2015.09.07 Press release, Regulatory, Report

ASTG: Advanced Stabilized Technologies Group ( ASTG AB ) halvårsrapport januari-juni 2015

– Koncernens nettoomsättning uppgick till 300.000 kronor, total nettoförlust 20.4 miljoner kronor.

– Motsvarande period 2014 uppgick nettoomsättningen till 14,9 miljoner kronor, total nettoförlust 12.6 miljoner kronor.

 

Styrelsens ordförande Nils Erikssons kommentar

”Den aktuella kvartalsrapporten omfattar en tidsperiod men en annan ledning, då nuvarande styrelse tillsattes först vid årsstämman 2015-07-30. Vi måste tyvärr konstatera att föreliggande rapport baseras på stora brister i redovisning och uppföljning. Fortlöpande kommer uppgifter som borde redovisats redan under första kvartalet 2015. I rapporten har de immateriella tillgångarna i C2SAT Communications AB skrivits ner med 4 Mkr. Styrelsen godkände så sent som den 14 augusti kontrollbalansräkningen, som visade att det egna kapitalet var intakt.

Som framgår av ett antal pressmeddelanden har vi tvingats vidta ett antal mycket tidskrävande åtgärder i syfte att skapa ordning och reda samt förbättrade relationer till presumtiva kunder och strategiska leverantörer. Vi hoppas att aktieägarna har förståelse för detta och att styrelsen fortsättningsvis kan fokusera tid och resurser på affärsverksamhet”

 

Rapport Q2 2015 ASTG

(siffror i Mkr)

 

 

 

 

 

Q1

halvår

Q2

halvår -14

Q2 2014

Koncernens nettoomsättning

2,7

0,3

-2,4

14,9

5,1

Kassaflöde löpande verksamheten

-0,1

-6

-5,9

 

 

Investeringar i Materiella AT

0

0

0

 

 

Investeringar i FoU

0,3

0,3

0

 

 

Likvida medel

2,8

0

0

 

 

Soliditet

18 %

0 %

0 %

 

 

 

Resultat i sammandrag, Mkr

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

2,7

0,3

-2,4

14,9

5,1

Övr. rörelseintäkter

0,4

1,9

1,5

 

 

Summa rörelseintäkter

3,1

2,2

-0,9

 

 

Rörelsekostnader

-9,7

-13,1

-3,4

 

 

EBITDA

-6,6

-10,9

-4,3

-7,1

-5

Av-och nedskrivningar

-1,7

-7,8

-6,1

 

 

Rörelseresultat

-8,3

-18,7

-10,4

 

 

Finansiella poster

0,6

-1,7

-2,3

 

 

Resultat efter finansiella poster

-7,7

-20,4

-12,7

 

 

Skatt

0

0

0

 

 

Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt

-7,7

-20,4

-12,7

-12,6

-7,4

 

(för balansräkning, se bifogad fil)

 

VD Andreas Adelgrens kommentar

Det värsta är inte vad man vet, utan vad man inte vet. Just så kände alla vi som gick in den 30 juli, i vad vi internt kallat räddningen av ASTG AB. Vår gemensamma ståndpunkt var och är alltjämt att göra allt vi kan för att rädda och vända detta lilla svenska teknikunder med dess internationellt erkända produkt, den 4-axliga stabiliserande VSAT antennen.

Utmaningen är nog lika komplex som målet är hägrande. Vi har en ryggsäck att hantera, liksom ett nu och en framtid att säkra. Ryggsäcken är idag betydligt lättare än den var för en dryg månad sedan och vi vet nu betydligt mer än vi inte vet och visste. Vi har arbetat oerhört hårt mot målet att göra ASTG AB skuldfritt, samtidigt som vi säkrat finansieringen av vårt projekt med israeliska IAI. Detta projekt är helt unikt i hela ASTG ABs historia, då det är serieleveranser som rullar igång, ”bara” IAI får sin tredje och sista skarpa antenn. När väl denna är levererad väntar en första serieproduktion om 19 antenner. Följdorders är redan påtalade.

För att utöver finansieringen säkra våra åtaganden gentemot IAI söker vi nu på allvar efter riktigt kompetenta medarbetare. Det handlar både om att återupprätta förtroendet hos leverantörer och Bolagets så viktiga konsulter som att finna nya medarbetare i toppklass. Själv har jag haft förmånen att träffa en person med mångårig erfarenhet från antennbranschen, som dessutom besitter egenskapen av att vara ”Bolagsbyggare.” ASTG AB är inte betjänt av ”högflygare” som frågar efter lönenivån innan de berättat vad de egentligen kan bidra med. Nej, vad vårt värdebygge behöver är personer som händer och inte hela tiden väntar på att någon annan ska hända åt dem.

Avslutningsvis vill jag rikta ett varmt och uppriktigt tack till alla Er som tror på oss. Det är tack vare Er som Bolaget är vid liv och idag faktiskt har fått fram en fantastisk VSAT-antenn, som dessutom är internationellt erkänd ( åsyftar här den mindre antenn, kallad P9, som primärt togs fram till israeliska IAI ).

Vad som för mig personligen började som ett genuint engagemang för ASTG AB på Twitter, har idag, om Ni frågar mig, potential att faktiskt skriva historia. Min drivkrafts bränsle är att under ledorden: Rakhet, Öppenhet och Ärlighet få detta att flyga tillsammans med alla Er som delar tron att: 1 ( en bra produkt ) + 1 ( en fantastisk kund ) alltid blir minst 2, ibland till och med 3, men aldrig 0!

 

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • 30/7 Den gamla styrelsen avgår strax före öppnandet av årsstämman. Ny styrelse väljs bestående av: Nils Eriksson, Olov Widigsson samt Andreas Adelgren.
 • 31/7 Den nya styrelsen lägger korten på bordet och visar hur illa det är ställt med Bolaget ( skuld samt likviditetsmässigt ) Den spanska kunden Indras ställningstagande redovisas separat.
 • 3/8 Styrelsen presenterar sin ”Avsiktsförklaring” där man även vädjar om 10 miljoner kronor i aktieägartillskott.
 • 4/8 Huvudägaren R Östman Invest AB jämte Reidar Östman privat minskar, i enlighet med vad vederbörande sagt, sitt gemensamma ägande i ASTG AB till strax under budpliktsnivån 30 %
 • 5/8 Andreas Adelgren går in som tillförordnad VD i Bolaget.
 • 17/8 ASTG AB presenterar kontrollbalansräkning per den 30/6. Stora nedskrivningar av ”luftvärden” skrivs bort men aktiekapitalet behöver inte sänkas.
 • 17/8 Olov Widigsson meddelar efter besök hos israeliska kunden IAI att serieleveranserna är säkerställda, ”bara” de får sin tredje final-antenn. Nu är det upp till ASTG AB att se till att IAI får vad de hela tiden efterfrågat.
 • 21/8 Aktieägartillskottet á 10 miljoner fulltecknas.
 • 24/8 Exeotech Invest AB gör sin första amortering på skulden till ASTG AB i enlighet med det förslag som deras egen styrelseordförande Fredrik Nygren presenterat.
 •  28/8 ASTG AB försätter dotterbolaget C2SAT Asia Pacific Pte Ltd i konkurs.
 • 31/8 ASTG AB tillsätter projektgrupp för IAI-projektet.
 • Exeotech Invest AB anser att skulden till ASTG AB är reglerad trots att inga amorteringar utöver de 250 000 inkommit till ASTG AB. Fredrik Nygren skrev dock som ordförande för både Exeotech Invest AB liksom för ASTG AB under Bolagens årsbokslut per den 31/12 2014. Skulden var då cirka 6,2 miljoner kronor. Ärendet hanteras nu av jurister på var sida.
 • 1/9 ASTG AB försätter dotterbolaget C2SAT Communications AB i konkurs.
 • 3/9 ASTG AB försätter slutligen även C2SAT Communications Technology AB i konkurs.
 • 4/9 ASTG ABs representanter Olov Widigsson och Reidar Östman besöker den spanska kunden Indra. Kritiken från Indra över hur illa de har blivit behandlade av ASTG AB innan är svidande. Inför framtiden uttrycker de dock hopp om samarbete runt P9-antennen, det vill säga den mindre modell som tagit fram i IAI-projektet.
 • Vidare har vi mottagit förfrågan på just P9-antenner från en ny presumtiv kund. Initialt handlar det om tre system.
 • Avslutningsvis har vi i dagarna även mottagit en förfrågan/intresseanmälan där slutkunden är ett större lands försvarsmakt.

 

 

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB

I ASTG ingår det helägda dotterbolaget AIMS AB.

 

ASTG AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserande VSAT antenner för framförallt marina installationer. Bolaget driver dessutom utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. C2SAT. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU:er som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm.

För mer information, kontakta: 

Nils Eriksson 070-34 17 486

Olov Widigsson 070-488 48 86

Andreas Adelgren 072-73 74 317                         

Advanced Stabilized Technologies Group AB

Isafjordsgatan 32B, 164 40 Kista, Sverige  

www.astg.se