2020.04.06 Press release, Regulatory

ASTG genomför en riktad emission som tillför bolaget ca 3,5 MSEK och ingår avtal om brygglån om ca 6,5 MSEK med Formue Nord

Styrelsen i ASTG AB (publ) (“ASTG” eller “Bolaget”) har idag beslutat, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 14 maj 2019, om en riktad kontant nyemission om 1 750 000 B-aktier till Formue Nord Markedsneutral A/S (“Formue Nord”). Teckningskursen har fastställts till 2,0 SEK per aktie. I samband med nyemissionen har ASTG ingått ett avtal om brygglån om 6,5 MSEK med Formue Nord.

ASTG:s styrelse har beslutat om en riktad nyemission om 1 750 000 B-aktier till Formue Nord. Teckningskursen har fastställts till 2,0 SEK per aktie, vilket motsvarar cirka 9,1 procent rabatt jämfört med den volymviktade genomsnittskursen under de senaste 10 handelsdagarna före detta offentliggörande. Genom nyemissionen kommer Bolaget att tillföras ca 3,5 MSEK före emissionskostnader. Efter nyemissionen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att uppgå till 30 861 664 och aktiekapitalet kommer att uppgå till 2 113 096,62 SEK. Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 5,7 procent baserat på det totala antalet aktier i Bolaget efter nyemissionen. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt möjliggöra anskaffning av rörelsekapital för fortsatt marknadsexpansion.

Emissionslikviden är främst avsedd att användas för att säkerställa rörelsekapitalet för Bolagets nya teknologiförvärv från ReQuTech, som offentliggjordes 3 april 2020.

“Formue Nord har följt ASTG under en längre tid och vi är glada att se den positiva utveckling som Bolaget har genomgått de senaste 12 månaderna. Vi tror att ASTG är på rätt spår och känner oss trygga med vår investering i Bolaget”, säger Rasmus Viggers, Partner på Formue Nord.

Med anledning av den rådande situationen med Covid-19 har Bolaget, för att ytterligare säkerställa fortsatt utveckling, i samband med den riktade nyemissionen upptagit ett brygglån om cirka 6,5 MSEK från Formue Nord. Villkoren för lånet är marknadsmässiga och lånet löper på 6 månader. Bolaget ser detta som en proaktiv riskhanteringsåtgärd och förväntar sig att återbetala lånet genom sitt operativa kassaflöde genererat av befintlig orderstock.

Redeye AB har agerat finansiell rådgivare i samband med emissionen.