2018.06.04 Press release

ASTG AB VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INKLUSIVE MOTIVERAT YTTRANDE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2018

Valberedningen i ASTG AB (“Bolaget”), som utgörs av Otto Persson (eget innehav samt representant för Reidar Östman), Andreas Adelgren (representerar Gunnar Syk och Johannes Svensson) och Leif Daruk (representerar ett antal mindre aktieägare), har anmält att de vid årsstämman kommer att framlägga följande förslag såvitt avser punkterna 2 och 12-15enligt den i kallelsen föreslagna dagordningen:

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att advokat Patrik Sonne Gustafsson utses till ordförande vid stämman.

Punkt 12 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av 4 ordinarie ledamöter och en (1) suppleant, Bolagets VD.

Punkt 13 – Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
Valberedningen föreslår ett sammanlagt fast styrelsearvode om 500 000 kronor, varav till styrelsens ordförande 200 000 kronor och till övriga ledamöter 100 000 kronor per ledamot. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 14 – Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
Valberedningen föreslår omval av Claes Lindqvist och Lars Jehrlander. Till nya styrelseledamöter föreslås Jens Zetterstedt och David Svenn. Till styrelseordförande föreslås Claes Lindqvist. Otto Persson och Erik Claesson har avböjt omval.

Presentation av föreslagna nya styrelseledamöter

Jens Zetterstedt (född 1967)

Sysselsättning och övriga styrelseuppdrag
Delägare, VD och styrelseledamot i East Sweden Energy

Utbildning
MBA University of Reading, UK

Bakgrund
2013-2015: VD Industriellt Utvecklingscentrum
2011-2013: Kontraktschef Coor Service Management AB
2004-2011: Inköpsdirektör Siemens
1999-2004: Inköpschef Alstom
1994-1999: Olika befattningar inom ABB

Jens Zetterstedt är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen och i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Egna och närståendes aktieinnehav och innehav av finansiella instrument i Bolaget
11 000 B-aktier

David Svenn (född 1983)

Sysselsättning och övriga styrelseuppdrag
Advokat hos Advokaterna Magnusson, Ingerman, Holmén & Svenn i Jönköping

Utbildning
Juristprogrammet vid Lunds Universitet samt Fil. mag. Luleå tekniska universitet

Bakgrund
Uppgift saknas

David Svenn är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen och i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Egna och närståendes aktieinnehav och innehav av finansiella instrument i Bolaget
B-aktier: Ingen uppgift

Punkt 15 – Val av revisionsbolag och revisor
Valberedningen föreslår att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor samt att revisionsbolaget PWC omväljs till revisor för en mandatperiod om ett år för tiden intill slutet av årsstämman 2019. Som huvudansvarig revisor föreslår valberedningen omval av Tobias Stråhle.

Valberedningens yttrande beträffande sitt förslag till styrelse
För att bedöma de krav som är favorit att ställas på styrelsen med hänsyn till Bolagets internationella verksamhet, position, industriella fas och förhållanden i övrigt har valberedningen diskuterat styrelsens storlek och sammansättning. Valberedningens uppfattning är att styrelsen ska bestå av 4 ledamöter och att Bolagets VD är suppleant. Det är valberedningens samlade bedömning att den föreslagna sammansättningen bör uppfylla de krav som kan sättas på styrelsearbetet framåt. Den föreslagna styrelsen bör i alla väsentliga avseenden representera både mångsidighet och bredd liksom kompetens och erfarenhet.