2015.02.27 Press release, Regulatory, Report

ASTG: Bokslutskommuniké för perioden 2014-01-01 till 2014-12-31

  • Nettoomsättningen för Q4 uppgick till 2,6 MSEK (3,5 MSEK) och för helåret till 21,8 MSEK (11,5 MSEK).
  • EBITDA för Q4 uppgick till -6,0 MSEK (-6,1 MSEK) och för helåret 2014 till -19,0 MSEK (-22,4 MESK).
  • Kostnader av engångskaraktär belastar resultatet med 1,6 MSEK i Q4 och för helåret med 3,0 MSEK.
  • Orderingång för Q4 uppgick till 0,6 MSEK (3,3 MSEK) och för helåret till 15,7 MSEK (36,9 MSEK).
  • Orderbok per den siste december uppgick till 33,5 MSEK (28,0 MSEK).
  • Resultat efter finansiella poster för Q4 uppgick till -7,6 MSEK (-10,9 MSEK) och för helåret till -28,1 MSEK (-43,6 MSEK).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten under Q4 var -0,6 MSEK och för helåret -13,9 MSEK.
  • Koncernens soliditet var vid årsskiftet 30 %.
  • Begränsade resurser medförde att uppsatta mål för 2014 inte uppnåddes.
  • Tidigare målsättning avseende försäljning, vinstmarginal och positivt kassaflöde inom tre år kvarstår men kräver förstärkta resurser för att realiseras.

Nyckeltal, MSEK

okt-dec     2014

okt-dec     2013*

helår     2014

helår    2013*

Nettoomsättning

2,6

3,5

21,8

11,5

EBITDA

-6,0

-6,1

-19,0

-22,4

Resultat efter skatt

-7,6

-10,9

-28,1

-43,6

Likvida medel

0,0

**

0,0

**

Resultat per aktie, före utspädning, SEK

-0,10

**

-0,46

**

Resultat per aktie, efter utspädning, SEK

-0,10

**

-0,46

**

Orderingång, MSEK

Orderbok, MSEK

0,6

33,5

3,3

28,0

15,7

33,5

36,9

28,0

*Kolumnen avser proformasiffror som bygger på dotterbolagens samt  ExeoTech Invest ABs siffror för denna period

**Jämförelsetal finns ej

VD Ord – Tillväxt, men bristande resurser gör att mål inte nåddes

Förseningar hänförliga till begränsade resurser gjorde att vi inte nådde uppsatta mål för innevarande år. Trots förseningar är vi på rätt väg, även om det inte går lika fort som vi hoppats. Vi brottas fortsatt med begränsade resurser både personellt och finansiellt, vilket gör att vi idag inte fullt ut kan utnyttja den potential som finns till hands, tack vare våra nya produkter och referenskunder.

Arbete pågår kontinuerligt med att förbättra resurssituationen. Från stycket ”Väsentliga händelser” kan bl. a utläsas att aktivitetsnivån är hög.

För 2014 ökade nettoomsättningen med cirka 90 % till 21,8 MSEK och förlusten på EBITDA nivå minskade med 15 % till -19,0 MSEK, trots att det belastas med engångskostnader om cirka 3,0 MSEK hänförliga till IAI, en uppgörelse med en tidigare kund till AIMS samt att tidigare balanserade utvecklingsprojekt i AIMS har skrivits bort. Resultat efter finansiella poster har förbättrats med cirka 36 %, till -28,1 MSEK jämfört med -43,6 MSEK motsvarande period 2013. 

Vår balansräkning är fortsatt bra med en soliditet på ca 30 % men vi lider av begränsad likviditet. Med befintliga projekt och pågående diskussioner både med potentiella och befintliga kunder kan fortsatt stark försäljningstillväxt och resultatförbättring uppnås. Ökningstakten hämmas dock av våra begränsade resurser, inte bara finansiellt utan även personellt.

Våra målsättningar sedan tidigare kvarstår, men för att de skall kunna realiseras krävs att vi kommer till rätta med bristande resurser.

Resultat och omsättning

Koncernens nettoomsättning för fjärde kvartalet uppgick till 2,6 MSEK (3,5 MSEK) och resultat efter finansiella intäkter till -7,6 MSEK (-10,9 MSEK). Rörelsekostnader uppgick till -8,6 MSEK (-10,2 MSEK). EBITDA för fjärde kvartalet uppgick till -6,0 MSEK (-6,1 MSEK). Av- och nedskrivningarna uppgick till -1,4 MSEK (-3,0 MSEK). Finansiella kostnader om -0,2 MSEK (-1,8 MSEK) under kvartalet består dels av räntor om -0,9 MSEK, dels 0,7 MSEK i valutakursdifferenser. Orderingång för kvartalet uppgick till 0,6 MSEK (3,3 MSEK). Orderboken per den siste december uppgick till 33,5 MSEK (28,0 MSEK).

Koncernens nettoomsättning för 2014 uppgick till 21,8 MSEK (11,5 MSEK) och resultat efter finansiella intäkter till -28,1 MSEK (-43,6 MSEK). Rörelsekostnader uppgick till -41,2 MSEK (-33,9 MSEK). EBITDA för helåret uppgick till -19,0 MSEK (-22,4 MSEK). Av- och nedskrivningarna uppgick till -6,8 MSEK (-12,1 MSEK). Finansiella kostnader om -2,3 MSEK (-9,2 MSEK) under helåret består dels av räntor om -3,9 MSEK, men även 1,6 MSEK i valutakursdifferenser.

Kassaflöde från den löpande verksamheten under fjärde kvartalet var -0,6 MSEK och för helåret uppgick det till -13,9 MSEK.

Fördelning försäljning (MSEK)

 

Q4

Q4

(%)

 

 

(%)

 

2014

2013

Förändring

2014

2013

Förändring

Antenner, Kommersiella

0,2

1,5

-86,7

3,9

4,7

-17,0

Utvecklingsprojekt

2,0

1,7

17,6

16,5

4,9

236,7

Eftermarknadsförsäljning

0,4

0,2

0,0

1,3

1,4

-7,1

AIMS

0,0

0,0

0,0

0,1

0,4

-75,0

Övrigt

0,0

0,1

-100,0

0,0

0,1

-100,0

Totalt

2,6

3,5

-25,7

21,8

11,5

89,6

 

Fördelning försäljning (MSEK)

 

Q4

Q4

(%)

 

 

(%)

 

2014

2013

Förändring

2014

2013

Förändring

Europa

0,0

1,0

-100,0

2,2

3,3

-33,3

Asien

2,6

2,5

4,0

19,6

8,2

139,0

Totalt

2,6

3,5

-25,7

21,8

11,5

89,6

 

Investeringar

Investeringar i materiella anläggningstillgångar under fjärde kvartalet uppgick till -0,3 MSEK (0,0 MSEK). Investeringar i forskning och utveckling uppgick -1,4 MSEK (0,2 MSEK).

Investeringar i materiella anläggningstillgångar för helåret 2014 uppgick till 0,8 MSEK (0,0 MSEK). Investeringar i forskning och utveckling uppgick till 3,6 MSEK (0,4 MSEK)

Finansiell ställning

Likvida medel uppgick till 0,0 MSEK per den siste december. Räntebärande skulder uppgick vid samma tidpunkt till 17,0 MSEK.

Koncernens soliditet per den siste december uppgick till 30 %.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

I oktober, slutfördes hos C2SATs svenska produktionspartner, Högbloms Legomontage AB (”Högbloms”) i Vallentuna, framgångsrikt s.k. FAT (Factory Acceptance Test) av den första specialanpassade C-bandsantennen avsedd för att användas i ett större gasprojekt i Pacific-regionen. Denna FAT har föregåtts av en period av omfattande tester där bl.a. C2SATs nya radiolösning verifierats.

Den antenn som nu levereras från Högbloms är inte bara den första av en serie specialanpassade C-bandsantenner, där C2SAT då hade tre i beställning och förväntas ytterligare beställning när dessa tre levererats, utan även den första C-bandsantennen med C2SATs nya förbättrade radiolösning. Med denna radiolösning är C2SAT ”best in class” vad gäller radioprestanda bland maritima C-bandsantenner. Den nya C-bandsantennen, C2SAT C240, bygger vidare på C2SATs unika och robusta antennrobot som uppgraderats med en ny antennlösning med möjligheten att använda högre uteffekt än i tidigare version samt ny förbättrad och väsentligt lättare radom. Detta stärker väsentligt C2SATs konkurrenskraft.

I slutet av oktober skedde leverans till Keppel Fels Ltd i Singapore, världens ledande leverantör av mobila offshoreriggar, av den C2SAT C240 antenn som tidigare i oktober levererats från C2SATs produktionspartner, Högbloms.

I november har styrelseledamot Carl-Otto Dahlberg, på egen begäran, avgått ur Advanced Stabilized Technologies Group ABs (publ) styrelse.

I december har Jonas Rosenkvist anställts som Chief Operating Officer (COO) för att tillsammans med VD Jan Otterling medverka i arbetet med att se över organisationen och strukturer samt effektivisera ASTG. Jonas har de senaste åren jobbat med Interim Management inom flera olika branscher med bl. a Grant Thornton, Telge Nät AB, The Online Backup Company AS. Jonas har även ett förflutet på ledande befattningar inom bygg, finans och IT. Jonas ingår i ledningsgruppen för ASTG.

C2SAT kunde i december leverera den första prototypen till IAI, Israel Aerospace Industries. Gemensamma tester kommer att ske tillsammans med IAI under våren och därefter inleds serieleveranser som väntas pågå åtminstone till och med 2017.

Väsentliga händelser efter perioden

I januari kunde meddelas att AIMS har strax innan jul färdigställt ett distributörsavtal med Beijing Taihang Age Technology Co. Ltd i Kina. Beijing Taihang Age Technology utvecklar system inom simulering och buss-kommunikation med fokus på flyg- och fordonsindustrin.

Beijing Taihang Age Technology har visat ett stort intresse för AIMS produkter och kommer initialt att marknadsföra AIMS FOG IMU för den kinesiska marknaden. AIMS FOG IMU är ur AIMS produktportfölj den produkt som har högst prestanda med fiberoptiska gyron för krävande applikationer.

I januari meddelade C2SAT att samarbetet med Fong’s Advanced Technology (Pte) Ltd i Singapore avslutas och att all antenntillverkning koncentreras till C2SATs produktionspartner Högbloms Lego-montage AB. Detta sker mot bakgrund av C2SATs allt tydligare fokuseringen på utvecklingsprojekt. Det vill säga där C2SAT tar fram kundspecifika antennlösningar baserat på C2Sats antennrobot, där nära samarbete mellan produktion och C2SATs utvecklingsavdelning är avgörande för hög kvalitet och kostnadseffektivitet.

C2SAT erhöll i januari ytterligare en order från AICOX Soluciones S.A. på en s.k. BAM antenn (Buque de Acción Marítima), d v s C2SATs antennrobot kombinerad med Indras X-bands radiolösning, för leverans i februari 2015. Detta innebär att C2SAT till dags dato levererat totalt 15 s.k. BAM antenner.

C2SAT kunde i början av februari leverera den andra prototypen till IAI, Israel Aerospace Industries. Konfigurationen mellan den första och den andra antennen prototypen till IAI skiljer sig åt. Nu kvarstår gemensamma tester tillsammans med IAI under våren och därefter inleds serieleveranser som väntas pågå åtminstone till och med 2017. Leveransen innebär också att C2SAT nu kan visa upp C2SATs nya produkter för övriga potentiella kunder och därigenom slutföra diskussioner med andra intressenter om nya order, men även att optioner under befintliga kontrakt kan komma att utnyttjas.

I februari erhöll AIMS en första order på en AIMS FOG IMU från AIMS distributör Beijing Taihang Age Technology Co. Ltd i Kina som utvecklar system inom simulering och buss-kommunikation med fokus på flyg- och fordonsindustrin. AIMS FOG IMU är ur AIMS produktportfölj den produkt som har högst prestanda med fiberoptiska gyron för krävande applikationer.

ASTG har tillsammans med SETEX i februari tecknat en så kallad MOU (Memorandum Of Understanding), en avsiktsförklaring, att gemensamt utveckla båda företagens affärer i Brasilien. Samarbetet med SETEX har inletts på grund av det stora intresset för ASTGs produkter i Brasilien och med anledning av att det i Latinamerika krävs en lokal representant för att komma in på marknaden och få kontrakt. I ett första steg ska ASTG och SETEX gemensamt presentera ASTGs produkter för en handfull potentiella kunder. Nästa steg i processen är att ingå avtal om djupare samarbete.

Styrelsen i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) (”ASTG”) har i februari beslutat kalla till extra bolagsstämma den 9 mars 2015 för att besluta om dels ny styrelse, dels emissionsbemyndigande. Detta sker mot bakgrund av de förändringar som skett i Bolaget under hösten, med en ny ledning, ett tydligare strategiskt fokus samt förändringar i bolagets ägarstruktur.

Olle Widigsson föreslås som ny ordinarie styrelsemedlem. Vidare föreslås omval av Fredrik Nygren och Henrik von Essen. I samband med detta lämnar även Jan-Axel Näsman och Olof Stjernberg styrelsen. Förslaget stöds av aktieägare som representerar cirka 49 % av det totala antalet aktier och röster i ASTG. Avsikten är att styrelsen kommer att kompletteras i samband med ordinarie bolagsstämma. Därtill förslås att stämman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Framtidsutsikter

Baserat på befintliga projekt och pågående diskussioner med potentiella och befintliga kunder förväntas ASTG kunna uppvisa fortsatt stark försäljningstillväxt och förbättrat resultat. Ökningstakten hämmas dock av begränsade resurser, både personellt och finansiellt. Målsättning att inom tre år kunna uppnå en försäljning om minst 150 MSEK och en vinstmarginal om minst 10 % samt positivt kassaflöde kvarstår.

Nästa rapporttillfälle

Rapport för första kvartalet 2015 kommer att lämnas fredagen den 29 maj 2015.

Kontaktinformation

Jan Otterling, VD                                         08-705 95 00, jan.otterling@astg.se

Fredrik Nygren, styrelseordförande              08-705 95 00, fredrik.nygren@astg.se

För att erhålla ASTGs pressreleaser och rapporter skicka ett e-mail till info@astg.se, skriv Önskar pressrelease, alternativt anmäl Dig på www.astg.se/investerare.

Allmän information

Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ), skall sträva efter att uppnå en marknads-ledande ställning för robusta kundspecifika stabiliserade antennlösningar. Detta skall uppnås genom att kombinera C2SATs kompetens och kunnande inom stabiliserade antennplattformar och AIMS kompetens inom avancerade tröghetssensorsystem. Advanced Stabilized Technologies Group skall därigenom kunna erbjuda de mest krävande kunderna tekniskt unika och kostnadseffektiva lösningar samt även robusta och kostnadseffektiva standardlösningar.

ASTG äger 100 procent av C2SAT communications AB, C2SAT Communications Technology AB, C2SAT Asia Pacific (Pte.) Ltd och Advanced Inertial Measurements Systems Sweden AB, (“AIMS”).

ASTG är noterat på NGM MTF (ASTG) med Mangold som likviditetsgarant (market maker).  Bolagets adress är Isafjordsgatan 32 B, 164 40 Kista. Bolagets säte är i Stockholm.

Transaktioner med närstående

Bolaget har under 2014 genomfört en nyemission samt inlösen av teckningsoptioner i vilken styrelseledamöterna inkl. deras bolag deltog.

Vid utgången av fjärde kvartalet hade bolaget 1,0 MSEK i reverslån från Hevonen Invest AB, Gestrike Invest AB, Swedish Lloyd Ltd, Henrik von Essen samt Jan-Axel Näsman på marknadsmässiga villkor. ASTG har även en nettofordran på det tidigare moderbolaget ExeoTech Invest AB (publ) om 5,6 MSEK.

Redovisningsprinciper

De tidigare använda redovisningsprinciperna har inte tillämpats i denna rapport. Numera använder sig företaget av BFNAR 2012:1 de s.k. K3-reglerna såväl för års- som koncernredovisning. Någon detaljerad redovisning av förändringarna p.g.a. detta görs ej i denna rapport eftersom förändringarna är små. I bolagets koncernredovisning har de i januari förvärvade dotterbolagen konsoliderats fr.o.m. 2014-01-01. För att visa koncernens utveckling har jämförelsetal för resultaträkningen tagits fram proforma. Underlaget är hämtat ur ExeoTech Invests Årsredovisning för 2013 efter reduktion för det resultat som är att hänföra till den kvarvarande ExeoTech-koncernen.

I redovisningen ingår sedan Q1 för första gången projekt där successiv vinstavräkning tillämpas. Då företaget kommer att driva ett antal projekt i framtiden kommer succesiv vinstavräkning generellt att tillämpas.

Stockholm, den 27:e februari 2015

Styrelsen i ASTG AB (publ)

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisorer.