (2) teckningsrätter för varje (1) innehavd aktie, oavsett serie. Det krävs fem (5) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie av serie B. Teckningstiden löper under perioden den 4 – 18 april 2019 och teckningskursen uppgår till 0,04 SEK per aktie. Genom teckningen kommer Bolaget att tillföras upp till 13,6 Mkr före emissionskostnader. Företrädesemissionen är till cirka 80 procent garanterad genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Fullständig information om den förestående emissionen kommer att presenteras i ett memorandum, vilket kommer att offentliggöras innan teckningsperioden inleds.

Bakgrund och motiv

Advanced Stabilized Technologies Group AB och dess dotterbolag AIMS AB (“ASTG”) tillverkar robusta och kundanpassade stabiliserade antennlösningar till de mest krävande användarna inom försvarsindustrin. ASTG har under en längre tid utvecklat en antenn åt bland annat en israeliska kund. Verksamheten går nu från en utvecklingsfas för, i princip, en kund till en produktions- och leveransfas med möjlighet att leverera till flera kunder. För att komma in hos fler kunder har ASTG ingått återförsäljaravtal med Datapath Inc., som är en stor internationell återförsäljare gentemot försvarsindustrin.

ASTGs dotterbolag AIMS AB tillverkar tröghetssensorer, även kallade IMU:er (Inertial Measurement Units). Dessa är tekniskt avancerade och har ett brett användningsområde. IMU:erna kan bland annat användas i lösningar för styrning av autonoma fordon, navigation, aktiva dämpningssystem och plattformsstabilisering. Aims ABs IMU är unik då den har visat sig klara hårda kvalitetskrav och visat sig fungera och leverera data trots att den utsatts för mycket stora krafter och tuffa fysiska förhållanden. Senast under hårda tester i januari 2019 i samband med den volymupphandling som Bolaget deltager i.

Den IMU marknad som bolaget verkar på har, enligt internationella bedömare, en förväntad marknadstillväxt om 16,5 procent årligen för perioden 2017-2022. Stora delar av tillväxten i det s.k. industri-segmentet drivs av automatiseringen av fordon, ett område där bolaget idag bedriver försäljning men där det finns påtagliga möjligheter till att utveckla försäljningen och ta större marknadsandelar inom, i första hand, den svenska marknaden.

Övriga villkor i Företrädesemissionen
Emissionen omfattar högst 342 107 920 aktier av serie B och kan inbringa Bolaget 13,6 MSEK vid full teckning. Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (“Euroclear”) för fastställande av vem som ska erhålla teckningsrätter i emissionen är den 2 april 2019. För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt skall styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning skall i första hand ske till aktietecknare som utnyttjat teckningsrätter i Företrädesemissionen i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning och i andra hand till övriga tecknare i förhållande till tecknat belopp.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen 

  • 29 mars: Sista dag för handel med ASTG-aktier med rätt att erhålla teckningsrätter
  • 1 april: Första dag för handel i ASTG-aktier utan rätt att erhålla teckningsrätter
  • 2 april: Avstämningsdag för rätt till teckningsrätter i Företrädesemissionen
  • 3 april: Beräknat datum för offentliggörande av investeringsmemorandum
  • 4 april: Teckningsperioden inleds/Handel med teckningsrätter inleds/Handel med betalda tecknade aktier (BTA) inleds
  • 16 april: Handel med teckningsrätter avslutas
  • 18 april: Teckningsperioden avslutas
  • 24-25 april: Preliminärt datum för offentliggörande av utfall av Företrädesemissionen

Aktier och aktiekapital
Företrädesemissionen innebär en ökning, vid full teckning, av aktiekapitalet med högst 234 200,00 SEK, från 585 499,9940 SEK till 819 700,00 SEK, genom nyemission av högst 342 107 920 aktier serie B, envar med ett kvotvärde om 0,000684579 SEK.