2019.10.24 Press release, Regulatory

ASTG genomför företrädesemission om ca 37,6 Mkr

Styrelsen i Advanced Stabilized Technologies Group AB (“ASTG”) har den 24 oktober 2019 beslutat, i kraft av bemyndigande lämnat vid bolagsstämma den 14 maj 2019, att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Varje per avstämningsdagen den 27 november 2019 innehavd aktie av serie A eller B ges rätt att teckna en ny aktie av serie B till kursen 2,94 kr per aktie. Beslutet gäller under förutsättning att kommande bolagsstämma den 20 november 2019 godkänner styrelsens förslag om förändring av bolagsordningen.

24 oktober 2019
(NGM:ASTG)

Emissionen omfattar högst 12 807 110 B-aktier till en kurs som till ovan nämnda teckningskurs kan inbringa bolaget högst 37 652 903 kronor vid full teckning, före emissionskostnader. Aktiekapitalet kan vid fulltecknad nyemission öka med högst 876 902,19 kronor.

Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 29 november till och med den 13 december 2019.

Emissionen täcks av emissionsgarantier uppgående till 70 procent av högsta emissionslikvid, samt av teckningsförbindelse om 400 000 kr, lämnad av bolagets verkställande direktör Carsten Drachmann. Ytterligare teckningsförbindelser kommer att ingås, vilket då kommer att meddelas separat.

Bakgrund och motiv

Bolaget har efter en period av utvecklingsarbete och förberedande åtgärder för kommersialisering byggt upp en fungerande produktionsapparat, och har under det senaste året erhållit större beställningar och följdordrar från kvalificerade kunder inom såväl verksamhetsområdet Satcom som IMU. Bolagets orderbok överstiger idag 40 MSEK. Genom ökad diversifiering av Bolagets produktportfölj och marknadssegment, enligt rapporten för tredje kvartalet, bedömer styrelsen att ytterligare kundkategorier kommer att tillkomma. Den förväntade fortsatta expansionen och den strategiska satsningen på diversifiering medför ökat kapitalbehov.

Föreliggande nyemission görs således i syfte att tillföra ASTG nödvändiga resurser för att möta den fortsatta expansionen inom befintliga verksamhetsområden, samt för att tillgodose efterfrågan från nya marknadssegment. En del av emissionslikviden skall även användas för återbetalning av det rörelsekapitallån som upptagits under sommaren 2019.

Emissionsvillkor

Emissionen omfattar högst 12 807 110 B-aktier vid full teckning. Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (“Euroclear”) för fastställande av vem som ska erhålla teckningsrätter i emissionen är den 27 november 2019. För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt skall styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning skall i första hand ske till aktietecknare som utnyttjat teckningsrätter i Företrädesemissionen i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning och i andra hand till övriga tecknare i förhållande till tecknat belopp.

Fullständig information om den förestående emissionen kommer att presenteras i ett prospekt, vilket kommer att offentliggöras innan teckningsperioden inleds.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen
25 november: Sista dag för handel med ASTG:s B-aktie med rätt att erhålla teckningsrätter
26 november: Första dag för handel i ASTG:s B-aktie utan rätt att erhålla teckningsrätter
27 november: Avstämningsdag för rätt till teckningsrätter i Företrädesemissionen
28 november: Beräknat datum för offentliggörande av prospekt.
29 november: Teckningsperioden inleds/Handel med teckningsrätter inleds/Handel med betalda tecknade aktier (BTA) inleds
11 december: Handel med teckningsrätter avslutas
13 december: Teckningsperioden avslutas
18 december: Preliminärt datum för offentliggörande av utfall av Företrädesemissionen

Företrädesemissionen innebär en ökning, vid full teckning, av aktiekapitalet med högst 876 902,19kr, från 876 902,19kr till 1 753 804,38 kr, genom nyemission av högst 12 807 110 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,06847 kr.