2015.10.14 Press release

ASTG AB och GEM har ingått slutuppgörelse / ASTG and GEM have entered into a final settlement

I enlighet med vad som kommunicerats tidigare har ASTG AB:s nya styrelse och huvudägare fört en dialog med GEM Global Yield Fund LLC SCS och GEM Investments America LCC i syfte att säga upp finansieringsavtalet mellan parterna. Avtalet är nu uppsagt i enlighet med bestämmelserna i avtalet som grund.

As previously informed ASTG’s new board of directors and principal owner have been in discussion with GEM Global Yield Fund LLC SCS and GEM Investments America LCC with the purpose of rescinding the financing agreement entered into by the parties.

Även om GEM har följt sina kontraktuella åtaganden har ASTGs nya aktieägare kommit fram till att andra former av finansiering skulle passa ASTGs behov bättre. ASTG har därför beslutat att förhandla om ett upphörande av finansieringsavalet med GEM.

Whilst the GEM entities have complied with all of its contractual obligations, the new ASTG’s shareholders have concluded that alternative financing arrangements would better suit ASTG’s financial needs. ASTG has therefore concluded that it should amicably terminate its financing arrangement with GEM.

För att med avtalet som grund komma till en slutgiltig överenskommelse har GEM accepterat en reducerad ersättning för att ställa finansieringsavtalet om 30 miljoner kr till ASTGs förfogande och parterna emellan har R-Östman Invest AB för ASTGs räkning reglerat samtliga mellanhavanden. ASTG och GEM har kommit överens om att en reducerad ersättning om 10 miljoner aktier är rimlig givet förutsättningarna. Reglering har skett genom att GEM via R-Östman Invest erhållit 10 miljoner ASTG aktier. Dessa aktier har överförts till GEM som en ett led i en slutuppgörelse av alla mellanhavanden mellan ASTG och GEM. Således kommer inga teckningsoptioner tillfalla GEM och några ytterligare anspråk finns heller inte längre mellan ASTG AB och GEM.

To be able to enter into a final settlement based on the agreement GEM has agreed to a reduced consideration for making a facility of 30 MSEK available to ASTG and R-Östman Invest AB has on behalf of ASTG settled all dealings. ASTG and GEM have agreed that a reduced consideration of 10 million shares would be reasonable in the circumstances. The settlement payment has been settled by GEM receiving the 10 million ASTG-shares via R-Östman Invest AB. These shares have been transferred to GEM as a settlement payment for all dealings between ASTG and GEM. Hence, no warrants will be issued to GEM and GEM and ASTG have no further claims on each other.

N.B. English translation is for convenience purposes only