2016.03.29 Press release, Regulatory

ASTG: Årsstämmokommuniké

ASTG AB har per denna dag genomfört årsstämma för räkenskapsåret 2015.

Plats Memory Hotell Kista.

 

Närvarande aktieägare                                             

Upprättades bifogad företeckning över närvarande aktieägare.

Förteckningen godkändes som röstlängd vid bolagsstämman.

 

Övriga närvarande

Tobias Stråhle, Thomas Selander, Sandra Noaksson

 

Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Nils Eriksson.

 

Val av ordförande samt protokollförare

Till ordförande valdes Gunnar Ek samt till protokollförare Sandra Noaksson.

 

Röstlängdens upprättande och godkännande

Upprättad bifogad förteckning godkändes som röstlängd vid bolagsstämman.

 

Dagordningens godkännande

Förslag till dagordning lades fram och godkändes att gälla som dagordning vid stämman.

 

Val av en eller två justeringsmän

Sven-Olof Hagelin och Lars Tivelius valdes till att justera dagens protokoll.

 

Stämmans sammankallande

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

 

Information ifrån styrelsen

Nils Erikssons och Andreas Adelgrens information går tillbaka 9 månader i tiden med information om hur man nu löst upp gamla avtal som tidigare styrelsen skrivit, samt att markanden ser bra ut inför framtiden för bolagets produkter.

 

Framläggning av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernberättelse

Tobias Stråhle (PWC) går igenom bolagets revisionsberättelse samt ger en tillbaka blick av tidigare räkenskaps år 2014 samt gällande dotterbolagen som gått i konkurs. Intäktsredovisningen samt genomgång av kostnader informeras av Otto Persson. Gunnar Ek ber alla läsa sida 3 i ÅR gällande avtal, oskäliga förmåner samt orimliga pensionsavsättningar.

 

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernredovisning och koncernbalansräkning.

Stämman fastställde resultaträkning, balansräkning, koncernredovisning samt koncernsbalansräkning.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

 

Beslut om disposition gällande bolagets resultat.

Fastställer att 1,5 mkr disponeras i ny räkning.

 

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

I den tidigare styrelsen beviljas inte Fredrik Nygren, Henrik von Essen, Olof Stjernberg samt Jan-Axel Näsman ansvarsfrihet. Ansvarsfrihet beviljades för Jan Otterling, Olov Widigsson, Andreas Adelgren samt Nils Eriksson.

 

Fastställelse av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

Ledamöter 4 stycken, suppleanter 1 stycken.

 

Fastställelse av arvode till styrelsen och revisorn.

Arvodet fastställdes till 200 tkr för styrelseordförande, 100 tkr till ledamöter, inget arvode till suppleant då man är anställd i bolaget samt enligt godkänd räkning gällande revisorns arvode.

 

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och styrelsesuppleant.

Till styrelseordförande valdes Claes Lindqvist, styrelseledamöter valdes Nils Eriksson, Erik Claesson samt Otto Persson till suppleant valdes Andreas Adelgren.

 

Val av revisor.

PricewaterhouseCoopers AB omvaldes med Tobias Stråhle som ansvarig revisor.

 

Förslag att årsstämman beslutar att ge styrelsen bemyndigande om utställande av redan kommunicerade konvertibla lån samt bemyndigande att fram till nästa årsstämma fatta beslut om emissioner. I dagsläget ser vi inga emissions behov men reserverar oss för att vi eventuell stororder att ansvarsfullt införskaffa så kallade arbetande pengar.

 

Förslag att årsstämman beslutar om den första nödemissionen med utgångspunkter från styrelsens redogörelse. Gäller de hjältar som hösten 2015 gick in med 10 mkr i villkorat aktieägartillskott, där varje inlånad kr gav rätten att i mars 2017 teckna 1 st ASTG aktie för 5 öre.

 

Årsstämmans avslutande.

 

Årsstämman avslutas med tack tal till befintlig styrelse för utmärkt arbete under räkenskapsåret samt ett stort tack till Reidar Östman, Johannes Svensson, Joakim Ilemark samt Otto Persson

 

 

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB

I ASTG ingår det helägda dotterbolaget AIMS AB.

ASTG AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserande VSAT antenner för framförallt marina installationer. Bolaget driver dessutom utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU:er som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm.

 

För mer information, kontakta: 

Claes Lindqvist 070-593 43 78

Andreas Adelgren 072-73 74 317                         

Advanced Stabilized Technologies Group AB

Isafjordsgatan 32B, 164 40 Kista, Sverige  

www.astg.se