2014.05.28 Press release, Regulatory, Report

ASTG: Delårsrapport för perioden 2014-01-01 till 2014-03-31

Q1 kännetecknas av rekordstor orderbok, stark stigande försäljning och förbättrat resultat

  • Nettoomsättningen för Q1 uppgick till 9,8 MSEK (2,5 MSEK).
  • EBITDA för Q1 uppgick till -2,1 MSEK (-4,7 MSEK).
  • Orderingång för Q1 uppgick till 4,4 MSEK (5,0 MSEK) och orderingång rullande 12 månader uppgick till 36,5 MSEK (12,0 MSEK).
  • Orderbok per den siste mars uppgick till 26,1 MSEK (3,3 MSEK).
  • Viktiga referenskunder på plats: IAI, INDRA och nu senast Keppel Fels.
  • Resultat efter finansiella poster för Q1 uppgick till -5,2 MSEK (-9,0 MSEK).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten under Q1 var 0,0 MSEK.
  • Koncernens soliditet var vid utgången av Q1 41 % och moderbolagets 96 %.
  • Stark orderingång och försäljning kombinerat med förbättrad produktmix och uppnådda kostnadsfördelar gör att positivt EBITDA förväntas uppnås redan i Q4.
  • Bolaget räknar med att redovisa vinst för 2015 och att de finansiella målen nås 2016, d v s årsförsäljning om minst 150 MSEK och en vinstmarginal om 10 % samt positivt kassaflöde.

 

Nyckeltal, MSEK

Q1 2014

Q1 2013*

Nettoomsättning

9,8

2,5

EBITDA

-2,1

-4,7

Resultat efter skatt

-5,2

-9,0

Likvida medel

0,0

**

Resultat per aktie, före utspädning, SEK

-0,18

**

Resultat per aktie, efter utspädning, SEK

-0,18

**

Orderingång, MSEK

Orderbok, MSEK

4,4

26,1

5,0

3,3

*) Kolumnen avser proformasiffror som bygger på dotterbolagens siffror för denna period.

**) Jämförelsetal finns ej

 

VD Ord – Nu har vi produkterna och referenskunderna. Därför står vi inför en period av stark tillväxt!

Siffrorna talar nu ett tydligt språk. Äntligen har allt hårt arbete under de senaste åren börjat ge synligt resultat. Vi går nu in i en period av stark stigande orderingång och försäljning. Resultatet förbättras successivt i takt med att försäljningen ökar, produktmixen förbättras och kostnadsfördelar uppnås. Vi räknar med att kunna redovisa ett positivt EBITDA för fjärde kvartalet i år, vilket blir första gången i Bolagets historia. För 2015 räknar vi med vinst och för 2016 att vi når våra finansiella mål, d v s en årsförsäljning om minst MSEK 150 med en vinstmarginal om 10 % samt positivt kassaflöde.

En ökande andel utvecklingsprojekt, som redovisas genom successiv vinstavräkning, ger inte bara väsentligt högre marginaler men även ett stabilare intäktsflöde.

Vi har produkterna och vi har nu referenskunderna, både militärt med bl.a. Israel Aerospace Industries (IAI) och INDRA och kommersiellt med bl.a. nu senast vår order till Keppel Fels. Vår satsning på utvecklingsprojekt, vårt strategiska fokus, innebär att vi för kunders räkning tar fram unika antennlösningar baserade på C2SATs antennrobot. Vi är en liten aktör som har möjlighet att ta fram lösningar på ett effektivare sätt än de större aktörerna. Med de unika fördelar C2SATs antennrobot ger oss har vi skapat en för ASTG tydlig och lönsam nisch med betydande potential.

ASTGs emission i våras fulltecknades, men med en större andel kvittning än vad som ursprungligen var beräknat, vilket innebar ett mindre tillskott av likvida medel. Därtill fick Bolaget göra ett antal engångsamorteringar, vilket även de haft negativ inverkan på likviditeten och rörelsekapitalet. ASTG har således nu en stark balansräkning men har fortsatt begränsad likviditet och rörelsekapital.

De senaste månadernas försäljningsframgångar i form av större orderingång är ett mycket positivt tecken. På kort sikt skapar dock affärerna därför utgifter för bolaget vilket leder till ett ökat behov av rörelsekapital. På lite längre sikt däremot skapas kapitaltillskott.

Framför oss har vi nu nästa steg av den kapitaliseringsprocess som inleddes med emissionen i våras, d v s en emission om totalt cirka 42 MSEK genom utnyttjande av utgivna teckningsoptioner. Vid lyckat utfall tillförs Bolaget den likviditet som behövs för att säkerställa fortsatt stark tillväxt och möjliggör ökat fokus på marknadsbearbetning, försäljning och produktutveckling som sammantaget stärker potentialen ytterligare.

Avslutningsvis vill jag framföra ett stort tack till hela vår organisation och framförallt till vårt sammansvetsade utvecklingsteam samt de konsulter och partners som arbetar med oss. Utan deras professionalism och tålmodighet skulle vi inte kunnat uppnå kommersiell framgång. Jag vill även framföra ett stort tack till alla aktieägare och alla finansiärer som står bakom oss.

Resultat och omsättning

Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 9,8 MSEK (2,5 MSEK) och resultat efter finansiella intäkter till -5,2 MSEK (-9,0 MSEK). Rörelsekostnader uppgick till -11,9 MSEK (-7,2 MSEK). EBITDA för första kvartalet uppgick till -2,1 MSEK (-4,7 MSEK). Av- och nedskrivningarna uppgick till -1,9 MSEK (-3,0 MSEK). Finansiella kostnader om -1,2 MSEK (-1,3 MSEK) under kvartalet består till största delen av räntor på brygglån och övrig kortfristig upplåning vilka i huvudsak är lösta i samband med teckning av aktier i ASTGs nyemission. Orderingång för kvartalet uppgick till 4,4 MSEK (5,0 MSEK). Orderboken per den siste mars uppgick till 26,1 MSEK (3,3 MSEK). Valutakursdifferenser uppgår till 0,0 MSEK.

Kassaflöde från den löpande verksamheten under första kvartalet uppgick till 0,0 MSEK.

 

Fördelning försäljning (MSEK)

       
 

Q1

Q1

(%)

 
 

2014

2013

Förändring

2013

Antenner, kommersiella

0,5

0,5

0

4,7

Utvecklingsprojekt

9,2

1,4

557

4,9

Eftermarknadsförsäljning

0,1

0,4

-75

1,4

AIMS

0,0

0,2

-77

0,4

Övrigt

n.a

0,1

Totalt

9,8

2,5

292

11,5

         

Fördelning försäljning (MSEK)

       
 

Q1

Q1

(%)

 
 

2014

2013

Förändring

2013

Europa

0,7

1,6

-56

3,3

Asien

9,1

0,9

911

8,2

Totalt

9,8

2,5

292

11,5

 

Investeringar

Investeringar i materiella anläggningstillgångar under första kvartalet uppgick till 0,0 MSEK. Investeringar i forskning och utveckling för första kvartalet uppgår till 3,7 MSEK.

Finansiell ställning

Likvida medel uppgick till 0,0 MSEK per den siste mars. Räntebärande skulder uppgick vid samma tidpunkt till 11,9 MSEK.

Koncerns soliditet per den siste mars uppgick till 41 %. Samtidigt var moderbolagets soliditet 96 %.

Moderbolagets resultat

Moderbolagets intäkter uppgick under det första kvartalet till 0,0 MSEK och kvartalets resultat uppgick till MSEK -0,8 MSEK.

Väsentliga händelser under första kvartalet

Den 16 januari 2014  avhölls extra bolagsstämma i ExeoTech Invest AB (publ), vid tidpunkten moderbolag till ASTG, där stämman godkände bolagsstämmans i ASTGs beslut om nyemission.

I februari ingicks avtal med en kund i Asien om att genomföra en betald förstudie avseende utveckling av en stabiliserad miniantenn baserad på C2SATs 4-axliga teknologi.

I februari kunde också offentliggöras att företrädesemission i ASTG fulltecknats. Emissionen tecknades till cirka 76 procent med företrädesrätt och cirka 24 procent utan företrädesrätt. ASTG tillfördes därmed cirka 41,8 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

I slutet på februari lanserades en ny antenn för den militära marknaden, Ku100MIL, som är till storleken den minsta antenn som C2SAT tagit fram, med en reflektordiameter på en meter. Ku100MIL är klar för leverans under tredje kvartalet.

I mars avropade Aicox/INDRA ytterligare s.k. BAM-antenner för leverans i juni 2014, där C2SAT ska leverera antennsystem baserade på C2SATs antennrobot och INDRAs X-band radiolösning. Senare har det framkommit att denna leverans skall ske till Guardia Civil, den första leveransen avsedd för den maritima enheten inom Guardia Civil d.v.s. kustbevakningen, vilket innebär att BAM antennen får ett väsentligt utökat användningsområde.

Vidare slutfördes under mars framgångsrikt den betalda förstudie, som inleddes i februari för en kund i Asien avseende utveckling av en stabiliserad miniantenn baserad på C2SATs 4-axliga teknologi, och förhandlingar inleddes om ett utvecklingsprojekt för framtagande av prototyper.

Den 26 mars godkände NGM Nordic MTF ASTGs ansökan om upptagande till handel avseende aktier och teckningsoptioner. Handel med teckningsoptionerna kommer att pågå till och med den 10 juni 2014.

I mars levererades två prototyper till INDRA som del av ett utvecklingsprojekt som omfattar en kombinerad X/Ka-bands antenn baserad på C2SATs 4-axliga robot och av Indra framtagen reflektor-lösning.

Väsentliga händelser efter perioden

Under ”Väsentliga händelser efter perioden” och ”Framtidsutsikter” är alla jämförelsetal gällande 2013 beräknade på siffror som avser dotterbolag som då tillhörde ExeoTech-koncernen men som numera ingår i ASTG-koncernen.

I april meddelade INDRA att ytterligare leveranser i X/Ka-band projektet diskuteras motsvarande ett värde om cirka 63 MSEK i tillägg till de cirka 18 MSEK över tre år som tidigare meddelats, d v s totalt cirka 81 MSEK.

I april erhölls också en första order från Keppel FELS Ltd i Singapore, världens ledande leverantör av mobila offshoreriggar, om leverans av en specialutformad C-bandsantenn under tredje kvartalet 2014 med option om ytterligare leveranser.

I maj ingick AIMS ett distributionsavtal med Soulutions Motion Technologies Ltd i Israel, ett företag som huvudsakligen är inriktat mot medicinteknik, försvarssystem och stabiliserade plattformar.

I maj erhölls även en första tilläggsorder från IAI till ett värde om nästan 6,5 MSEK, den första av IAIs optioner avseende leverans av ytterligare antenner i tillägg till tidigare ingånget kontrakt.

Orderboken per den siste april uppgick till cirka 33 MSEK (5,9 MSEK) att jämföra med cirka 28 MSEK (1 MSEK) vid årsskiftet. Orderboken består per den sista april till cirka 84 % av utvecklings-projekt och 16 % av kommersiella antenner.

Ackumulerad orderingång över 12 månader till och med april uppgår till cirka 41 MSEK (14 MSEK), en ökning med cirka 195 %.

Framtidsutsikter

Mot bakgrund av fortsatt stark orderingång och försäljningstillväxt samt ökad betydelse för utvecklingsprojekt förväntas Bolaget för innevarande år kunna uppnå en omsättning om minst 35 MSEK, att jämföra med 11,5 MSEK för 2013. EBITDA kommer att stärkas successivt under året och förväntas för första gången vara positivt i fjärde kvartalet. För helåret förväntas Bolaget kunna nå en EBDITA om cirka – 5 MSEK att jämföras med -22,4 MSEK för 2013.

Bolagets målsättning är att inom tre (3) år uppnå en årsförsäljning om minst MSEK 150 med en vinstmarginal om 10 % samt positivt kassaflöde. Detta mot bakgrund av inkomna order och pågående förhandlingar med bl.a. nya kunder i Asien, Europa och Sydamerika gällande utvecklings-projekt med leverans under 2015 och 2016 där ordervärdena för de olika projekten sträcker sig från MUSD 1,5 upp till MUSD 8,0.

Tidigare kommunicerat mål innebar en årsförsäljning inom tre om minst 100 MSEK och en vinstmarginal om 6 %.

Nästa rapporttillfälle

Rapport för andra kvartalet 2014 kommer att lämnas fredagen den 29 augusti 2014.

Kontaktinformation

Fredrik Gisle, VD, 08-705 95 00, fredrik.gisle@astg.se

Fredrik Nygren, styrelseordförande, 08-705 95 00, fredrik.nygren@astg.se

För att erhålla ASTGs pressreleaser och rapporter skicka ett e-mail till info@astg.se, skriv Önskar pressrelease, alternativt anmäl Dig på www.astg.se/investerare.

Allmän information

Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ), skall sträva efter att uppnå en marknads-ledande ställning för robusta kundspecifika stabiliserade antennlösningar. Detta skall uppnås genom att kombinera C2SATs kompetens och kunnande inom stabiliserade antennplattformar och AIMS kompetens inom avancerade tröghetssensorsystem. Advanced Stabilized Technologies Group skall därigenom kunna erbjuda de mest krävande kunderna tekniskt unika och kostnadseffektiva lösningar samt även robusta och kostnadseffektiva standardlösningar.

ASTG äger 100 procent av C2SAT communications AB, C2SAT Communications Technology AB, C2SAT Asia Pacific (Pte.) Ltd och Advanced Inertial Measurements Systems Sweden AB, (“AIMS”).

ASTG är noterat på NGM MTF (ASTG) med Mangold som likviditetsgarant (market maker).  

Bolagets adress är Isafjordsgatan 32 B, 164 40 Kista. Bolagets säte är i Stockholm.

Transaktioner med närstående

Bolaget har under 2014 genomfört en emission av aktier i vilken styrelseledamöterna inkl. deras bolag deltog.

Vid utgången av första kvartalet hade bolaget 3,0 MSEK i reverslån från Gestrike Invest AB, Hevonen Invest AB, Swedish Lloyd Ltd, Henrik von Essen samt Jan-Axel Näsman på marknads-mässiga villkor. ASTG hade även en avräkningsfordran på 4 MSEK mot det tidigare moderbolaget ExeoTech Invest AB.

Redovisningsprinciper

De tidigare använda redovisningsprinciperna har inte tillämpats i denna rapport. Numera använder sig företaget av BFNAR 2012:1 de s.k. K3-reglerna såväl för års- som koncernredovisning. Någon detaljerad redovisning av förändringarna p.g.a. detta görs ej i denna rapport eftersom förändringarna är små.

I bolagets koncernredovisning har de i januari förvärvade dotterbolagen konsoliderats fr.o.m. 2014-01-01.

För att visa koncernens utveckling har jämförelsetal för resultaträkningen tagits fram proforma. Underlaget är hämtat ur ExeoTech Invests rapport för Q1 2013 efter reduktion för det resultat som är att hänföra till den kvarvarande ExeoTech-koncernen.

I redovisningen ingår under Q1 för första gången ett projekt där successiv vinstavräkning tillämpas. Projektet löper t o m första halvåret 2016. Då företaget kommer att driva ett antal projekt i framtiden kommer succesiv vinstavräkning generellt att tillämpas.

Styrelsens försäkran

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat.

Stockholm, den 28:e maj 2014

 

Fredrik Gisle, VD Styrelsen i ASTG AB (publ)

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisorer.