2014.08.29 Press release, Regulatory, Report

ASTG: Delårsrapport för perioden 2014-04-01 till 2014-06-30

Q2 – Starkt stigande försäljning och förbättrat resultat

  • Nettoomsättningen för Q2 uppgick till 5,1 MSEK (2,4 MSEK) och för första halvåret till 14,9 MSEK (4,9 MSEK).
  • EBITDA för Q2 uppgick till -5,0 MSEK (-6,9 MSEK) och för första halvåret -7,1 MSEK (-11,6 MESK).
  • Orderingång för Q2 uppgick till 7,8 MSEK (3,9 MSEK) och orderingång rullande 12 månader uppgick till 41,8 MSEK (14,1 MSEK).
  • Orderbok per den siste juni uppgick till 33,0 MSEK (7,0 MSEK).
  • Resultat efter finansiella poster för Q2 uppgick till -7,4 MSEK (-11,9 MSEK) och för första halvåret till -12,6 MSEK (-20,9 MSEK).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten under Q2 var 3,2 MSEK.
  • Koncernens soliditet var vid utgången av Q2 44 % och moderbolagets 89 %.
  • Tidigare prognos om att nå ett positivt EBITDA redan i Q4 kvarstår.
  • Bolaget räknar fortsatt med att redovisa vinst för 2015 och att de finansiella målen nås 2016, d v s årsförsäljning om minst 150 MSEK och en vinstmarginal om 10 % samt positivt kassaflöde.

Nyckeltal, MSEK

Q2 2014

Q2 2013

jan-jun 2014

jan-jun 2013

 

Nettoomsättning

5,1

2,41

14,9

4,9

 

EBITDA

-5,0

-6,9

-7,1

-11,6

 

Resultat efter skatt

-7,4

-11,9

-12,6

-20,9

 

Likvida medel

1,4

**

1,4

**

 

Resultat per aktie, före utspädning, SEK

-0,11

**

-0,27

**

 

Resultat per aktie, efter utspädning, SEK

-0,11

**

-0,27

**

 

Orderingång, MSEK

7,8

3,9

12,2

3,9

 
Orderbok, MSEK 33,0 7,0 33,0 7,0  

*Kolumnen avser proformasiffror som bygger på dotterbolagens samt  ExeoTech Invest ABs siffror för denna period

**Jämförelsetal finns ej

VD Ord – Potentialen skall nu omsättas i avkastning

Visserligen är jag ny som VD, men sedan jag tillträdde som utvecklingsansvarig för C2SAT 2010 har jag varit med om att både utveckla C2SATs nya antenner och sjösätta den framgångsrika inriktningen mot utvecklingsprojekt. Utvecklingsprojekt som idag utgör mer än 80 % av vår redovisade orderbok och där det finns en betydande potential bara i de optioner och avrop hänförliga till pågående projekt och som idag inte inkluderas i orderboken.

Utvecklingsprojekt, vårt strategiska fokus, innebär att vi för kunders räkning tar fram unika antennlösningar baserade på C2SATs antennrobot. Vi är en liten aktör och kan ta fram lösningar på ett kostnadseffektivare sätt än de större aktörerna och med de unika fördelar C2SATs antennrobot ger har vi identifierat en lönsam nisch med betydande potential. På senare tid har vi bevisat att vi har produkterna och referenskunderna, både militärt och kommersiellt. Nu är det därför upp till oss som jobbar inom ASTG att se till att potentialen realiseras och omsätts i avkastning till våra hårt luttrade aktieägare.

Att vi nu är på rätt väg framgår med tydlighet av denna rapport. Under första halvåret har vår nettoomsättning ökat med mer än 200 % till 14,9 MSEK och förlusten på EBITDA nivå minskat med nästan 40 % till -7,1 MSEK. Den starka tillväxten drivs framförallt av pågående utvecklingsprojekt med IAI och Indra.

Emissionerna i februari och i juni har stärkt vår balansräkning och vi kan nu uppvisa en soliditet på 44 %. Emissionen i juni gav dock inte riktigt det utfall vi hade hoppats på vilket gör att vi fortsatt måste prioritera hårt då vår starka tillväxt kräver ökat rörelsekapital.

Vårt fokus ligger nu därför på att framgångsrikt avslutar pågående förhandlingar både avseende kommersiella order och ytterligare utvecklingsprojekt. Ett flertal av dessa förhandlingar väntas kunna slutföras när Ku100MIL och Ku100 antennerna kunnat demonstreras för kund, vilket kommer att ske inom kort. Vi arbetar därför intensivt tillsammans med våra produktionspartners med att dels färdigställa de första prototyperna för leverans till IAI samt stundande leveranser av specialutformade C-bandsantenner, dels framtagande av våra nya antenner Ku100 och Ku100MIL.

Prognosen om att kunna redovisa ett positivt EBITDA för fjärde kvartalet i år kvarstår. För 2015 räknar vi fortsatt med att nå vinst och för 2016 våra finansiella mål, d v s en årsförsäljning om minst MSEK 150 med en vinstmarginal om 10 % samt positivt kassaflöde.

Resultat och omsättning

Koncernens nettoomsättning för andra kvartalet uppgick till 5,1 MSEK (2,4 MSEK) och resultat efter finansiella intäkter till -7,4 MSEK (-11,9 MSEK). Rörelsekostnader uppgick till -10,8 MSEK (-9,5 MSEK). EBITDA för andra kvartalet uppgick till -5,0 MSEK (-6,9 MSEK). Av- och nedskrivningarna uppgick till -1,7 MSEK (-3,0 MSEK). Finansiella kostnader om -0,7 MSEK (-2,0 MSEK) under kvartalet består dels av räntor om -0,6 MSEK, dels -0,1 MSEK i valutakursdifferenser. Orderingång för kvartalet uppgick till 7,8 MSEK (3,9 MSEK). Orderboken per den siste juni uppgick till 33,0 MSEK (7,0 MSEK).

Koncernens nettoomsättning för första halvåret uppgick till 14,9 MSEK (4,9 MSEK) och resultat efter finansiella intäkter till -12,6 MSEK (-20,9 MSEK). Rörelsekostnader uppgick till -22,7 MSEK (-16,7 MSEK). EBITDA för första halvåret uppgick till -7,1 MSEK (-11,6 MSEK). Av- och nedskrivningarna uppgick till -3,6 MSEK (-6,0 MSEK). Finansiella kostnader om -1,9 MSEK (-3,3 MSEK) under halvåret består till största delen av räntor, men även -0,1 MSEK i valutakurs-differenser.

Kassaflöde från den löpande verksamheten under andra kvartalet är 3,2 MSEK och för första halvåret uppgick till -9,5 MSEK.

Fördelning försäljning (MSEK)

     

Q2

Q2

(%)

 
     

2014

2013

Förändring

2013

Antenner, Kommersiella

   

0,0

2,1

-100,0

4,7

Utvecklingsprojekt

   

4,8

n.a.

4,9

Eftermarknadsförsäljning

   

0,3

0,3

0,0

1,4

AIMS

   

0,1

-100,0

0,4

Övrigt

   

0,0

0,1

Totalt

   

5,1

2,4

-21,6

11,5

             
     

jan-jun

jan-jun

(%)

 
     

2014

2013

Förändring

 

Antenner, Kommersiella

   

0,5

2,6   

-80,8   

 

Utvecklingsprojekt

   

14,0

1,4   

900   

 

Eftermarknadsförsäljning

   

0,4  

0,7   

-42,9   

 

AIMS

   

0,1

-100,0

 

Övrigt

   

–     

–   

0,0   

 

Totalt

   

14,9

4,9   

-14,4   

 

 

   

 

 

 

 

Fördelning försäljning (MSEK)

    

Q2

Q2

(%)

 
   

2014

2013

Förändring

2013

Europa

 

1,4       

0,1   

1300,0   

3,3   

Asien

 

3,7       

2,3   

60,9   

8,2

Totalt

 

5,1   

2,4   

112,5   

11,5   

           
   

jan-jun

jan-jun

(%)

 
   

2014

2013

Förändring

 

Europa

 

2,1

1,7   

23,5   

 

Asien

 

12,8       

3,2   

300,0   

 

Totalt

 

14,9

4,9

204,1   

 

Investeringar

Investeringar i materiella anläggningstillgångar under andra kvartalet uppgick till 0,8 MSEK (0,0 MSEK). Investeringar i forskning och utveckling uppgick 1,3 MSEK (0,1 MSEK).

Investeringar i materiella anläggningstillgångar under första halvåret uppgick till 1,0 MSEK (0,2 MSEK). Investeringar i forskning och utveckling uppgick till 5,0 MSEK (0,8 MSEK).

Finansiell ställning

Likvida medel uppgick till 1,4 MSEK per den siste juni. Räntebärande skulder uppgick vid samma tidpunkt till 24,3 MSEK.

Koncernens soliditet per den siste juni uppgick till 44 %. Samtidigt var moderbolagets soliditet 89 %.

Moderbolagets resultat

Moderbolagets intäkter uppgick under det andra kvartalet till 0,3 MSEK (0,0 MSEK) och kvartalets resultat uppgick till MSEK -0,5 MSEK (-1,9 MSEK).

Moderbolagets intäkter uppgick under det första halvåret till 0,3 MSEK (0,0 MSEK) och resultatet uppgick till MSEK -1,3 MSEK (-4,2 MSEK).

Väsentliga händelser under andra kvartalet

I april meddelade INDRA att ytterligare leveranser i X/Ka-band projektet diskuteras motsvarande ett värde om cirka 63 MSEK i tillägg till de cirka 18 MSEK över tre år som tidigare meddelats, d v s totalt cirka 81 MSEK.

I april erhölls också en första order från Keppel FELS Ltd i Singapore, världens ledande leverantör av mobila offshoreriggar, om leverans av en specialutformad C-bandsantenn under tredje kvartalet 2014 med option om ytterligare leveranser.

I maj ingick AIMS ett distributionsavtal med Soulutions Motion Technologies Ltd i Israel, ett företag som huvudsakligen är inriktat mot medicinteknik, försvarssystem och stabiliserade plattformar.

I maj erhölls även en första tilläggsorder från IAI till ett värde om nästan 6,5 MSEK, den första av IAIs optioner avseende leverans av ytterligare antenner i tillägg till tidigare ingånget kontrakt.

I maj levererade C2SAT en Ku II antenn till MDSO, C2SATs exklusiva distributör i Vietnam för den kommersiella marknaden, som fram till årsskiftet kommer att användas för demonstrationer och testinstallationer i Vietnam. MDSO och C2SAT fokuserar på att i första hand etablera Ku-band som ett kostnadseffektivt alternativ inom offshoresektorn, men även som ett alternativ för större inhemska handelsfartyg. Målsättningen är att redan under sista kvartalet i år kunna erhålla de första kommersiella orderna.

I maj rekryterades också en senior säljare till C2SAT Asia Pacific, som skall fokusera på kunder i Malaysia, Indonesien och Brunei.

I juni utökade C2SAT sitt erbjudande för den kommersiella marknaden genom att lansera en ny antenn, Ku100, som till storleken är den minsta antenn C2SAT tagit fram för den kommersiella marknaden, med reflektordiameter på en meter. Detta gör att Ku100 är mycket väl lämpad för fartyg inom offshore marknaden, där mindre och robusta VSAT antenner är mycket konkurrenskraftiga. Ku100 är redo för serieleverans under kvartal 4.

I juni tecknades totalt 19 687 713 nya aktier med stöd av Teckningsoptionerna vilket motsvarar cirka 47 procent av samtliga teckningsoptioner och Bolaget tillförs därmed totalt cirka 19,7 MSEK före emissionskostnader. Genom de nytecknade aktierna ökar antalet aktier i ASTG med 19 687 713 st från 62 684 544 st till totalt 82 372 257 st. Kvotvärdet uppgår till cirka 0,02393 SEK vilket innebär att aktiekapitalet i Bolaget efter slutlig registrering hos Bolagsverket uppgår till 1 971 114,05 SEK.

Väsentliga händelser efter perioden

Juli månads orderingång för Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) (”ASTG”) uppgick till cirka MUSD 0,2 (f.å. MUSD 0,2), vilket är i stort sett på samma nivå som föregående år. Månadens orderingång utgörs framförallt av en första order för Ku100 men även fortsatt god reservdelsförsäljning och service till kunder i Sydostasien. Ackumulerad orderingång över 12 månader uppgår per juli till cirka MUSD 6,2 (f.å. MUSD 2,2), en ökning med cirka 179 %. Orderboken per den siste juli uppgick till cirka MUSD 5,0 (f.å. MUSD 0,9) att jämföra med cirka MUSD 4,3 vid årsskiftet. Orderboken per den siste juli består till cirka 81 % av utvecklingsprojekt och 19 % av kommersiella antenner.

I augusti har Jan Otterling utsetts till ny Verkställande Direktör för Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) (”ASTG”). Jan har sedan 2010 varit utvecklingsansvarig för C2SAT och därigenom varit drivande bakom utvecklingen av C2SATs nya antenner och den framgångsrika inriktningen mot utvecklingsprojekt. Samtidigt som Jan tillträdde som VD utsågs Fredrik Busck till ny CTO för ASTG gruppen. Fredrik har arbetat för C2SAT sedan 2009 och har tidigare bl.a. varit service- och installationsansvarig och nu senast systemdesigner. I samband med detta lämnar ASTGs nuvarande VD Fredrik Gisle på egen begäran. Fredrik har varit VD för ASTG med dotterbolag sedan Bolaget bildades vid årsskiftet 2014. 

Framtidsutsikter

Mot bakgrund av Bolagets orderbok, förväntad orderingång och stark försäljningstillväxt samt ökad betydelse för utvecklingsprojekt förväntas Bolaget för innevarande år fortsatt kunna uppnå en omsättning om minst 35 MSEK, att jämföra med 11,5 MSEK för 2013. EBITDA kommer att stärkas successivt under året och förväntas för första gången vara positivt i fjärde kvartalet. För helåret förväntas Bolaget fortsatt kunna nå en EBDITA om cirka – 5 MSEK att jämföras med -22,4 MSEK för 2013.

Bolagets målsättning är att inom tre (3) år uppnå en årsförsäljning om minst MSEK 150 med en vinstmarginal om 10 % samt positivt kassaflöde. Detta mot bakgrund av inkomna order och pågående förhandlingar med bl.a. nya kunder i Asien, Europa och Sydamerika gällande utvecklingsprojekt med leverans under 2015 och 2016 där ordervärdena för de olika projekten sträcker sig från cirka 10 MSEK upp till cirka 54 MSEK.

Nästa rapporttillfälle

Rapport för tredje kvartalet 2014 kommer att lämnas fredagen den 28 november 2014.

Kontaktinformation

Jan Otterling, VD                                                             

08-705 95 00, jan.otterling@astg.se

Fredrik Nygren, styrelseordförande            

08-705 95 00, fredrik.nygren@astg.se

För att erhålla ASTGs pressreleaser och rapporter skicka ett e-mail till info@astg.se, skriv Önskar pressrelease, alternativt anmäl Dig på www.astg.se/investerare.

Allmän information

Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ), skall sträva efter att uppnå en marknads-ledande ställning för robusta kundspecifika stabiliserade antennlösningar. Detta skall uppnås genom att kombinera C2SATs kompetens och kunnande inom stabiliserade antennplattformar och AIMS kompetens inom avancerade tröghetssensorsystem. Advanced Stabilized Technologies Group skall därigenom kunna erbjuda de mest krävande kunderna tekniskt unika och kostnadseffektiva lösningar samt även robusta och kostnadseffektiva standardlösningar.

ASTG äger 100 procent av C2SAT communications AB, C2SAT Communications Technology AB, C2SAT Asia Pacific (Pte.) Ltd och Advanced Inertial Measurements Systems Sweden AB, (“AIMS”).

ASTG är noterat på NGM MTF (ASTG) med Mangold som likviditetsgarant (market maker).  

Bolagets adress är Isafjordsgatan 32 B, 164 40 Kista. Bolagets säte är i Stockholm.

Transaktioner med närstående

Bolaget har under 2014 genomfört en nyemission samt inlösen av teckningsoptioner i vilken styrelseledamöterna inkl. deras bolag deltog.

Vid utgången av andra kvartalet hade bolaget 3,6 MSEK i reverslån från Gestrike Invest AB, Hevonen Invest AB, Swedish Lloyd Ltd, Henrik von Essen samt Jan-Axel Näsman på marknads-mässiga villkor. ASTG har även en netto fordran på det tidigare moderbolaget ExeoTech Invest AB (publ) om 3,1 MSEK bestående av en reversskuld på 6,2 MSEK samt en avräkningsfordran på 9,3 MSEK.

Redovisningsprinciper

De tidigare använda redovisningsprinciperna har inte tillämpats i denna rapport. Numera använder sig företaget av BFNAR 2012:1 de s.k. K3-reglerna såväl för års- som koncernredovisning. Någon detaljerad redovisning av förändringarna p.g.a. detta görs ej i denna rapport eftersom förändringarna är små.

I bolagets koncernredovisning har de i januari förvärvade dotterbolagen konsoliderats fr.o.m. 2014-01-01.

För att visa koncernens utveckling har jämförelsetal för resultaträkningen tagits fram proforma. Underlaget är hämtat ur ExeoTech Invests rapport för Q2 2013 efter reduktion för det resultat som är att hänföra till den kvarvarande ExeoTech-koncernen.

I redovisningen ingår under Q1 för första gången ett projekt där successiv vinstavräkning tillämpas. Projektet löper t o m första halvåret 2016. Då företaget kommer att driva ett antal projekt i framtiden kommer succesiv vinstavräkning generellt att tillämpas.

Styrelsens försäkran

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat.

Stockholm, den 29:e augusti 2014

Jan Otterling, VD Styrelsen i ASTG AB (publ)

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisorer.