2015.07.15 Press release, Regulatory, Report

ASTG: ASTG offentliggör årsredovisning för 2014 med förtydligande av upplysning av särskild betydelse i revisionsberättelsen

STOCKHOLM, SVERIGE, 15 juli 2015 – (NGM MTF, ASTG). Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)

Styrelsen för Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) (”ASTG”) vill förtydliga, enligt noteringskravet, att det i revisionsberättelsen där revisorerna tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret för verksamhetsåret 2014 finns upplysning av särskild betydelse och anmärkningar enligt nedan.

Upplysning av särskild betydelse

Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa uppmärksamhet på styrelsens och verkställande direktörens uttalande, i förvaltningsberättelsen under avsnittet ”väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer”, om bolagets finansieringssituation. Bolagets likvida medel var vid utgången av 2014 0,0 Mkr. För att hantera kortsiktiga behov av likviditet efter 2014 års förluster har styrelsen och VD för avsikt att genomföra emissioner av aktier inom ramen för avtalet med GEM samt erhålla kapital från externa finansiärer. Enligt vår bedömning är det av väsentlig betydelse att dessa planerade åtgärder, vid behov, genomförs för att säkerställa bolagets rörelsekapitalfinansiering och fortsatta drift.

Anmärkningar

Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi anmärka på att bolagets styrelse och VD brustit i att organisera den interna kontrollen över redovisningen på ett betryggande sätt, vilket innebär en överträdelse av 8 kap. 4 § aktiebolagslagen. Detta har medfört: 

– att årsredovisning ej kunnat avlämnas inom lagstadgad tid

– att årsstämman 2015 inte kunnat avhållas inom lagstadgad tid

– att väsentliga justeringar har skett i resultaträkning och finansiell ställning för koncernen efter tiden för avlämnade av bolagets bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2014. Justeringarna avser främst intäktsavräkning i bolagets fastprisprojekt.

– att bolagets mellanhavande gentemot det närstående bolaget ExeoTech Invest inte kunnat följas upp på ett betryggande sätt.

Vi vill även anmärka på att bolagets styrelseledamöter Henrik von Essen samt Fredrik Nygren den 26 mars 2014 tecknat ett avtal om borgensförbindelse för det närstående bolaget ExeoTech Invest AB. Avtalet har tecknat i strid med jävsreglerna i 8 kap 23 § aktiebolagen och är därmed ogiltigt.

Avvikelser från bokslutskommunikén

Sedan bokslutskommunikén avgivits så har bolaget valt att belasta 2014 års resultat med ett antal engångskostnader, vilket påverkat resultat negativt enligt nedan. I tillägg har det i samband med årsredovisning och en förändrad kontraktsstruktur med framförallt IAI medfört ändrade principer för intäktsavräkning i fastprisprojekt. Detta har påverkat intäkterna negativt utan att det haft någon större resultatpåverkan. På följande punkter avviker därför årsredovisningen från bokslutskommunikén.

Redovisade intäkter uppgår till 18,0 MESK mot tidigare 22,8 MSEK, vilket framförallt beror på förändrad kontraktsstruktur för fastprisprojekt som redovisas enligt successiv vinstavräkning där en förändrad kontraktsstruktur innebär att en större del av intäkterna mot tidigare utfaller i samband med leveranser och inte under utvecklingsfasen.

Det slutliga rörelseresultatet i årsredovisningen är -30,9 MSEK jämfört med redovisat utfall i boksluts-kommunikén om -25,8 MSEK. Avvikelsen förklaras framförallt av att bolaget sedan boksluts-kommunikén valt att skriva bort samtliga produktionsrelaterade tillgångar i Singapore samt att samtliga uppsägningskostnader nu belastar resultatet för 2014. Detta medför även att resultat efter finansiella kostnader avviker från bokslutskommunikén. Resultat efter finansiella kostnader uppgår enligt årsredovisningen till -32,7 MSEK mot tidigare redovisat -28,1 MSEK i bokslutskommunikén.

 

Styrelsen

 

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)

I ASTG ingår de helägda dotterbolagen C2SAT communications AB, C2SAT Communications Technology AB, C2SAT Asia Pacific (Pte.) Ltd samt AIMS AB.

C2SAT communications AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserade VSAT antenner för framförallt marina installationer. C2SAT Communications Technology AB, ansvarar för utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. C2SAT Asia Pacific ansvarar för försäljningen, att bygga upp, koordinera och stödja nätverk av distributörer och service- och installationspartners i Sydostasien, baserat på lokal produktion i Singapore. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMUer som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm. ASTGs aktie är noterad på NGM Nordic MTF med Mangold Fondkommission AB som bolagets mentor och likviditetsgarant (market maker).

För mer information, kontakta: 

Fredrik Nygren, Styrelseordförande, fredrik.nygren@astg.se    

Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)

Isafjordsgatan 32 B, 164 40 Kista, Sverige  

www.astg.se                                 

Tel: 08-705 95 00