2015.06.04 Press release, Regulatory

ASTG: ASTG: Kallelse till Årsstämma 2015

Aktieägarna i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ), org.nr 556943-8442, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 juni 2015 kl. 10.00 på bolagets kontor, Isafjordsgatan 32 B, 6 tr, 164 40 Kista. Registrering till årsstämman börjar kl. 09.00.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall

dels                vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 24 juni 2015,

dels               anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 24 juni 2015, under adress Advanced Stabilized Technologies Group AB, ”Stämma”, Isafjordsgatan 32 B, 6 tr, 164 40 Kista eller via e-post till stamma@astg.se.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt uppgift om eventuella biträden.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta på stämman, tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast onsdagen den 24 juni 2015, vilket innebär att aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före detta datum.

Kallelse

Kallelse har skett genom införande i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att hållas tillgänglig på bolagets hemsida: www.astg.se. Kallelsen skickas genast och utan kostnad till de aktieägare som begär det samt uppger sin postadress. Sådan begäran kan framställas på samma sätt som anmälan till stämman ska göras enligt ovan.

 

Stockholm i juni 2015

Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)

Styrelsen

 

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB

I ASTG ingår de helägda dotterbolagen C2SAT communications AB, C2SAT Communications Technology AB, C2SAT Asia Pacific (Pte.) Ltd samt AIMS AB.

C2SAT communications AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserade VSAT antenner för framförallt marina installationer. C2SAT Communications Technology AB, ansvarar för utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. C2SAT Asia Pacific ansvarar för försäljningen, att bygga upp, koordinera och stödja nätverk av distributörer och service- och installationspartners i Sydostasien. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU:er som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm.

För mer information, kontakta: 

Fredrik Nygren, styrelseordförande

Advanced Stabilized Technologies Group AB

Isafjordsgatan 32B, 164 40 Kista, Sverige  

www.astg.se                                 

Tel: 08-705 95 00, fredrik.nygren@astg.se