2020.07.21 Press release, Regulatory

ASTG flyttar till Nasdaq First North

ASTG AB (publ) (“ASTG” eller “Företaget”) meddelar idag att det har inlett processen för att ansöka om notering på Nasdaq First North i Sverige, med början från slutet av augusti 2020 och med förbehåll för godkännande av Nasdaq First North.

Styrelsen för ASTG AB, snart KebNi AB, har inlett processen för att ansöka om upptagande av handel med bolagets aktier på Nasdaq First North. Den första dagen för handel förväntas bli i slutet av augusti 2020, med förbehåll för Nasdaq First Norths godkännande. Aktierna är för närvarande upptagna till handel på NGM Nordic SME. Den sista dagen för handel med NGM Nordic SME kommer att meddelas så snart godkännande har mottagits. Aktieägare i ASTG AB behöver inte vidta några åtgärder i samband med noteringen på Nasdaq First North. Företagets andel planeras handlas som “KEBNI”.

Styrelsen har bedömt att en notering av bolagets aktier på Nasdaq First North kommer att förbättra likviditeten i bolagets aktier och öka intresset för verksamheten och företaget, både nationellt och internationellt, från analytiker, allmänheten, institutionella investerare, klienter och andra intressenter. Detta kommer att skapa bättre förutsättningar för framtida värdeskapande för företagets aktieägare. Noteringen anses därför stärka företagets framtida möjligheter för utveckling och expansion.

Ytterligare information och detaljer kommer att tillhandahållas så snart godkännande har givits av Nasdaq First North.