2015.07.31 Press release, Regulatory

ASTG: ASTG har genomfört årsstämma den 30 juli 2015

Den nya styrelsen i ASTG ( se nedan ) vill vara ytterst tydlig med att vi nu påbörjar ett intensivt städnings och räddningsarbete kring Bolaget. Vår målsättning är att vända på alla stenar, besöka kunder, bena ut kända liksom säkert okända fordringar mot Bolaget samt presentera verkligheten för marknaden och Bolagets hårt prövade aktieägare. Allt som är av väsentlig karaktär för Bolaget och dess ägare skall så fort det kommer oss till del kommuniceras.

ÅRSSTÄMMA Plats: Memory Hotel, Kista  

§ 1      Årsstämmans öppnande Konstaterades att Henrik von Essen och Fredrik Nygren hade meddelat sin avgång ur bolagets styrelse genom ett pressmeddelande samma morgon och att ingen av dem var närvarande. Öppnades årsstämman av Reidar Östman.

§ 2     Val av ordförande vid årsstämman Valdes Gunnar Ek till ordförande vid årsstämman.

§ 3     Upprättande och godkännande av röstlängd En preliminär röstlängd hade distribuerats till de närvarande aktieägarna. Ordföranden ombad aktieägarna att anmäla eventuella justeringar till röstlängden. Godkändes röstlängden med av aktieägarna föreslagna korrigeringar enligt Bilaga 1.

§ 4     Godkännande av dagordning Ordföranden redogjorde för att bolagets tidigare VD hade avgått och inte var närvarande på årsstämman. Beslutades att punkten § 8 på den i kallelsen intagna dagordningen därför skulle utgå. Vidare redogjorde ordföranden för att den tidigare styrelsen för bolaget inte hade presenterat några förslag avseende punkterna § 16 – § 18 på den i kallelsen intagna dagordningen och beslutade årsstämman att även dessa punkter skulle utgå. Beslutade årsstämman att godkänna dagordningen enligt kallelse daterad i juli 2015 med nämnda reservationer.

§ 5     Val av en eller två justeringspersoner Valdes Reidar Östman och Björn Holmgren till justeringspersoner. Upplyste ordföranden i detta sammanhang om att Sara Göthlin skulle föra protokollet vid årsstämman.

§ 6      Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad Förklarades att kallelse till stämman skett i behörig ordning.

§ 7    Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse Framlades årsredovisning samt koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 samt föredrogs revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen av revisorn Tobias Stråhle. Tobias Stråhle svarade därefter på frågor från aktieägarna.

Årsstämman noterade att den styrelse som skrivit under redovisningen inte var närvarande på årsstämman samt att bolagets årsredovisning samt koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 inte funnits tillgängliga för aktieägarna under den lagstadgade tiden före årsstämman. Fastslog årsstämman mot den bakgrunden att årsredovisning och revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse var framlagda.

Därefter följde anföranden från aktieägarna Nils Eriksson, Andreas Adelgren, Olov Widingsson, Björn Holmgren samt Reidar Östman.

§ 8     Verkställande direktörens anförande (utgår)

§ 9    Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning Fastställdes enhälligt resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernen.

§ 10     Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att av de vinstmedel som stod till stämmans förfogande (51 077 953 kronor), skulle hela summan om 51 077 953 kronor balanseras i ny räkning.   

§ 11        Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD Årsstämman beslutade att frågan om ansvarsfrihet för VD och styrelse avseende räkenskapsåret 2014 skulle prövas på individuell basis.

    Beslutade årsstämman att ansvarsfrihet skulle beviljas bolagets tidigare VD Jan Otterling för räkenskapsåret 2014. Aktiespararna reserverade sig mot detta beslut.  

    Beslutade årsstämman att ansvarsfrihet inte skulle beviljas följande personer för räkenskapsåret 2014:

  • Fredrik Gisle
  • Olov Stjernberg
  • Carl-Otto Dahlberg
  • Fredrik Nygren
  • Henrik von Essen
  • Jan-Axel Näsman

§ 12     Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter Årsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av tre (3) ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

§ 13     Bestämmande av arvoden till styrelse och revisor Årsstämman beslutade att inget arvode skall utgå till styrelsen samt att arvode skall utgå till revisor enligt godkänd räkning.

§ 14     Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och styrelsesuppleanter För tiden intill dess nästa ordinarie årsstämma hållits valdes enhälligt följande ledamöter i styrelsen:

Nils Eriksson, nyval

Olov Widingsson, nyval

Andreas Adelgren, nyval

Valdes Nils Eriksson enhälligt till ordförande i styrelsen.

§ 15        Val av revisionsbolag eller revisorer För tiden fram till och med årsstämman 2016 utsågs till revisor PricewaterhouseCoopers AB, Stockholm, med auktoriserade revisorn Tobias Stråhle som huvudansvarig revisor.

§ 16     Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till bolagsledningen (utgår)

§ 17     Bolagsordningsändring (aktiekapitalsgränser och gränser för antal aktier) (utgår)

§ 18    Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (utgår)

§ 19     Årsstämmans avslutande Ordföranden förklarade stämman avslutad.

 

Stämmoprotokollet har inte justerats men en justerad version kommer att läggas ut på Bolagets hemsida

 

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB

I ASTG ingår de helägda dotterbolagen C2SAT communications AB, C2SAT Communications Technology AB, C2SAT Asia Pacific (Pte.) Ltd samt AIMS AB.

C2SAT communications AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserade VSAT antenner för framförallt marina installationer. C2SAT Communications Technology AB, ansvarar för utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. C2SAT Asia Pacific ansvarar för försäljningen, att bygga upp, koordinera och stödja nätverk av distributörer och service- och installationspartners i Sydostasien. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU:er som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm.

 

För mer information, kontakta: 

Andreas Adelgren 072-73 74 317                         

Advanced Stabilized Technologies Group AB

Isafjordsgatan 32B, 164 40 Kista, Sverige  

www.astg.se