2015.05.29 Press release, Regulatory, Report

ASTG: Delårsrapport för perioden 2015-01-01 till 2015-03-31

  • Nettoomsättningen uppgick till 2,7 MSEK (9,8 MSEK).
  • EBITDA uppgick till -6,6 MSEK (-2,1 MSEK).
  • Orderingång för Q4 uppgick till 1,6 MSEK (4,4 MSEK).
  • Orderbok per den siste mars uppgick till 35,6 MSEK (26,1 MSEK).
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -7,8 MSEK (-5,2 MSEK).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten var -0,1 MSEK (0,0 MSEK).
  • Koncernens soliditet uppgår till 18 % (41 %).

VDs kommentar

Begränsade resurser, både finansiellt och personellt, har inneburit att uppsatta mål inte nåtts och att pågående projekt och leveranser försenats och fördyrats. Risknivån i pågående projekt med referenskunder har därav ökat. Det är därför av väsentlig betydelse att Bolaget får en tillräcklig finansiering för att genomföra och vidareutveckla pågående och potentiella projekt. Arbete pågår därför kontinuerligt med att förbättra resurssituationen. Det är mot bakgrund av detta Bolaget nyligen genomfört kvittningsemissioner samt ingått finansieringsavtal om 30 MSEK med Global Emerging Markets Group (”GEM”). Ytterligare åtgärder krävs dock för att skapa en långsiktig finansiell bas som gör det möjligt för Bolaget att fullt utnyttja den betydande potential som finns i Bolagets produkter och referenskunder.

Resultat och omsättning

Koncernens nettoomsättning för Q1 uppgick till 2,7 MSEK (9,8 MSEK). EBITDA för Q1 uppgick till -6,6 MSEK (-2,1 MSEK). Orderingång för Q1 uppgick till 1,6 MSEK (4,4 MSEK). Orderboken per den siste mars uppgick till 35,6 MSEK (26,1 MSEK). Kassaflöde från den löpande verksamheten under Q1 var – 0,1 MSEK (0,0 MSEK).

Investeringar

Investeringar i materiella anläggningstillgångar under Q1 uppgick till 0,0 MSEK (0,0 MSEK). Investeringar i forskning och utveckling uppgick 0,3 MSEK (3,7 MSEK).

Finansiell ställning

Likvida medel uppgick till 2,8 MSEK (0,0 MSEK) och koncernens soliditet var 18 % (41 %).

Väsentliga händelser under Q1

I januari ingick AIMS ett distributörsavtal med Beijing Taihang Age Technology Co. Ltd i Kina. I samma månad meddelade C2SAT att samarbetet med Fong’s Advanced Technology (Pte) Ltd i Singapore avslutas och att all antenntillverkning nu koncentreras till C2SATs produktionspartner Högbloms Legomontage AB. I januari erhöll C2SAT ytterligare en order från AICOX Soluciones S.A. på en s.k. BAM antenn (Buque de Acción Marítima).

I februari levererade C2SAT den andra prototypen till IAI, Israel Aerospace Industries och AIMS erhöll en första order på en FOG IMU från AIMS distributör Beijing Taihang Age Technology Co. Ltd i Kina. Dessutom ingick ASTG och SETEX ett MOU (Memorandum Of Understanding), att gemensamt utveckla båda företagens affärer i Brasilien.

Den 9 mars hölls extra stämma och där omvaldes ordinarie styrelseledamot Henrik von Essen och nyvalde Olle Widigsson till ordinarie styrelseledamot. Fredrik Nygren omvaldes till styrelseordförande. Jan-Axel Näsman och Olof Stjernberg avgick som ordinarie styrelseledamöter vid stämman. Stämman fastställde styrelsens förslag till beslut om bemyndigande.

Väsentliga händelser efter perioden

I april erhöll C2SAT order från LCDC på två Ku II antenner avsedda för Vietnam med leverans i juni 2015. I april har styrelseledamot Olle Widigsson, på egen begäran, avgått ur styrelsen.

I april levererade C2SAT en s.k. BAM antenn (Buque de Acción Marítima), till AICOX Soluciones S.A.

I april levererade C2SAT även två C2SAT C240 antenner till Transtel som färdigställts hos C2SATs svenska produktionspartner, Högbloms Legomontage AB.

I april genomfördes en riktad emission om cirka 22,9 miljoner aktier för reglering av fordringar om totalt cirka 1,6 MSEK.

Den 5 maj hölls en extra bolagsstämma där det beslutades om bolagsordningsändring (aktiekapitalsgränser och gränser för antal aktier) samt bemyndigande för styrelsen.

I maj genomfördes en riktad emission om cirka 25,9 miljoner aktier för reglering av fordringar om cirka 1,6 MSEK.

I maj har ett finansieringsavtal om 30 MSEK över tre år ingåtts med Global Emerging Markets Group (”GEM”).

Framtidsutsikter

Potentialen och risknivån i pågående projekt och därmed Bolagets utveckling i stort är avhängigt Bolagets förmåga att skapa en långsiktig stabil finansiell bas. 

Nästa rapporttillfälle

Rapport för Q2 2015 kommer att lämnas måndagen den 31 augusti 2015.

Kontaktinformation

Jan Otterling, VD                                         08-705 95 00, jan.otterling@astg.se

Fredrik Nygren, styrelseordförande             08-705 95 00, fredrik.nygren@astg.se

För att erhålla ASTGs pressreleaser och rapporter skicka ett e-mail till info@astg.se, skriv Önskar pressrelease, alternativt anmäl Dig på www.astg.se/investerare.

Allmän information

Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ), skall sträva efter att uppnå en marknads-ledande ställning för robusta kundspecifika stabiliserade antennlösningar. Detta skall uppnås genom att kombinera C2SATs kompetens och kunnande inom stabiliserade antennplattformar och AIMS kompetens inom avancerade tröghetssensorsystem. Advanced Stabilized Technologies Group skall därigenom kunna erbjuda de mest krävande kunderna tekniskt unika och kostnadseffektiva lösningar samt även robusta och kostnadseffektiva standardlösningar.

ASTG äger 100 % av C2SAT communications AB, C2SAT Communications Technology AB, C2SAT Asia Pacific (Pte.) Ltd och Advanced Inertial Measurements Systems Sweden AB (“AIMS”).

ASTG är noterat på NGM MTF (ASTG).  

Bolagets adress är Isafjordsgatan 32 B, 164 40 Kista. Bolagets säte är i Stockholm.

Transaktioner med närstående

Vid utgången av Q1 hade bolaget cirka 1,5 MSEK i reverslån från Hevonen Invest AB, Swedish Lloyd Ltd och Henrik von Essen på marknadsmässiga villkor. ASTG hade även en nettofordran på det tidigare moderbolaget ExeoTech Invest AB (publ) om cirka 4,6 MSEK.

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciperna för BFNAR 2012:1 de s.k. K3-reglerna används såväl för års- som koncernredovisning. I redovisningen tillämpas sedan Q1 2014 successiv vinstavräkning.

Stockholm, den 29:e maj 2015

Styrelsen i ASTG AB (publ)

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisorer.