2016.05.30 Press release, Regulatory, Report

ASTG: DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2016

Nettoomsättningen för första kvartalet 2016 uppgick till 0,9 MSEK (0,6 MSEK) och var för helåret 2015 6,7 MSEK.

De totala intäkterna inklusive aktivering för första kvartalet uppgick till 4,2 MSEK (1 MSEK) och var för helåret 2015 22,6 MSEK.

EBITDA för första kvartalet uppgick till -1,6 MSEK (-7,2 MSEK) och var för helåret 2015 -29 MSEK.                                                               

Resultat efter finansnetto för första kvartalet uppgick till -2 MSEK (-8,3 MSEK) och var för helåret 2015 -39,9 MSEK.

Resultatet per aktie negativt i samtliga perioder.

Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -2,2 MSEK (*) och var för helåret 2015 -13,7 MSEK.                                                                                                                                                                                                                                                                   

Kassaflödet från investeringsverksamheten för perioden uppgick till -3,3 MSEK (*) och var för helåret 2015 -3,6 MSEK.                                                                                                                                         

Kassaflödet från finansieringsverksamheten för perioden uppgick till 15,6 MSEK (*) och var för helåret 2015 18,1 MSEK.                                                                                                                                     

Soliditeten var vid utgången av första kvartalet 14% (*) och uppgick till 32,5% för helåret 2015.

 

(*) Jämförelsetal irrelevanta eller saknas helt då första kvartalet 2015 var felaktigt rapporterat och dessa poster ej var föremål för den justering som gjordes i den rättade halvårsrapporten.

 

VD-ord                                                                                                                                                                

Ett stärkt kvartal

ASTG AB redovisar för första gången sedan jag tillträdde, ett kvartal, där det omfattande uppstädningsarbetet nu börjar skönjas även i siffrorna.

Kostnadsmassan är i stora delar hänförbar till utvecklingsarbeten och skarp testning av vårt kompletta P9-system. Under kvartalet har även en del materialinköp gjorts, hänförbara till planerad serietillverkning.

Nettoomsättning tillika med totala intäkter är alltjämt blygsam då vi endast påbörjat fakturering i ett samarbetsprojekt som omfattar totalt 10 system till en kund i Spanien.

De totala intäkterna är dock högre, då merparten av våra disponibla medel öronmärkts för produktframtagande och har aktiverats.

Vidare kan ASTG påvisa ett starkt kassaflöde från finansieringsverksamheten tack vare tecknade konvertibler samt erhållen betalning/reglering av utestående fordringar.

Hög aktivitet

Innevarande kvartal har präglats av ett aktivt arbete runt P9-systemet med påbörjade CE- och MIL-tester. Testernas kravspecifikation är mycket omfattande och berör hur temperatur, fukt, vibration, chock och EMC (elektromagnetisk kompabilitet) påverkar systemet. Så här långt har utfallen varit till ASTGs fördel.

Parallellt med detta har aktiviteten varit hög i det ingångna samarbetsprojektet med den spanska kunden, för vilken slutleveranser är planerade till tredje kvartalet. Här ser vi en betydande potential för framtida merförsäljning.

ASTGs kunder från Israel och Spanien har varit på besök under våren. Den första avsatte i närvaro av slutkund tre dagar för totalgenomgång och provkörning av P9-systemet. Utfallet blev även här mycket lyckat.

Framtidsutsikter

Förfrågningsfrekvensen runt P9-systemet har ökat påtagligt och därmed offertstocken.  Ingenting är klart förrän det är klart, men det vore ytterst märkligt om inte intresset ökar ytterligare om och när MIL-standarden är uppnådd.

 (För fullständig delårsrapport se bifogad fil)

Kista den 30 maj 2016

Andreas Adelgren

Verkställande direktör