2016.02.24 Press release, Regulatory, Report

ASTG: Bokslutskommuniké för perioden 2015-01-01 till 2015-12-31

(För fullständig bokslutskommuniké, inkl tabeller, se bifogad fil).

 – Nettoomsättningen för koncernen Q4 uppgick till 5,1 MSEK (2,6 MSEK) och för helåret till 6,6 MSEK (12,3 MSEK). Moderbolagets nettoomsättning för Q4 uppgick till 0,0 MSEK (0,0 MSEK) och för helåret 1,1 MSEK (0,0 MSEK)                            

– EBITDA för koncernen Q4 uppgick till +1,4 MSEK (-4,7 MSEK) och för helåret till -21,3 MSEK (-22,5 MSEK). Moderbolagets EBITDA för Q4 uppgick till +1,8 MSEK (-1,4 MSEK) och för helåret -11,2 MSEK (-3,3 MSEK).                             

– Koncernens resultat efter finansiella poster för Q4 uppgick till +2,9 MSEK (-7,6 MSEK) och för helåret -39,9 MSEK (-32,7 MSEK). Moderbolagets resultat efter finansiella poster för Q4 uppgick till +0,4 MSEK (-67,6 MSEK) och för helåret -69,7 MSEK (-68,8 MSEK).                

– Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten Q4 uppgick till -0,2 MSEK (-5,6 MSEK) och för helåret till -13,6 MSEK (-20,8 MSEK). Moderbolagets kassaflöde från den löpande verksamheten Q4 uppgick till +0,4 MSEK (-1,2 MSEK) och för helåret till -20,4 MSEK (-0,9 MSEK).                           

– Koncernens och moderbolagets nyinvesteringar i anläggningstillgångar för Q4 och helåret uppgick till 3,9 MSEK (helåret för koncernen fg år 28,8 MSEK och moderbolaget 58,9 MSEK).               

Koncernen och moderbolaget har för helåret 2015 haft en kapitalförsörjning genom 6 stycken registrerade och slutförda emissioner och 4 stycken per rapportdagen ännu ej slutregistrerade emissioner.  

Totalt har tillförts kapital till koncernen och moderbolaget för Q4 om 16,2 MSEK och för helåret 30,1 MSEK.                                            

Nuvarande antal registrerade aktier uppgår till 237.661.092 stycken och efter att samtliga emissioner, (optioner och konvertibler)  slutregistrerats uppgår antalet aktier till 305.661.092 stycke.                      

– Koncernens soliditet var vid utgången av Q4 27,3%  (27,9%) och moderbolagets soliditet vid utgången av Q4 uppgick till 47,7% (75,2%)                      

– Koncernen har under 2015 omstrukturerat sin koncernstruktur och moderbolaget vid utgången av räkenskapsåret endast ett helägt dotterbolag (fg år 4 stycken). Under året har 2 stycken dotterbolag försatts i konkurs och ett dotterbolag är under tvångslikvidation. Dessa åtgärder har medfört att nedskrivningar av innehav i dotterbolag företagits med -56,9 MSEK och belastar moderbolagets resultat som en engångseffekt.                             

– Under Q4 har med stor framgång orderstrukturen och prototypframtagandet säkerställts av såväl kundrelationer, humankapitalet, som med bolagets finansiella förtroende.                          

– Koncernens industriella plattform i form av patent, katalogisering och utveckling har under Q4 överförts och säkrats i sin helhet till moderbolaget. För framtiden är det avsikten att moder- bolaget skall bedriva industriell verksamhet i egen regi och försäljning och utveckling kommer att ske direkt från moderbolaget.    

 

 

Nyckeltal MSEK (koncernen)

Q4

2015

Q4

2014

helår

2015

helår

2014

 
 

Nettoomsättning

 

 

5,1

2,6

6,6

12,3

 
 

EBITDA

 

 

 

1,4

-4,7

-21,3

-22,5

 
 

Resultat efter skatt

 

2,9

-7,6

-39,9

-32,7

 
 

Likvida medel

 

 

0,9

0,0

0,9

0,0

 
 

Resultat per aktie, SEK

 

0,0

-0,09

-0,13

-0,39

 
 

Synligt eget kapital per aktie, SEK

0,02

0,19

0,02

0,19

 
 

Balanslikvidiet

 

 

1,00

0,69

1,00

0,69

 
 

Antal aktier vid rapportperiodens

305 661 092

82 355 453

305 661 092

82 355 453

 

 

VD-ord: (Andreas Adelgren)

Ett historiskt år

2015 blev på många sätt ett historiskt år för ASTG AB. Under våren var jag själv initiativtagare till bildandet av den grupp aktieägare som fått nog av vad vi ansåg vara grov misskötsel av ett företag med produkter av världsklass. Den 30 juli valde sittande styrelse att någon timma före öppnandet av årsstämman att genom pressmeddelande avisera sin avgång. Till ny styrelse valdes Nils Eriksson, Olov Widigsson samt undertecknad. Jag åtog mig även arbetet som VD. Vid det konstituerande styrelsemötet kunde vi konstatera att skulderna uppgick till cirka 40 MSEK medan saldot på bank var 888 kronor.

Några villiga medarbetare i form av anställd personal fanns inte heller att luta sig mot då de få som fortfarande var anställda i dåvarande dotterbolaget C2SAT, först ville få en av den f.d. styrelsen upprättad exponentiell pensionssnurra utbetald innan vidare diskussioner. Vi fick även veta att spanska Indra sagt upp all form av samarbete med ASTG.

 

Räddningsaktion och avsiktsförklaring

Undertecknad presenterade en avsiktsförklaring publikt där varje enskild aktieägare erbjöds möjligheten att både tycka till liksom delta. Med hjälp av några aktieägare, i synnerhet några få större, Reidar Östman, Johannes Svensson och Joakim Ilemark, lyckades ASTG få in 10 MSEK i form av villkorat aktieägartillskott. För varje inbetald krona erhölls rätten att i mars 2017 teckna en ASTG-aktie för 5 öre. Maximal utspädning vid fullt tecknande blir således 10 miljoner aktier.

Med dessa pengar startade en mycket omfattande skuldsanering. All form av egentligt värde såsom ritningar, IP etcetera fanns utspridda hos ett antal teknikkonsultfirmor och utgjorde deras enda säkerhet för deras fordringar mot ASTG-koncernen. Vi gjorde skyndsamt upp med samtliga i denna sfär, det vill säga betalade enligt överenskommelse. De tre dotterbolag som vi i samråd med jurister tvingades titulera bortom all räddning försattes i likvidation/konkurs. Med konkurserna följde en hel del borgensåtagande, där ASTG var en av flera parter. ASTG betalade beträffande lånet till Swedbank och ALMI totalt cirka 5 MSEK, helt utan stöd från någon av de övriga. I de andra fallen kunde uppgörelser slutas med fordringsägarna vilket resulterade i att ASTG enbart betalade sin del av åtagandena. Tilläggas här skall att Exeotech Invest AB som är en av borgenärerna slutit ett avtal med ASTG där samtliga skulder och borgensåtaganden paketerats. Ärar Exeotech Invest AB denna uppgörelse hamnar slutnotan för dem på drygt 5 MSEK gentemot ASTG. Den 31 mars 2016 har vi facit men än så länge har de inkommit med sina veckoinbetalningar enligt avtal. Beträffande Gestrike Invest ABs borgensåtagande ligger våra krav sedan en tid hos kronofogdemyndigheten.

ASTG AB förvärvade sedan inkråmen, det vill säga all form av verktyg, material och rättigheter i samtliga likviderade/konkursade bolag. I början av mars får vi hem alla antenner och en gigantisk mängd reservdelar från Asien.

Under hösten lyckades vi knyta ytterst kompetent personal till bolaget. Under ledning av Thomas Selander har vi idag ett 20-tal av landets absoluta specialister inom VSAT-markanden knutna till bolaget. NDA, så kallade sekretessavtal har upprättats med samtliga.

 

Återupprättat förtroende

ASTG har genom kombinationen städning och kapitalisering och rakhet, öppenhet, ärlighet och unika produkter fått tillbaka både israeliska IAI och spanska Indra som kunder. Dessa företag är i allra högsta grad två giganter. Det finns ingenting som idag tyder på att vi kommer att göra dem besvikna. Istället för att försöka dölja för oss kända tveksamheter i systemen har vi påtalat dem. Vi har även varit lyhörda gentemot kunderna, tagit deras tekniska specifikationer på fullt allvar och arbetar idag med dialog istället för monolog förd av ASTG.

 

Framtidsutsikter

I pressmeddelande daterat 2016-02-18 kunde vi presentera valberedningens förslag på ny styrelse, en styrelse mer än väl skickad för att efter årsstämman i mars leda ASTG in i industri/serietillverkningsfasen. Vi är sedan en tid tillbaka i full färd med att få fram vad vi kallar en dokumenterad produkt. Med detta menas utförda och godkända MIL-tester, så kallade tester för militärt bruk, CE-märkning etcetera. Vi lämnar ingenting åt ödet utan vet att när detta är slutfört har vi en världsprodukt i form av P9an. Vi ser även stor potential i den så kallade P7-antennen. ASTG har mottagit ett antal mycket intressanta förfrågningar, allt från Asien till Nordamerika. Vi är dock övertygade om att vårdar och ärar vi de samarbeten/åtaganden vi har gentemot IAI och Indra så finns där en betydande merförsäljning, så kallade optioner att gå vidare med.

 

Ingenting tyder i skrivande stund på att vi inte skall starta industrifasen redan till hösten. Ordern till Indra kommer allt annat lika, börja distribueras redan under Q1-Q2.

 

ASTG är idag helt skuldfritt, kapitaliserat och väl rustat personellt för att göra år av ord till handling!

 

Kista den 26 februari 2016

 

Andreas Adelgren

 

Resultat och ställning

Koncernens nettoomsättning för fjärde kvartalet 2015 uppgick till 5,1 MSEK (2,6 MSEK) och för helåret 6,6 MSEK (12,3 MSEK). Rörelsekostnaderna för fjärde kvartalet i koncernen uppgick till -17,7 MSEK (-8,6 MSEK) och för helåret -43,8 MSEK (-40,4 MSEK).

Moderbolagets nettoomsättning för fjärde kvartalet 2015 uppgick till 0,0 MSEK (0,0 MSEK) och för helåret 1,1 MSEK (0,0 MSEK). Rörelsekostnaderna för fjärde kvartalet i moderbolaget uppgick till -2,5 MSEK (-1,4 MSEK) och för helåret -18,1 MSEK (-3,3 MSEK).

Verksamheten bedrev under Q4 med stor fokus säkerställandet av katalogiseringen av produkterna samt tog processen av framtagande av prototyper till slutfasen, därav den magra omsättningsutfallet och alltjämt höga kostnadsläget.

 

Finansiell ställning

Vid utgången av Q4 och helåret så uppnådde koncernen en balanslikviditet på 1,00 (0,69) som är ett nyckeltal där koncernens kortfristiga tillgångar sätts i relation till de krotfristiga skulderna.

Koncernens soliditet uppgick vid utgången av Q4 till 27,3% (27,9%) och det kan konstateras att ytterligare kapitaltillskott kommer att behövas under 2016 för att färdigställa processerna till färdigställda produkter för serietillverkning och försäljning.

 

Kassaflöde

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten Q4 uppgick till -0,2 MSEK (-5,6 MSEK) och för helåret -13,6 MSEK (20,8 MSEK). Trots ett minskat kassaflöde ut netto, så är det negativa kassaflödet hänförligt till den process som verksamheten befinner sig i och främst då att försäljningen inte nått faktureringsbart läge. Detta till trots så kunde moderbolaget för Q4 uppvisa ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten om +0,4 MSEK (-1,2 MSEK) och det skall poängteras att all försäljning och kostnader av slututveckling av produkterna i Q4 tas direkt i moderbolaget. För helåret uppvisar moderbolaget ett kassaflöde från den löpande verksamheten om -20,4 MSEK (-0,9 MSEK)

 

Investeringar

Koncernen och moderbolaget har under Q4 och helåret företagit nyinvesteringar genom förvärv av patent- och källkodsrättigheter knutna till förestående antennproduktion, investeringen uppgår till 1,0 MSEK och redovisas i balansräkningen under immateriella anläggningstillgångar. Utöver detta, och också under Q4 har koncernen och moderbolaget företagit nyinvesteringar i prototyptillverkade antenner genom en aktivering av arbete för egen räkning om 2,9 MSEK som redovisas under balanserade utvecklingskostnader. Totalt har koncernen via moderbolaget således nyinvesterat under Q4 och helåret 3,9 MSEK (koncernen på helår 28,8 MSEK och moderbolaget på helår 58,9 MSEK). I jämförelsetalen fg år ingår precis som utfallet under Q4 och helåret samtliga investeringar i anläggningstillgångar. 

 

Transaktioner med närstående

Med hänsyn tagen till bolaget finansiella situation och botten-noteringen av aktien i augusti 2015, så arbetades fram ett optionsprogram som bland annat riktades till för personer med insyn styrelserepresentation. Programmets syfte var i huvudsak att återställa bolagets förtroende och att genom detta förtroende och denna informationsspridningsinsats börskursen skulle återhämta sig till en nivå som gjorde det vettigt att företa ytterligare emissionsprogram för att säkerställa bolagets finansiering. Optionsprogrammet har inget inslag av arbetsprestationsinsats och har som villkor att börskursen och förtroende långsiktigt skall återhämtas genom att börskursen skall synliggöra det underliggande värdet på den tekniska plattform som bolaget besitter och för att programmet skall falla ut så skall börskursen ha nått minimum 50 öre den 31/3-2017 från startläget 8 öre – Aug 2015. Programmet riktades till personer i styrelsen och personer med hög status för att vederhäftigt återberätta och återställa förtroendet och synliggöra det underliggande värdet i den industriella plattformen. Programmet består av 18 miljoner aktier till en teckningsrätt om 15 öre för inlösen mars 2017 såvida börskursen återhämtat sig till 50 öre. Programmet röstades igenom på extra bolagsstämma den 27 november 2015 och aktieantalet är inberäknat i det totalantal om 305.661.092 st aktier som presenteras i denna rapport.

Personer i styrelsen har också tecknat separat konsultavtal för insatser utanför styrelsearbetet, och dessa uppdragsavtal är på marknadsmässiga villkor och baseras på avrop för bolagets behov – under 2015 har inga arvode utbetalats eller kostnadsförts annat än utlägg till självkostnadspris för bland annat resor och logi vid säljmöten mm.

 

Väsentliga händelser under perioden 2015-10-01 till och med 2015-12-31

9/10 ASTG publicerar ny kompletterad halvårsrapport

14/10 ASTG och GEM ingår slutuppgörelse

15/10 ASTG uppdaterar marknaden runt det helägda dotterbolaget AIMS

15/10 Den före detta huvudägaren Gästrike Invest AB får samtliga sina ASTG-aktier försålda

22/10 Förtydligande kommuniceras runt R-Östman Invest ABs roll runt slutuppgörelsen mellan ASTG och GEM

23/10 ASTG förvärvar inkråmen i C2SAT-bolagen

28/10 ASTG offentliggör insynsköp i bolaget

3/11 ASTG knyter operativa nyckelpersoner till bolaget

5/11 ASTG kallar till extra bolagsstämma

6/11 ASTG förstärker bolagets ekonomistyrning genom Otto Persson

10/11 ASTG överlämnar regressärende runt Gästrike Invest AB till kronofogen

17/11 Israeliska IAI bekräftar och utökar samarbetet runt P9-antennerna

24/11 ASTG och Exeotech Invest AB når slutuppgörelse rörande Exeotech Invest ABs skuld till ASTG

27/11 ASTG genomför extra bolagsstämma

7/12 ASTG och LCDC återupptar samarbete

9/12 ASTG meddelar insynsköp av aktier

11/12 Huvudägaren Reidar Östman ökar sitt ägande ytterligare

18/12 ASTG erhåller förfrågan från spanska Indra rörande P7-samarbete

21/12 ASTG låter meddela att Exeotech Invest ABs amorteringar löper planenligt

21/12 Ett antal insynspersoner ökar sitt ägande ytterligare i bolaget

22/12 ASTG meddelar att förra styrelsen ”läkt en påkommen skada” och krav på cirka 3,5 MSEK mot ASTG dras tillbaka av extern part

28/12 Insynspersoner fortsätter köpa aktier i bolaget

30/12 Bolagets VD Andreas Adelgren säljer cirka 11 % av sina aktier i ASTG

 

Väsentliga händelser efter periodens slut

15/1 ASTG och spanska Indra ingår långsiktigt samarbete

18/1 ASTG avslutar Asienäventyret och förvärvarr samtidigt inkråmet i C2SAT Asia Pacific

18/1 ASTG tillsätter ny valberedning

26/1 Nya insynsköp i ASTG av bland annat VD, styrelseordförande med flera

27/1 En oberoende artikel publiceras av beQuoted utan ASTGs vetskap där bland annat marsleveranser slås fast. I skrivande stund inom ramen för ”allt annat lika” kommer leveranser ske till spanska Indra nu i mars

28/1 Huvudägaren Reidar Östman fortsätter att köpa aktier i ASTG

5/2 ASTG meddelar att den långsiktiga finansieringen är löst

11/2 Kompetensförstärkning i form av Clyde Robson meddelas

16/2 ASTG förtydligar samarbetet med israeliska IAI. Leveranskrav i mars är genom 100 procentigt samförstånd inte längre något som krävs för att ära samarbetet

17/2 ASTG förstärker ytterligare kompetensförsörjningen på tekniksidan genom Jan Otterling

18/2 Valberedningen i ASTG kan presentera den nytilltänkta styrelsen vars personer tackat ja. Majoriteten av aktieägarna kommer att vi årsstämman i mars rösta för valberedningens förslag

 

Styrelseordförandens ord (Nils Eriksson):

 

Det stora underskottet i bokslutet kan upplevas skrämmande, men är ett resultat av flera års vanskötsel.

Efter en systematisk genomgång av ASTG, som bl.a. medfört att vi rensat bort stora skulder och avvecklat onödiga dotterbolag, har vi nu ett företag som har goda möjligheter att nå framgång.

Förtroende för ASTG har återskapats hos presumtiva kunder och leverantörer genom en ny värdegrund i företaget.

Vi har lyckats knyta till oss mycket hög kompetens och driver nu ett nära samarbete med flera strategiska kunder. Vår förhoppning är att vi under andra halvåret 2016 ska komma igång med kontinuerliga leveranser.

Förändringsarbetet har varit möjligt genom kraftfullt engagemang från styrelseledamöter och förtroende från några större aktieägare.

 

Kista den 26 februari 2016

Nils Eriksson

 

Framtidsbedömning marknad produkt och bolag

Moderbolaget och koncernen har under Q1 -2016 företagit en kapitaltillförsel genom ett konvertibellån efter bemyndigande från extra bolagsstämma den 27 november 2015. Detta kapitaltillskott bedömmer styrelsen vara tillräckligt för att säkerställa kapitalbehov till första leverans och fakturering kan ske för de förestående orderstruktur som finns.

Baserat på befintliga ordrar och pågående diskussioner samt en anpassning av verksamheten för att gå i serieproduktion, så är bedömningen att 2016 och framtiden har goda förutsättningar för en lyckad lansering av ett färdigställande av produktsortimentet och därmed en verksamhet som med egen intjäning kan försörja både framtida kapitalbehov men också lämna ett överskott för disposition.

Det är också styrelsens bedömning att bolaget före Q2-2016 kan och skall presentera underlag om säkerställande av finansiering för upphävande av den observationsspärr som för närvarande råder på aktiens notering.

 

Redovisningsprinciper

Rapporten är upprättad och tillämpar årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 (K3) vid upprättandet av finansiella rapporter.

 

Framtida rapporteringstillfälle

Delårsrapport för januari – mars (Q1) 2016 lämnas måndagen den 30 maj 2016

Delårsrapport för januari – juni (Q2) 2016 lämnas fredagen den 26 augusti 2016

Delårsrapport för januari – september (Q3) 2016 lämnas tisdagen den 29 november 2016

Bokslutskommuniké för 2016 lämnas måndagen den 27 februari 2017

 

Årsstämma och årsredovisning

Årsstämman planeras äga rum tisdagen den 29 mars 2016 i Kista. Klockslag och plats meddelas senare. Slutreviderad årsredovisning för 2015 publiceras innan årsstämman och hålls tillgänglig på bolagets kontor och skickas med post till de aktieägare som önskar få den hemsänd.

 

 

Kontaktinformation:

Nils Eriksson, styrelsens ordförande, 070-341 74 86

Olov Widigsson, ordinarie ledamot, 070-488 48 86

Andreas Adelsgren, verkställande direktör, 072-73 74 317

 

Kista den 26 februari 2016

 

(ASTG) – ADVANCED STABILIZED TECHNOLOGIES GROUP AB (publ)

Org nr 556943-8442

 

Styrelsen och verkställande direktören