2014.11.28 Press release, Regulatory, Report

ASTG: Delårsrapport för perioden 2014-07-01 till 2014-09-30

Q3 – Ökad försäljning och förbättrat resultat trots förseningar

  • Nettoomsättningen för Q3 uppgick till 4,3 MSEK (3,1 MSEK) och för nio månader till 19,2 MSEK (8,0 MSEK).
  • EBITDA för Q3 uppgick till -5,9 MSEK (-3,9 MSEK) och för nio månader till -13,0 MSEK (-15,5 MESK).
  • Orderingång för Q3 uppgick till 2,9 MSEK (24,7 MSEK) och orderingång rullande 12 månader uppgick till 20,2 MSEK (35,8 MSEK).
  • Orderbok per den siste september uppgick till 36,1 MSEK (25,1 MSEK).
  • Resultat efter finansiella poster för Q3 uppgick till -7,9 MSEK (-9,6 MSEK) och för nio månader till -20,5 MSEK (-30,6 MSEK).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten under Q3 var -3,8 MSEK.
  • Koncernens soliditet var vid utgången av Q3 38 % och moderbolagets 92 %.
  • Begränsade resurser gör att leveranser som skulle skett i Q3 nu sker i Q4 2014 och Q1 2015. Därför nås inte tidigare mål för innevarande år. Nu förväntas vi uppnå en försäljning om cirka 25 MSEK, att jämföra med 11,5 MSEK för 2013, en ökning med cirka 120 % och EBITDA om cirka -15 MSEK, att jämföra med -22,4 MSEK för 2013, en förbättring med cirka 33 %.
  • Tidigare målsättning om att nå en årsförsäljning om minst 150 MSEK och en vinstmarginal om 10 % samt positivt kassaflöde inom tre år kvarstår.

 

Nyckeltal, MSEK

Q3     2014

Q3     2013*

jan-sept     2014

jan-sept    2013*

Nettoomsättning

4,3

3,1

19,2

8,0

EBITDA

-5,9

-3,9

-13,0

-15,5

Resultat efter skatt

-7,9

-9,6

-20,5

-30,6

Likvida medel

0,4

**

0,4

**

Resultat per aktie, före utspädning, SEK

-0,16

**

-0,37

**

Resultat per aktie, efter utspädning, SEK

-0,16

**

-0,37

**

Orderingång, MSEK

Orderbok, MSEK

2,9

36,1

24,7

25,1

15,1

36,1

33,6

25,1

*Kolumnen avser proformasiffror som bygger på dotterbolagens samt  ExeoTech Invest ABs siffror för denna period

**Jämförelsetal finns ej

VD Ord – Vi har en bra bas att bygga på men mycket arbete återstår

För att vi skall bli den snabbt växande och lönsamma aktör som är till glädje för luttrade aktieägare och anställda krävs att vi tänker nytt, vänder på alla stenar och ifrågasätter tidigare beslut och stukturer. Vi har en bra bas att bygga på, en bra produkt, bra referenskunder och lojal och kompetent personal. Vi är en liten organisation och den måste präglas av entreprenörsanda. Arbetet med att se över organisationen och strukturer har redan påbörjats.

Vi är som sagt en liten aktör och arbetar med stora tekniskt utmanande projekt tillsammans med krävande kunder. För att lyckas krävs därför att vi ta in ny personal, på flera områden, så att vi skapar ett komplett bolag samtidigt som vi måste förbättra vår relation med underleverantörer. Samtidigt måste vi även bli bättre på att involvera hela Bolaget i sälj. En viktig del är att bättre definiera vårt produkterbjudande med tydligare fokus på nischer där vi är konkurrenskraftiga, d v s ”Best Commercial” t.ex. kunder som Keppel Fels och ”Low end Military” kunder såsom IAI och Indra, d v s utvecklingsprojekt, där vi för kunders räkning tar fram unika antennlösningar baserade på C2SATs antennrobot.

Arbetet pågår fortsatt för fullt med leveranser men begränsade resurser, både personellt och finansiellt, gör att leveranser som tidigare skulle ske under Q3 istället nu sker i Q4 2014 och Q1 2015. Leverans till Keppel Fels kunde ske redan i början av november och leverans till IAI sker i december. Allt fokus är därför nu på att säkerställa denna leverans och först när den är på plats kan vi slutföra påbörjade förhandlingar avseende både ytterligare order och utvecklingsprojekt.

Även med förseningarna är vi fortsatt på rätt väg, trots att det inte går lika fort som vi hade hoppats. Nettoomsättning under nio månader ökade med mer än 120 % till 19,2 MSEK och förlusten på EBITDA nivå minskade med 17 % till -13,0 MSEK, trots att Q3 belastas med engångskostnader om cirka 1,4 MSEK hänförliga till IAI och en uppgörelse med en tidigare kund till AIMS. Resultat efter finansiella poster har förbättrats än mer, med cirka 33 %, till – 20,5 MSEK jämfört med – 30,6 MSEK motsvarande period 2013. 

Vår balansräkning är fortsatt stark med en soliditet på 38 % men vi lider av begränsad likviditet och måste därför fortsatt prioritera hårt. Vi får nästan uteslutande betalt vid leverans medan vi förväntas betala våra leverantörer vid deras leverans eller i förskott. Detta gör att vår situation blir än mer ansträngd när vi drabbas av förseningar. Samtidigt innebär det att vid leveranser stärks vår likviditet högst väsentligt.

Förseningarna gör att vi inte når tidigare kommunicerade mål för innevarande år. Vi räknar nu med att uppnå en försäljning om cirka 25 MSEK för innevarande år att jämföra med 11,5 MSEK för 2013, en ökning med cirka 120 % och EBITDA för helåret om cirka -15 MSEK att jämföra med -22,4 MSEK för 2013, en förbättring med cirka 33 %. Målsättning om att inom tre år uppnå en försäljning om minst 150 MSEK och en vinstmarginal om minst 10 % samt positivt kassaflöde kvarstår.

Avslutningsvis kommer vi framöver rapportera order och leveranser av väsentlig betydelse när de inträffar och kommer därför inte längre publicera månadsrapporter.

Resultat och omsättning

Koncernens nettoomsättning för tredje kvartalet uppgick till 4,3 MSEK (3,1 MSEK) och resultat efter finansiella intäkter till -7,9 MSEK (-9,6 MSEK). Rörelsekostnader uppgick till -9,9 MSEK (-7,0 MSEK). EBITDA för tredje kvartalet uppgick till -5,9 MSEK (-3,9 MSEK). Av- och nedskrivningarna uppgick till -1,8 MSEK (-3,0 MSEK). Finansiella kostnader om -0,2 MSEK (-2,7 MSEK) under kvartalet består dels av räntor om -1,1 MSEK, dels 0,9 MSEK i valutakursdifferenser. Orderingång för kvartalet uppgick till 2,9 MSEK (24,7 MSEK). Orderboken per den siste september uppgick till 36,1 MSEK (25,1 MSEK).

Koncernens nettoomsättning för de första nio månaderna uppgick till 19,2 MSEK (8,0 MSEK) och resultat efter finansiella intäkter till -20,5 MSEK (-30,6 MSEK). Rörelsekostnader uppgick till -32,6 MSEK (-23,7 MSEK). EBITDA för nio månader uppgick till -13,0 MSEK (-15,5 MSEK). Av- och nedskrivningarna uppgick till -5,4 MSEK (-9,1 MSEK). Finansiella kostnader om -2,1 MSEK (-6,0 MSEK) under de första nio månaderna består dels av räntor om -3,0 MSEK, men även 0,9 MSEK i valutakursdifferenser.

Kassaflöde från den löpande verksamheten under tredje kvartalet var -3,8 MSEK och för de första nio månaderna uppgick det till -13,3 MSEK.

Fördelning försäljning (MSEK)

 

Q3

Q3

(%)

 
 

2014

2013

Förändring

2013

Antenner, Kommersiella

3,2

0,6

433,4

4,7

Utvecklingsprojekt

0,5

1,9

-73,7

4,9

Eftermarknadsförsäljning

0,5

0,5

0,0

1,4

AIMS

0,1

0,2

-50,0

0,4

Övrigt

0,0

0,1

Totalt

4,3

3,1

38,7

11,5

 

 

jan-sept

jan-sept

(%)

 
 

2014

2013

Förändring

 

Antenner, Kommersiella

3,7

3,2   

15,7   

 

Utvecklingsprojekt

14,5

3,2   

353,2   

 

Eftermarknadsförsäljning

0,9  

1,2   

-25,0   

 

AIMS

0,1

0,5

-80,0

 

Övrigt

0     

0   

0,0   

 

Totalt

19,2

8,0   

140,0   

 

 

Fördelning försäljning (MSEK)

 

Q3

Q3

(%)

 
 

2014

2013

Förändring

2013

Europa

0,1       

0,6   

-83,4   

3,3   

Asien

4,2       

2,5   

68,0   

8,2

Totalt

4,3   

3,1   

38,7   

11,5   

 

 jan-sept

 jan-sept

(%)

 
 

2014

2013

Förändring

 

Europa

2,2

2,3   

-4,4   

 

Asien

17,0       

5,7   

198,3   

 

Totalt

19,2

8,0

140,0   

 

 

Investeringar

Investeringar i materiella anläggningstillgångar under tredje kvartalet uppgick till 0,0 MSEK (0,0 MSEK). Investeringar i forskning och utveckling uppgick 0,0 MSEK (0,0 MSEK).

Investeringar i materiella anläggningstillgångar under de första nio månaderna uppgick till 1,0 MSEK (0,0 MSEK). Investeringar i forskning och utveckling uppgick till 5,0 MSEK (0,8 MSEK)

Finansiell ställning

Likvida medel uppgick till 0,4 MSEK per den siste september. Räntebärande skulder uppgick vid samma tidpunkt till 21,4 MSEK.

Koncernens soliditet per den siste september uppgick till 38 %. Samtidigt var moderbolagets soliditet 92 %.

Moderbolagets resultat

Moderbolagets intäkter uppgick under det tredje kvartalet till 0,0 MSEK (0,0 MSEK) och kvartalets resultat uppgick till -0,3 MSEK (-3,0 MSEK).

Moderbolagets intäkter uppgick under de första nio månaderna till 0,0 MSEK (0,1 MSEK) och resultatet uppgick till -1,6 MSEK (-7,2 MSEK).

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

I augusti utsågs Jan Otterling till ny Verkställande Direktör för ASTG. Samtidigt som Jan tillträdde som VD utsågs Fredrik Busck till ny CTO för ASTG-gruppen. I samband med detta lämnade ASTGs tidigare VD Fredrik Gisle på egen begäran. Fredrik hade då varit VD för ASTG med dotterbolag sedan Bolaget bildades vid årsskiftet 2014.

Väsentliga händelser efter perioden

I oktober, slutfördes hos C2SATs svenska produktionspartner, Högbloms Legomontage AB (”Högbloms”) i Vallentuna, framgångsrikt s.k. FAT (Factory Acceptance Test) av den första specialanpassade C-bandsantennen avsedd för att användas i ett större gasprojekt i Pacific-regionen. Denna FAT har föregåtts av en period av omfattande tester där bl.a. C2SATs nya radiolösning verifierats.

Den antenn som nu levereras från Högbloms är inte bara den första av en serie specialanpassade C-bandsantenner, där C2SAT då hade tre i beställning och förväntas ytterligare beställning när dessa tre levererats, utan även den första C-bandsantennen med C2SATs nya förbättrade radiolösning. Med denna radiolösning är C2SAT ”best in class” vad gäller radioprestanda bland maritima C-bandsantenner. Den nya C-bandsantennen, C2SAT C240, bygger vidare på C2SATs unika och robusta antennrobot som uppgraderats med en ny antennlösning med möjligheten att använda högre uteffekt än i tidigare version samt ny förbättrad och väsentligt lättare radom. Detta stärker väsentligt C2SATs konkurrenskraft.

I slutet av oktober skedde leverans till Keppel Fels Ltd i Singapore, världens ledande leverantör av mobila offshoreriggar, av den C2SAT C240 antenn som tidigare i oktober levererats från C2SATs svenska produktionspartner, Högbloms.

Oktober månads orderingång för ASTG uppgick till cirka MUSD 0,1 (f.å. MUSD 0,1,), vilket är i stort sett på samma nivå som föregående år. Månades orderingång utgörs framförallt av fortsatt reservdelsförsäljning och service till kunder i Sydostasien. Ackumulerad orderingång över 12 månader uppgår per juli till cirka MUSD 2,8 (f.å. MUSD 5,5). Orderboken per den siste oktober uppgick till cirka MUSD 4,7,0 (f.å. MUSD 3,8) att jämföra med cirka MUSD 4,3 vid årsskiftet. Orderboken består till cirka 87% av utvecklingsprojekt och 13% av kommersiella antenner.         

I november har styrelseledamot Carl-Otto Dahlberg, på egen begäran, avgått ur Advanced Stabilized Technologies Group ABs (publ) styrelse.

Framtidsutsikter

Begränsade resurser, både personellt och finansiellt, gör att leveranser som tidigare beräknats kunna ske under Q3 sker nu istället i Q4 2014 och Q1 2015. Därför når vi inte tidigare mål för innevarande år om en omsättning om minst 35 MSEK och en EBITDA om cirka – 5 MSEK, samt att positivt EBITDA uppnås under fjärde kvartalet. Vi förväntar oss nu att uppnå en försäljning om cirka 25 MSEK att jämföra med 11,5 MSEK för 2013, en ökning med cirka 120 % och EBITDA för helåret förväntas uppgå till cirka -15 MSEK att jämföra med -22,4 MSEK för 2013, en förbättring med cirka 33 %. Målsättning är fortsatt att inom tre år kunna uppnå en försäljning om minst 150 MSEK och en vinstmarginal om minst 10 % samt positivt kassaflöde.

Nästa rapporttillfälle

Rapport för fjärde kvartalet 2014 kommer att lämnas fredagen den 27 februari 2015.

Kontaktinformation

Jan Otterling, VD                                                             

08-705 95 00, jan.otterling@astg.se

Fredrik Nygren, styrelseordförande            

08-705 95 00, fredrik.nygren@astg.se

För att erhålla ASTGs pressreleaser och rapporter skicka ett e-mail till info@astg.se, skriv Önskar pressrelease, alternativt anmäl Dig på www.astg.se/investerare.

Allmän information

Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ), skall sträva efter att uppnå en marknads-ledande ställning för robusta kundspecifika stabiliserade antennlösningar. Detta skall uppnås genom att kombinera C2SATs kompetens och kunnande inom stabiliserade antennplattformar och AIMS kompetens inom avancerade tröghetssensorsystem. Advanced Stabilized Technologies Group skall därigenom kunna erbjuda de mest krävande kunderna tekniskt unika och kostnadseffektiva lösningar samt även robusta och kostnadseffektiva standardlösningar.

ASTG äger 100 procent av C2SAT communications AB, C2SAT Communications Technology AB, C2SAT Asia Pacific (Pte.) Ltd och Advanced Inertial Measurements Systems Sweden AB, (“AIMS”).

ASTG är noterat på NGM MTF (ASTG) med Mangold som likviditetsgarant (market maker).  

Bolagets adress är Isafjordsgatan 32 B, 164 40 Kista. Bolagets säte är i Stockholm.

Transaktioner med närstående

Bolaget har under 2014 genomfört en nyemission samt inlösen av teckningsoptioner i vilken styrelseledamöterna inkl. deras bolag deltog.

Vid utgången av tredje kvartalet hade bolaget 0,4 MSEK i reverslån från Henrik von Essen samt Jan-Axel Näsman på marknadsmässiga villkor. ASTG har även en nettofordran på det tidigare moderbolaget ExeoTech Invest AB (publ) om 4,8 MSEK.

Redovisningsprinciper

De tidigare använda redovisningsprinciperna har inte tillämpats i denna rapport. Numera använder sig företaget av BFNAR 2012:1 de s.k. K3-reglerna såväl för års- som koncernredovisning. Någon detaljerad redovisning av förändringarna p.g.a. detta görs ej i denna rapport eftersom förändringarna är små.

I bolagets koncernredovisning har de i januari förvärvade dotterbolagen konsoliderats fr.o.m. 2014-01-01.

För att visa koncernens utveckling har jämförelsetal för resultaträkningen tagits fram proforma. Underlaget är hämtat ur ExeoTech Invests rapport för Q3 2013 efter reduktion för det resultat som är att hänföra till den kvarvarande ExeoTech-koncernen.

I redovisningen ingår under Q1 för första gången ett projekt där successiv vinstavräkning tillämpas. Då företaget kommer att driva ett antal projekt i framtiden kommer succesiv vinstavräkning generellt att tillämpas.

Styrelsens försäkran

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat.

Stockholm, den 28:e november 2014

Jan Otterling, VD

Styrelsen i ASTG AB (publ)

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisorer.