2015.06.17 Press release

ASTG: ASTG genomför riktad kvittningsemission om cirka 1,4 MSEK

ASTGs styrelse har utifrån det bemyndigande som gavs vid extra stämman i mars 2015 genomfört en riktad kvittningsemission om cirka 1,4 MSEK. Emissionen har riktats till långivare för att därigenom ytterligare reducera ASTGs utestående låneskulder.

14 414 440 aktier emitteras till kurs 0,10 kronor per aktie. Tillsammans med de kvittningsemissioner som tidigare genomförts i april och maj så har ASTGs skuldsättning därigenom minskat med ca 4,5 MSEK.

Antal utgivna aktier före emissionen var 131 226 892. Efter emissionen finns 145 641 332 aktier. ASTGs aktiekapital ökar från 3 139 613 kronor till 3 484 478 kronor.

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB

I ASTG ingår de helägda dotterbolagen C2SAT communications AB, C2SAT Communications Technology AB, C2SAT Asia Pacific (Pte.) Ltd samt AIMS AB.

 

C2SAT communications AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserade VSAT antenner för framförallt marina installationer. C2SAT Communications Technology AB, ansvarar för utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. C2SAT Asia Pacific ansvarar för försäljningen, att bygga upp, koordinera och stödja nätverk av distributörer och service- och installationspartners i Sydostasien. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU:er som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm.

För mer information, kontakta: 

Jan Otterling, VD/CEO                         

Advanced Stabilized Technologies Group AB

Isafjordsgatan 32B, 164 40 Kista, Sverige  

www.astg.se                                 

Tel: 08-705 95 00, jan.otterling@astg.se